• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bilet

  Przeczytaj także...
  Fałsz materialny – występek polegający na przerobieniu lub podrobieniu dokumentu. Karalne jest również używanie przerobionego lub podrobionego dokumentu jako autentycznego. Dla bytu przestępstwa nie ma znaczenia, czy treść tak powstałego dokumentu odpowiada prawdzie.Hologram – fotograficzny zapis na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego, który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe).
  Umowa przewozu – umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron – przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, druga strona – do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia.
  Bilet PKP na pociąg EC wraz z miejscówką
  Bilet ZKM Ostróda
  Bilet KZK GOP i MZKP

  Bilet (franc. billet) – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi (np. wejścia na mecz, przejazdu środkami komunikacji publicznej (pociąg, autobus)), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu.

  Znak legitymacyjny – dokument lub inny przedmiot występujący w roli dokumentu, stanowiący dowód przysługiwania określonej osobie określonego uprawnienia cywilnoprawnego i – z reguły – umożliwiający skorzystanie z tego uprawnienia. Skorzystanie z tego uprawnienia jest jednak (przynajmniej formalnie) możliwe i bez posiadania tego dokumentu, ponieważ znak legitymacyjny jest tylko dowodem prawa, a nie inkorporuje go w sobie, jak papier wartościowy. Przykładowo przewoźnik lotniczy może stwierdzić uprawnienie pasażera zgłaszającego się do odprawy na podstawie rejestru sprzedanych biletów imiennych.Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.

  W publicznym transporcie zbiorowym bilet oznacza ważny dokument lub inny dowód zawarcia umowy transportowej.

  Tradycyjne bilety wytwarzane były ze zwykłego papieru, obecnie (z uwagi na fałszerstwa) bilety dostępne w przedsprzedaży drukuje się zazwyczaj na specjalnym papierze zaopatrzonym w różnego rodzaju zabezpieczenia (np. mikrodruk, hologram). W sprzedaży bezpośredniej coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych form biletów na rzecz wydruków z kas fiskalnych.

  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Oszustwo, wyłudzenie - przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Pojawiły się też bilety (głównie okresowe) w formie kart elektronicznych (np. Warszawska Karta Miejska, Krakowska Karta Miejska, Bydgoska Karta Miejska albo Migawka – karta zbliżeniowa w Łodzi) oraz wirtualne bilety w postaci hasła lub kodu (np. bilety lotnicze).

  Prawo zobowiązań – dział prawa cywilnego, obejmujący zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Kwestie prawne[]

  W rozumieniu prawa zobowiązań bilet jest znakiem legitymacyjnym potwierdzającym, że okaziciel (bilety kasowane) albo osoba imiennie wskazana (bilet okresowy) posiada uprawnienie do skorzystania z usługi oferowanej przez przedsiębiorcę posługującego się biletem. W odróżnieniu od papieru wartościowego bilet stanowi wyłącznie dowód przysługiwania określonego prawa, co oznacza, że w razie jego zagubienia (dotyczy to szczególnie biletów okresowych), uprawnienie do skorzystania z usługi biletowanej nie gaśnie, lecz może być wykazane innymi dowodami.

  Szalbierstwo – to wykroczenie polegające na wyłudzeniu bez zamiaru uiszczenia należności świadczeń lub usług takich jak:Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.

  Bilet jest dokumentem stwierdzającym istnienie określonego stosunku prawnego, prawnie chronionym na gruncie prawa karnego. Podrobienie lub przerobienie biletu w celu jego użycia jako autentycznego albo też jego użycie, stanowi przestępstwo fałszu materialnego dokumentu. Z kolei osoba, która taki bilet sprzedaje jako autentyczny, dopuszcza się przestępstwa oszustwa.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.

  Korzystanie z usługi biletowanej bez nabycia biletu może rodzić odpowiedzialność za wykroczenie szalbierstwa.

  Miejscówka[]

  Miejscówka bez wskazanego miejsca do siedzenia

  Miejscówka (dopłata do biletu) – oddzielny blankiet sprzedawany wraz z biletem, za dopłatą, umożliwiający podróż wybranym środkiem transportu na określonym w miejscówce siedzeniu. W Polsce najdłużej, do 18 marca 2013 r., miejscówki stosowano w pociągach spółki PKP Intercity. Obecnie w komunikacji autobusowej i kolejowej, wybrane miejsce – o ile istnieje ich rezerwacja – jest wskazane bezpośrednio na bilecie.

  Ostróda (dawn. Ostród, niem. Osterode, prus. Austrāti) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Położone na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorem Drwęckim. Przez miasto przepływa rzeka Drwęca.Bilet okresowy – dokument uprawniający do korzystania z komunikacji publicznej w określonym czasie, za stałą opłatą abonamentową (Ryczałt). Bilet okresowy dotyczy najczęściej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej. Uprawnienie może dotyczyć całej sieci komunikacyjnej określonego obszaru lub określonych stref, linii itp. W Łodzi potocznie nazywany "migawką".

  Do końca 2010 r. w przypadku braku miejsc siedzących w pociągu istniała możliwość nabycia miejscówki „bez wskazanego miejsca do siedzenia” upoważniającej do stania lub zajęcia wolnego miejsca, które należało zwolnić, gdy pojawił się pasażer z właściwą rezerwacją. Miejscówka taka, z adnotacją konduktora o braku wolnych miejsc, była podstawą do zwrotu opłat za jej wydanie (w drodze reklamacji).

  Mikrodruk jest techniką stosowaną jako zabezpieczenie druku i polega na wykonywaniu mikroskopijnych nadruków, często nieczytelnych i niedostrzegalnych gołym okiem, a widocznych dopiero w dużym powiększeniu. Bardzo często stosowany jako jedna z metod zabezpieczania banknotów. Sposób umiejscowienia, wielkość i dokładność kształtów (rozdzielczość) ma na celu uniemożliwienie podrobienia druku zabezpieczonego metodami nieprzemysłowymi (np. przez skanowanie). Mikrodruk wykonywany może być techniką offsetową. Można również wykonać mikrodruk za pomocą niektórych drukarek laserowych - wysokość czcionki w takim przypadku może wynieść nawet 0,25 mm.PKP Intercity, PKP IC – spółka akcyjna grupy PKP, obsługująca kolejowe przewozy pasażerskie. Uruchamia pociągi kategorii: Express InterCity (EIC) i Twoje Linie Kolejowe (TLK). Oferuje przewozy w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia.

  Zobacz też[]

 • akcydens
 • kontroler biletów
 • Bilet okresowy
 • Bilet elektroniczny
 • Bilet Edmondsona
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (CELEX: 32011R0181).
  2. Pojęcie sprzedaż użyte zostało tutaj w rozumieniu potocznym; w sensie prawnym to nie bilet jest przedmiotem sprzedaży, a prawo, którego bilet jest potwierdzeniem.
  3. Zmiany w Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity i podatku VAT. 2010-12-30. [dostęp 2011-01-03].
  Kontroler biletów lub rewizor biletów – osoba upoważniona przez organizatora transportu na danym terenie lub przez konkretnego przewoźnika do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów jednorazowych i okresowych) osób lub bagażu w środkach transportu zbiorowego.Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) - związek międzygminny w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta i realizowane z udziałem klienta, często - w celach komercyjnych. Klientem może być osoba fizyczna, organizacja i każdy inny podmiot. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza praca ludzka w procesie produkcji poprzez oddziaływanie na strukturę określonego obiektu.
  Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach − związek międzygminny wpisany do rejestru tychże związków dnia 8 kwietnia 1992 roku. Związek ma na celu organizowanie transpotu zbiorowego.
  Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej.
  Bilet Edmondsona – popularnie nazywany biletem kartonikowym, ma postać drukowanego i numerowanego prostokątnego kartonika o wielkości około 3 x 5-6 cm. Od momentu wynalezienia i wprowadzenia w 1839 roku przez blisko 150 lat był podstawowym typem biletu wykorzystywanego przez wiele zarządów kolei na całym świecie. Zwykle na awersie biletu znajdowały się:
  Akcydens, druk akcydensowy (z łac. accidens, tzn. coś przypadkowego) – wyrób poligraficzny niebędący ani książką, ani czasopismem, ani też zadrukowanym opakowaniem. Zasadniczo jest to wyrób jednoarkuszowy, który może być w postaci jednej kartki, lub nierozciętej składki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.