• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biegły rewident  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) – urząd zapewniający obsługę Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz innych ustawach.
  Ciekawostki[]
 • wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było 7.178 biegłych rewidentów
 • średni wiek biegłego rewidenta w Polsce to 55 lat (wg stanu na 31 grudnia 2013 r.)
 • biegły rewident obowiązany jest odbyć minimum 40 h szkoleń w trakcie roku kalendarzowego
 • w 2013 r. przeprowadzono w Polsce 25.883 badań sprawozdań finansowych
 • Zobacz też[]

 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 • Przypisy

  1. Audytor skupia się jednak nie tylko na sprawozdaniach finansowych.
  2. Art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768)
  3. Art. 38 ust. 3 oraz 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924)
  4. Art. 142 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.