• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bierni zawodowo

  Przeczytaj także...
  Alimenty (z łac. alimentum – pokarm, od alere – karmić, żywić) – regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne.Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.
  Bezrobocie – zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

  Bierni zawodowo – część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat nie pracujące i nie będące bezrobotnymi. Do biernych zawodowo zalicza się:

 • osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
 • uczniów pobierających naukę w trybie dziennym,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • osoby przebywające w domach opieki,
 • osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp.,
 • osoby nie pracujące, nie będące zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.
 • GUS podaje, że bierni zawodowo według przyczyn bierności to:

  Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.
 • osoby nieposzukujące pracy,
 • osoby poszukujące pracy, ale niegotowe do jej podjęcia,
 • pozostali bierni zawodowo.
 • GUS według przyczyn nieposzukiwania pracy uwzględnia:

 • zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy,
 • nauka, uzupełnienie kwalifikacji,
 • obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu,
 • emerytura,
 • choroba, niepełnosprawność.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.