• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bohdan Zdziennicki

  Przeczytaj także...
  Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).
  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej [...] .

  Bohdan Marian Zdziennicki (ur. 8 stycznia 1944 w Augustowie) – polski prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes TK w latach 2008–2010.

  Życiorys[]

  Ukończył w 1966 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po których podjął pracę w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Egzamin sędziowski zdał w 1969. W 1970 został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Rolnego, prowadził też wykłady w Podyplomowym Studium Administracji na tym wydziale. W 2011 pracował na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

  W 1974 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (jego praca doktorska została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa”). W 2000 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

  Od 1977 prowadził prace legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1979 został wicedyrektorem Departamentu Prawnego w tym resorcie, odpowiadając za nadzór w zakresie prawa cywilnego, rolnego i gospodarczego. W latach 1994–1997 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnego za prace legislacyjne. Był członkiem prezydium i sekretarzem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Komisji Reformy Prawa Cywilnego, a w latach 80. Rady Antymonopolowej przy ministrze finansów. Przez 20 lat orzekał jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – niepubliczna szkoła wyższa, założona w 1994 na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku administracja oraz studia podyplomowe. Jej siedziba mieści się w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73.

  W listopadzie 2001 został powołany przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego. 26 czerwca 2008 objął stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 zakończył dziewięcioletnią kadencję. Był później dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

  Publiczne prawo gospodarcze – prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty gospodarcze.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).

  Należy do Zrzeszenia Prawników Polskich (w latach 1990–1997 zasiadał we władzach tego stowarzyszenia) oraz do Polskiego Towarzystwa Legislacji. Objął funkcję zastępcy przewodniczącego kolegium redakcyjnego miesięcznika „Jurysta” i przewodniczącego rady programowej Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa rolnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, ustroju wymiaru sprawiedliwości i teorii legislacji.

  Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litewskiej (2011).

  Mąż Małgorzaty Gersdorf.

  Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Przypisy

  1. Rada Programowa. themis-sedziowie.eu. [dostęp 2016-09-12].
  2. M.P. z 2011 r. Nr 20, poz. 212
  3. Marek Henzler: Zdziennicki Bohdan. Marzenie gimnastyczne. polityka.pl, 6 stycznia 2009. [dostęp 2016-09-12].

  Bibliografia[]

 • Nota biograficzna na stronie Trybunału Konstytucyjnego. [dostęp 2016-09-12].
 • Bohdan Zdziennicki w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2016-09-12].
 • Małgorzata Maria Gersdorf (ur. 22 listopada 1952 w Warszawie) – polska prawniczka, specjalizująca się w zakresie prawa pracy. Od 2014 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (WSZiP) ( do 2004 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu ) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą główną w Warszawie, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. Patronem uczelni od 25 października 2006 jest jej założycielka i wieloletni Kanclerz Helena Chodkowska. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu Szkole Jej imienia, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna uczelni ukierunkowana jest na szeroko rozumiane nauki ekonomiczno-prawne. Od 2000 roku Uczelnia kształci na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, od 2010 na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W Uczelni funkcjonuje Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Języków Obcych, Akademickie Biuro Karier, Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej, Studenckie Biuro Porad Prawnych, Biuro Projektów, Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Wydawnictwo.
  Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.
  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.
  Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane są w trybie przepisanym przez prawo.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.109 sek.