• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biologia medyczna  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).
  Przypisy
  1. Lista ekspertów dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  2. Lista dziedzin mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej według CMKP
  3. Biologia medyczna jako kierunek nauczania na poziomie studiów wyższych:UMK
  4. PAM
  5. UJ
  6. Biologia medyczna jako specjalność/specjalizacja na poziomie studiów doktoranckich:CMKP
  7. SUM
  8. Biologia medyczna i nauki bio-medyczne jako specjalizacje zakładów naukowo-badawczych: UWM
  9. CBM PAN
  10. WUM
  11. UMK
  12. PAM
  13. CM-UJ
  14. KB-PAN
  15. LBM-CMKP
  16. Biomedycyna – dziedziny – rys historyczny
  17. CMKP
  18. Biotechnologia według PWN
  19. Biologia molekularna
  20. Metody biologii molekularnej w badaniach raka nerki
  21. Human Genome Project
  22. Human Genome Organization
  23. The Cancer Genome Atlas – projekt opracowania atlasu genomu raka
  24. Wyśledzić złe geny raka – archiwum Rzeczpospolitej
  25. Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją Jerzego Bala, PWN 2008
  26. Biologia molekularna. Krótkie wykłady P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White, tytuł oryginalny: Instant Notes in Molecular Biology, PWN 2007
  27. Programy kształcenia ustawicznego w zakresie Technik biologii molekularnej znajdujących zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  28. Program konferencji – Metody biologii molekularnej w medycznej diagnostyce laboratoryjnej
  29. Laboratorium Biologii Molekularnej Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP
  30. Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, tytuł oryginalny: Biochemistry, Fifth edition, 2002 W.H. Freeman and Company, New York and Basingstoke, PWN 2007
  31. Biochemia Harpera Ilustrowana, tytuł oryginalny: HARPER'S ILUSTRATED BIOCHEMISTRY, Murray Robert K., Granner Daryl K., Rodwell Victor W., przekład: Kokot Franciszek, Koj Aleksander, Kozik Andrzej, PWN 2008
  32. Biofizyka molekularna, PWN 2010
  33. Biofizyka medyczna – Wiki En
  34. Podstawy biologii komórki, tytuł oryginalny: Essential Cell Biology, Second Edition, Bruce Alberts et al., Tłumaczenie: Hanna Kmita, Przemysław Wojtaszek, PWN 2007
  35. Zakład Biologii Komórki UJ
  36. Nowoczesne metody leczenia zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem
  37. Najważniejsze zadania biotechnologii medycznej w Polsce, Komitet Biotechnologii PAN
  38. Biotechnologia molekularna, pod redakcją Jerzego Buchowicza,PWN 2009
  39. Pubmed NCBI
  40. Bioinformatyka i ewolucja molekularna, tytuł oryginalny: Bioinformatics and Molecular Evolution, Paul G. Higgs, Teresa K. Attwood, PWN 2008
  41. Bioinformatyka i Biologia systemów UW
  42. Zakład bioinformatyki i telemedycyny CM-UJ
  43. Biologia systemowa w projekcie DrugDiscovery@Home
  44. Pracownia bioinformatyki i biologii systemowej PAN
  45. Akceleratory biomedyczne -Waldemar Scharf, PWN 1994
  46. Nanotechnologie, tytuł oryginalny: Nanoscale Science and Technology, redakcja naukowa: R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, PWN 2008
  47. Nanotechnologia literatura dziedzinowa Zakładu Bioinżynierii UZ
  48. Inżynieria tkankowa – przegląd
  49. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – inżynieria tkankowa
  50. Sekwencjonowanie Genomu -publikacja prasowa
  51. Diagnostyka molekularna -artykuł
  52. Współczesna diagnostyka molekularna – artykuł
  53. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Diagnostyka molekularna
  54. Terapia genowa, PWN, pod redakcją Stanisława Szali
  55. Biologia Molekularna w Medycynie pod redakcją Jerzego Bala, PWN 2008
  56. Biologia medyczna w wykazie dyscyplin naukowych według klasyfikacji KBN – 1999 r.,
  57. Biologia medyczna w wykazie dyscyplin naukowych według klasyfikacji KBN – 2003 r.,
  58. Załącznik nr 54 – Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski
  59. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia
  60. Załącznik nr 3 – Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Analityka Medyczna
  61. Załącznik nr 12 – Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biologia
  62. Załącznik nr 13 – Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia
  63. UMK
  64. Instytut Biologii Medycznej PAN
  65. Powołanie Instytutu Biologii Medycznej PAN,
  66. KB- Komitet Biotechnologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk,
  67. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu – uprawnienia nadawania tytułu dr hab. w dyscyplinie biologia medyczna,
  68. Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  69. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  70. Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
  71. Zakład Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  72. Katedra Biologii Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,
  73. Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej – Pomorska Akademia Medyczna,
  74. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
  75. Polska Federacja Biotechnologii,
  76. , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  77. Ministerstwo Zdrowia ,
  Histologia (z gr. histos – tkanka, logos – wiedza, nauka) – nauka o budowie, rozwoju i funkcjach tkanek, w przeciwieństwie do anatomii, zajmuje się badaniem mikroskopowej budowy ciała. Nauka o mikroskopowych wykładnikach chorób nosi nazwę histopatologii.Proteom (z ang. protein component of the genome) – zestaw białek występujących w komórce, białkowy odpowiednik genomu. Termin ten po raz pierwszy został użyty w roku 1995 przez Valerie C. Wasinger. Badaniem proteomów zajmuje się proteomika. W przeciwieństwie do genomów, proteomy nieustannie zmieniają się w odpowiedzi na różne czynniki.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mającej zastosowanie w działach związanych z biologią medyczną takich jak: biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia komórki, bioinżynieria, biologia systemowa, bioinformatyka, nanotechnologia, terapia genowa. Rozwój nowej dziedziny został zapoczątkowany publikacją Linusa Pulinga z roku 1949, dotyczącą różnic miedzy hemoglobiną osób zdrowych i hemoglobiną u chorych na anemię sierpowatą.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.
  Proteomika – gałąź nauki zajmująca się badaniem białek – ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi.
  Transkryptom jest to zestaw cząsteczek mRNA lub ogólniej transkryptów obecny w określonym momencie w komórce, grupie komórek lub organizmie. Transkryptom w przeciwieństwie do genomu jest tworem bardzo dynamicznym. Komórki w odpowiedzi na różne czynniki uruchamiają i wyłączają transkrypcję genów, zmieniając w ten sposób swój transkryptom. Często już kilka minut po zadziałaniu jakiegoś czynnika (np. stresu) na komórki można obserwować powstawanie transkryptów genów reakcji na ten czynnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.083 sek.