• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bierne prawo wyborcze

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

  Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) – prawo do kandydowania. W Polsce bierne prawo wyborcze do Sejmu (czyli prawo bycia wybranym na posła) ma każdy obywatel polski mający czynne prawo wyborcze (czyli prawo wybierania), który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. W przypadku senatorów granica wieku jest wyższa i wynosi 30 lat. Wynika to z faktu, iż Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", powinien zatem składać się z osób mających określone doświadczenie i wiedzę oraz obycie polityczne.

  Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) – prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum.Burmistrz (śrwniem. burc-meister lub burger-meister „zwierzchnik gminy miejskiej lub wiejskiej”) – w wielu krajach najwyższy rangą urzędnik władz lokalnych np. miasta lub gminy.

  Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce[ | edytuj kod]

 • do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw18 lat ukończone w dniu wyborów
 • do Sejmu21 lat
 • do Parlamentu Europejskiego21 lat
 • na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta25 lat
 • do Senatu30 lat
 • na urząd prezydenta Rzeczypospolitej35 lat
 • W przypadku kandydata na radnego obowiązuje ponadto wymóg stałego zamieszkiwania na obszarze działania danej rady.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Uprawnienie – określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego – przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem podmiotowym.

  Cenzusy obowiązujące w Chorwacji[ | edytuj kod]

 • do Saboru - 18 lat
 • na urząd prezydenta - 18 lat
 • Cenzusy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych[ | edytuj kod]

 • do Izby Reprezentantów – 25 lat, stałe zamieszkiwanie w stanie, który ma się reprezentować i obywatelstwo amerykańskie od co najmniej 7 lat
 • do Senatu – 30 lat, stałe zamieszkiwanie w stanie, który ma się reprezentować i obywatelstwo amerykańskie od co najmniej 9 lat
 • na urząd prezydenta – 35 lat, zamieszkiwanie na terytorium Stanów Zjednoczonych przez co najmniej 14 lat i rodowite obywatelstwo amerykańskie
 • Cenzusy obowiązujące w Wielkiej Brytanii[ | edytuj kod]

 • Izba Gmin – 18 lat,
 • Izba Lordów – 21 lat,
 • Radni samorządowi – 18 lat,
 • Zgromadzenie Irlandii Północnej – 18 lat,
 • Walijskie Zgromadzenie Narodowe – 18 lat,
 • Komisarz policji – 18 lat,
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Państwowa Komisja Wyborcza - Kodeks wyborczy, pkw.gov.pl [dostęp 2019-05-03].
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-05-03].
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl [dostęp 2019-05-03].
  4. Standing as a candidate, European Union Agency for Fundamental Rights, 14 listopada 2017 [dostęp 2020-04-02] (ang.).
  5. Electoral Candidates (Age) Bill 2019-21 — UK Parliament, services.parliament.uk [dostęp 2020-04-02].
  6. Voting - GOV.UK, www.gov.uk [dostęp 2020-04-02] (ang.).
  7. Who can stand as an MP?, UK Parliament [dostęp 2020-04-02] (ang.).
  8. Great Britain: Parliament: House of Lords, The Standing Orders of the House of Lords Relating to Public Business, 2005, s. 8.
  9. National Assembly for Wales elections, www.electoralcommission.org.uk [dostęp 2020-04-02] (ang.).
  Prezydent miasta – w Polsce organ władzy wykonawczej gminy w gminach miejskich powyżej 50 tys. mieszkańców, wybierany w wyborach bezpośrednich. W mniejszych miastach i gminach miejsko-wiejskich odpowiednikiem prezydenta miasta jest burmistrz, a w gminach wiejskich - wójt. W miastach na prawach powiatu prezydent pełni ponadto funkcję zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty. Urząd prezydenta miasta występuje również w Niemczech i w Szwajcarii, przy czym w Niemczech funkcji tej odpowiada funkcja nadburmistrza (Oberbürgermeister), zaś nazwą prezydenta miasta (Stadtpräsident) określa się przewodniczącego rady miasta.Izba Lordów (ang. House of Lords) – izba wyższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, który oprócz tego składa się też z Izby Gmin i Suwerena (panującej rodziny królewskiej). Nie jest to ciało wybieralne, lecz jego skład i struktura jest uwarunkowana wielowiekową tradycją.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Rada powiatu - organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych.
  Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresu – dwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, w każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. Ponieważ każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, zwykle 2/3 stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. Ponadto stosunkowo często odbywają się wybory uzupełniające w poszczególnych stanach, gdy urzędujący senator odejdzie z izby podczas swojej kadencji.
  Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, ang. United States House of Representatives – organ ustawodawczy, izba niższa Kongresu Stanów Zjednoczonych.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Izba Gmin (ang. House of Commons) – izba niższa dwuizbowego parlamentu brytyjskiego, odgrywa jednak rolę nadrzędną wobec Izby Lordów. W obecnej kadencji (2010-) w jej skład wchodzi 650 deputowanych (MPs od angielskiego Member of Parliament – "członek parlamentu"), wybieranych przez całość obywateli Zjednoczonego Królestwa w powszechnych, czteroprzymiotnikowych wyborach.
  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.