• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biuletyn Informacji Publicznej

  Przeczytaj także...
  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
  Informacja publiczna – informacja wydawana przez rząd, rzadziej – w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych czy rozkłady jazdy, komunikaty i inne. Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych. Prawo uzyskiwania informacji przysługuje każdemu jako prawo człowieka.
  Najnowsze logo BIP

  Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.

  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.

  Regulacje prawne[ | edytuj kod]

  Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10, poz. 68), zastępujące rozporządzenie z dnia 17 maja 2002 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526).
 • Do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.:

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • organy władzy publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • związki zawodowe i ich organizacje
 • partie polityczne
 • oraz wiele innych instytucji państwowych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.

  Ustawa wprowadza obowiązek publikowania ustawowo określonego rodzaju informacji. Ich zakres stopniowo się rozszerzał wraz z wejściem w życie kolejnych artykułów ustawy. Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych BIP powinny się m.in. znaleźć takie informacje o danym podmiocie jak:

 • status prawny lub forma prawna
 • organizacja
 • przedmiot działania i kompetencje
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • majątek, którym dysponuje
 • tryb działania
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Społeczeństwo informacyjne
 • Plan Informatyzacji Państwa
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • ITwAdministracji nr 3[4]2008, SmodBIP – narzędzie do budowy strony BIP, 2008
 • mgr Michał Bernaczyk, dr Mariusz Jabłoński, dr Krzysztof Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, 2005
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna BIP
 • FAQ www.t-p.pl – BIP w pytaniach i odpowiedziach
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.