• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budżet państwa  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).
  Dochody i wydatki budżetowe[]

  Kwoty dochodów i wydatków zapisane w ustawach budżetowych w Polsce (w tys. zł)[]

  Dochody budżetowe[]

  Klasyfikacja:

 • bezzwrotne: podatki, cła i czynsze;
 • zwrotne: kredyty, pożyczki, weksle i obligacje.
 • Wydatki budżetowe[]

   Osobny artykuł: Wydatki budżetu państwa.

  Klasyfikacja według działów:

 • rolnictwo,
 • nauka,
 • oświata i wychowanie,
 • szkolnictwo wyższe,
 • ochrona zdrowia,
 • opieka społeczna,
 • administracja publiczna,
 • wymiar sprawiedliwości,
 • urzędy naczelnych organów władzy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • obrona narodowa,
 • bezpieczeństwo publiczne.
 • Klasyfikacja według przeznaczenia:

  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
 • dotacje do podmiotów gospodarczych,
 • dotacje do gospodarstw komunalnych i mieszkalnictwa,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • obsługa długu krajowego,
 • obsługa zadłużenia zagranicznego,
 • subwencje dla gmin,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych,
 • wydatki inwestycyjne.
 • Wydatki mogą być finansowane z:

  1. podatków (przy zrównoważonym budżecie): według twierdzenia Haavelma (o zrównoważonym budżecie) wzrost wydatków państwa o 1 £, który jest finansowany przez taki sam wzrost podatków, zwiększa dochód o 1 £. Oznacza to, że każdy cel dotyczący dochodu można zrealizować bez konieczności zwiększania deficytu budżetowego.
  2. za pomocą deficytu: wydatki finansowane deficytem mogą bardziej stymulować dochód i zatrudnienie. W ramach tego sposobu wyróżnia się:
  3. finansowanie przez kreację dodatkowej bazy monetarnej – jeśli jest dokonywane w drodze bezpośredniego „drukowania” pieniądza, to praktycznie nie powoduje kosztów. Jeśli dokonuje się go za pośrednictwem porozumień między rządem a bankiem centralnym, które ustalają stopę procentową na poziomie niższym od rynkowego, to wówczas generuje minimalne koszty;
  4. finansowanie za pośrednictwem emisji obligacji państwowych – ten sposób jest bardziej kosztowny. Pozostawia bazę monetarną na niezmienionym poziomie i powoduje wzrost stóp procentowych. Jego skutkiem jest m.in. wypieranie przez wydatki państwa inwestycji prywatnych.

  Zobacz też[]

 • prawo finansowe
 • prawo gospodarcze
 • stopa redystrybucji budżetu
 • procedura budżetowa w Polsce
 • Przypisy

  1. Komar 1996 ↓, s. 81–83.
  2. Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016, www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  3. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2015, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  4. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2014, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  5. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2013, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  6. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2012, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  7. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2011, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  8. Kancelaria SejmuK. S. RP Kancelaria SejmuK. S., Ustawa budżetowa na rok 2010, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2016-02-15].
  Klasyfikacja budżetowa – jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych.Baza monetarna, czyli zasób pieniądza wielkiej mocy (Bm, M0, H) - jest to łączna ilość pieniądza fizycznie, bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Weksel (z nm. Wechsel ‘zmiana’) – rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla – odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a dłużnikiem ubocznym wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.
  Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.
  Ubezpieczenia społeczne — ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Wraz z pomocą społeczną stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.
  Pomocą publiczną jest ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku. W szerszym znaczeniu pomocą publiczną są też inne instytucje prawne uprzywilejowujące wspomagany podmiot względem pozostałych (indywidualne zwolnienia podatkowe, gwarancje rządowe, monopole etc.).
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Jednostka budżetowa – jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto – pełnymi kwotami).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.074 sek.