• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bogdan Szlachta

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej" (OMP) – organizacja założona w 1992 r. w Krakowie. Jej celem statutowym jest prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w zakresie politologii, filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. OMP organizuje różnego rodzaju konferencje, seminaria, szkolenia. Prezesem OMP jest prof. Miłowit Kuniński.
  Frysztak – wieś (1259-1932 miasto/miasteczko) w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Frysztak, położona na wzgórzu nad doliną Wisłoka.

  Bogdan Witold Szlachta (ur. 26 lipca 1959 w Frysztaku) – polski prawnik, specjalizujący się w historii doktryn politycznych i prawnych, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2015 członek Trybunału Stanu.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Biografia[edytuj kod]

  W 1984 ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1986 filozofię na tej samej uczelni. Odbył także aplikację sądową. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk prawnych – w 1994 doktora (na podstawie pracy pt. Myśl filozoficzna i polityczna polskich ultramontanów w latach 1834-1883), a w 2001 doktora habilitowanego (w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę zatytułowaną Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku). 8 czerwca 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – kryzys polityczny, który rozpoczął się w 2015 podwójnym wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. W wyniku kryzysu doszło do zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i do manifestacji zwolenników i przeciwników zmian w TK.

  Początkowo pracował jako urzędnik sądowy i pośrednik ubezpieczeniowy w PZU. Od 1988 zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. W latach 2005–2008 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, a w 2008 został dziekanem tego wydziału. Pracował także w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jak też na Akademii Ignatianum w Krakowie.

  Wydział Prawa i Administracji UJ – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii, aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo, wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.Historia doktryn politycznych i prawnych – nauka humanistyczna i społeczna, jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Zajmuje się rekonstrukcją historii myśli politycznej oraz prawnej, Jest to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Po 1956 roku stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej.

  W 2000 objął funkcję przewodniczącego komitetu redakcyjnego serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, a w 2003 redaktora naczelnego „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”. Był dyrektorem Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu i redaktorem naczelnym wydawanego przez tę jednostkę biuletynu. Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej.

  Trybunał Stanu (TS) – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.Marek Tadeusz Kuchciński (ur. 9 sierpnia 1955 w Przemyślu) – polski polityk, dziennikarz, działacz kulturalny, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu VI i VII kadencji.

  18 listopada 2015 z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości wybrany na członka Trybunału Stanu. 11 grudnia 2015 złożył przed marszałkiem Sejmu ślubowanie i tym samym oficjalnie rozpoczął kadencję sędziego Trybunału Stanu. W marcu 2016 został członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego” oraz członkiem powołanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii związanych z zaistniałym w 2015 kryzysem wokół TK.

  Przegląd Sejmowy – czasopismo otwartego dostępu zawierające teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego. Utworzone decyzją szefa Kancelarii Sejmu z dnia 22 grudnia 1992 roku. Ukazuje się od 1993 roku, początkowo jako kwartalnik, a od lipca 1996 roku jako dwumiesięcznik. Średnio raz na trzy lata wydawany jest dodatkowo numer specjalny w języku angielskim.Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Odznaczenia[edytuj kod]

  W 2005 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  Wybrane publikacje[edytuj kod]

 • Ład, Kościół, Naród, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 1996.
 • Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Dante, Kraków 1998.
 • Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Dante, Kraków 2000.
 • Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001.
 • Konstytucjonalizm czy absolutyzm. Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2005.
 • Szkice o konserwatyzmie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.
 • Przypisy

  1. O nas. omp.org.pl. [dostęp 2015-11-18].
  2. Nominacje dla sędziów Trybunału Stanu. sejm.gov.pl, 21 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-14].
  3. Przegląd Sejmowy: Komitet Redakcyjny. sejm.gov.pl. [dostęp 2016-03-23].
  4. Spotkanie Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki TK. sejm.gov.pl, 31 marca 2016. [dostęp 2016-03-31].
  5. M.P. z 2005 r. Nr 75, poz. 1046

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Druk nr 19: Lista kandydatów na zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu. sejm.gov.pl, 18 listopada 2015. [dostęp 2015-11-18].
 • Bogdan Szlachta w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2015-11-18].
 • Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - został utworzony mocą uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 grudnia 2000 roku i do niedawna był najmłodszym wydziałem Uniwersytetu. Obecnym dziekanem WSMiP jest prof. Bogdan Szlachta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akademia Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie) - jest prowadzoną przez jezuitów wyższą uczelnią kościelną, uznawaną przez władze państwowe. Tworzą ją dwa Wydziały: Filozoficzny i Pedagogiczny. Oba posiadają prawa nadawania stopni naukowych magistra i doktora. Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r..
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna (1906 Warszawa, 1925 Kraków, 1926 Poznań, 1937 Katowice, 1947 Wrocław), największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

  Reklama