• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bocznica kolejowa

  Przeczytaj także...
  Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.
  Droga kolejowa – regularna budowla inżynierska, którą stanowi nawierzchnia (tor i podsypka) ułożona na budowli ziemnej zwanej podtorzem wraz z obiektami i urządzeniami kolejowej infrastruktury technicznej.
  Elewator zbożowy z bocznicą kolejową we Francji, w miejscowości Beauce
  Bocznica kolejowa do zakładów chemicznych w Usti nad Łabą

  Bocznica kolejowadroga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do:

 • wykonywania załadunku i wyładunku wagonów
 • wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych
 • postoju pojazdów kolejowych
 • przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.
 • W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

  Gazeta Prawna – specjalistyczny dziennik polski wydawany od 22 października 1994 do 12 września 2009 roku (początkowo jako tygodnik) przez Grupę Wydawniczą INFOR S.A. (Od połowy 2008 INFOR Biznes Sp z o.o.). Gazeta publikowała głównie informacje z zakresu prawa i gospodarki; skierowana była do prawników, kadry menedżerskiej, biznesmenów a także pracowników działów kadrowych, płac i księgowości. Jako dziennik zaczęła się ukazywać w 2001 roku. Oprócz stałych rubryk miała także dodatki dotyczące księgowości, podatków, funkcjonowania firm i przedsiębiorstw oraz urzędów publicznych. Redaktorem naczelnym dziennika był Robert Lidke. Właścicielem Gazety Prawnej Ryszard Pieńkowski.Sterowanie ruchem kolejowym (srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów.

  Stanowi odgałęzienie torów, boczny tor specjalnego przeznaczenia, najczęściej łączący główną linię z obiektem zaopatrywanym drogą kolejową. Na bocznicach pracują zazwyczaj lokomotywy manewrowe. Często bocznice kolejowe odchodzą od trasy na stacjach kolejowych, gdyż jest to znacznie tańsze i bezpieczniejsze.

  Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.

  Rodzaje bocznic:

 • bocznica stacyjna – bocznica odchodząca od stacji,
 • bocznica szlakowa – bocznica odchodząca od szlaku.
 • Bocznica kolejowa, która nie została określona jako linia kolejowa, ale droga kolejowa połączona z linią kolejową, nie jest taką linią – w konsekwencji czego nie stanowi ona infrastruktury kolejowej.

  Pojazd kolejowy – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, np. lokomotywa, wagon, drezyna.Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).

  Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 121/08. znajdujące się pod bocznicami grunty nie są zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043.
  2. Bocznica kolejowa. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 37-39. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-04].
  3. Zarządzanie Infrastrukturą Kolejową w Polsce – na podstawie prawa polskiego i wspólnotowego. Urząd Transportu Kolejowego. s. 12. [dostęp 2014-06-15].
  4. Bocznica kolejowa nie jest infrastrukturą kolejową, Gazeta Prawna z dnia 4 listopada 2008, Nr 216 (2338), s. D8.
  Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.
  Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury.
  Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.
  Uście nad Łabą (czes. Ústí nad Labem, niem. Aussig an der Elbe) - miasto w Czechach, stolica kraju usteckiego, okręgu terytorialnego kraj północnoczeski i powiatu Uście nad Łabą. Według danych z 31 grudnia 2004 powierzchnia miasta wynosiła 9 395 ha, a liczba jego mieszkańców 93 859 osób.
  Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury. Powstał na drodze przekształcenia dotychczasowego Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Posiada 7 oddziałów terenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.798 sek.