• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bogdan Marciniec  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Reakcja syntezy (reakcja tworzenia) – reakcja chemiczna, w wyniku której z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

  Bogdan Józef Marciniec (ur. 4 lutego 1941 w Seceminie koło Kielc) – polski naukowiec, chemik, profesor, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1988 – 1990, członek Polskiej Akademii Nauk.

  Spis treści

 • 1 Kariera naukowa
 • 1.1 Członkostwo
 • 1.2 Pełnione funkcje
 • 2 Wybrane publikacje
 • 3 Nagrody i wyróżnienia
 • 3.1 Nagrody
 • 3.2 Odznaczenia i wyróżnienia
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Kariera naukowa[]

  W 1963 ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1970, a w 1975 doktora habilitowanego. W 1986 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Od 1991 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1988-1990 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Ulica Święty Marcin – ulica w Poznaniu w obrębie osiedla samorządowego Stare Miasto. Przebiega w przybliżeniu równoleżnikowo pomiędzy pl. Wiosny Ludów na wschodzie i Mostem Uniwersyteckim na zachodzie. W przebiegu ulicy zaznaczają się dwa wyraźnie odrębne odcinki: wschodni który jest węższy oraz szeroki (dwujezdniowy) i reprezentacyjny zachodni. Granicę między nimi wyznacza kościół św. Marcina.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Autor lub współautor 14 książek (9 w języku angielskim), 330 publikacji lub rozdziałów, 120 patentów lub zgłoszeń patentowych, 42 technologii (14 wdrożonych produkcyjnie). Członek Mirror Group Europejskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. Członek kadry naukowej polskiego wydania Encyklopedii Britannica.

  W swoich działaniach dużą wagę przykładał do łączności nauki ze środowiskiem, szczególnie gospodarką. Zainicjował powstanie Stowarzyszenia Absolwentów UAM i Fundacji UAM. Za jego kadencji (w 1990) uniwersytet przejął budynek po Komitecie Wojewódzkim PZPR przy ul. Święty Marcin (wówczas Armii Czerwonej), gdzie ulokowano siedzibę Wydziału Historycznego (Collegium Historicum).

  Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach:

  Należy do światowej rangi specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej. Rozwija twórczo nowe metody syntezy związków krzemoorganicznych, m.in. hydrosililowanie katalizowane kompleksami metali (wdrożone przemysłowo). Autor pierwszego na świecie całościowego opracowania procesu hydrosililowania. Wprowadził do literatury światowej termin silicometalics (związki zawierające wiązanie metal-krzem).

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub większej liczby elektronów pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku jednego lub większej liczby elektronów z jednego atomu na drugi i utworzenia w wyniku tego tzw. pary jonowej.

  Członkostwo[]

 • od 1988 Członek IUPAC
 • od 1994 Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • od 1995 Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
 • od 1995 Członek New York Academy
 • 1996-2007 Przewodniczący Komitetu Narodowego IUPAC
 • 1993-1996 Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii PAN
 • 1996-2007 Przewodniczący Komitetu Chemii PAN
 • 1994-2000 Członek Komitetu Badań Naukowych
 • 1997-2000 Wiceprzewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 • 1997-2000 Przewodniczący Komisji Badań Stosowanych KBN
 • od 1999 Członek American Chemical Society
 • 2000-2012 Członek Centralnej Komisji ds. tytułu i stopni naukowych (2011-2012 Przewodniczący Sekcji 5)
 • 2001-2005 Członek Prezydium Akademii Inżynierskiej w Polsce
 • 2002-2011 Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • od 2005 Przedstawiciel polskiego Rządu w Mirror Group Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii (European Technology Platform for Sustainable Chemistry)
 • 2005-2008 Wiceprzewodniczący Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki MNiSzW
 • od 2009 Członek rzeczywisty Europejskiej Akademii Umiejętności (European Academy Science, Arts and Letters)
 • od 2010 Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
 • Pełnione funkcje[]

 • 1976-1977 Kierownik Pracowni Chemii Krzemu
 • 1977-1987 Kierownik Zakładu Fizycznej Chemii Nieorganicznej
 • 1978-1981 Wicedyrektor Instytutu Chemii (na prawach prodziekana)
 • 1987-2011 Kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej
 • 1985-1988 Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • 1988-1990 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 1995-2015 Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM
 • od 2000 Dyrektor Centrum Chemii Krzemu (Centrum Doskonałości)
 • 2001-2015 Prezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • od 2004 Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Poznań
 • od 2006 Koordynator Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu
 • Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - stowarzyszenie powstałe w roku 2000 w Poznaniu, którego główne cele stanowią: propagowanie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Cele te realizowane są m.in. poprzez przyznawanie corocznej nagrody Złoty Hipolit.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) - organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów i techników chemików oraz zawodów pokrewnych, wchodząca w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
  Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Barbara Marciniec (zm. 28 listopada 2013 w Poznaniu) – polski farmaceuta i chemik radiofarmaceutyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.