• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bieda

  Przeczytaj także...
  Georg Simmel (ur. 1 marca 1858 w Berlinie, zm. 28 września 1918 w Strasburgu) – niemiecki filozof, teoretyk kultury, jeden z pierwszych niemieckich socjologów.Ustawowa granica ubóstwa – kwota dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego.
  Subiektywna granica ubóstwa - odpowiada w przybliżeniu poziomowi dochodów deklarowanych przez respondentów jako ledwie wystarczające.
  Wysypisko śmieci w Kambodży (2006)
  Bezdomny w Paryżu (2005)

  Bieda, ubóstwo – pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Ubóstwo stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Błędne koło ubóstwa – wysoki wzrost gospodarczy przy niskim poziomie PKB per capita determinuje wzrost rodności, te zaś obniżają poziom kapitału ludzkiego, co ogranicza w przyszłości stopę wzrostu gospodarczego i utrwala ubóstwo. Jest zagrożeniem w dużych krajach rozwijających się – Indie, Tajlandia itp. W krajach tych występuje wysoki PKB ogółem oraz duża liczba mieszkańców, co indukuje spadek PKB per capita.

  Wyróżnia się kilka kategorii ubóstwa:

 • ubóstwo absolutne
 • ubóstwo względne
 • ubóstwo subiektywne
 • ubóstwo ustawowe (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej).
 • Definicje ubóstwa[]

  Ze względu na brak jednolitej definicji biedy zarówno w Polsce, jak i na świecie, oraz często trudno wymierną, subiektywną ocenę biedy, różni autorzy starają się tę wieloaspektową kwestię ująć jak najpełniej: Webster's New Encyclopedic Dictionary Ubóstwo to niemożność osiągnięcia minimalnego standardu życiowego. H. Zandler Ubóstwo to specyficzna indywidualna sytuacja niedoboru lub swoisty fenomen, wprawdzie relatywnie jednorodnych, ale zarazem zmarginalizowanych grup społecznych. Georg Simmel Ktoś staje się biedny w sensie społecznym dopiero wtedy, gdy udziela mu się pomocy. Bieda to nie wynik niedostatku, lecz wynik otrzymywania wsparcia lub zgodne z normami społecznymi uprawnienie do otrzymywania wsparcia. Amartya Sen Rozumie on ubóstwo nie jako brak dochodów, ale jako niezdolność do pełnowartościowego życia, spowodowaną niedostatkiem środków ekonomicznych. Peter Townsend Zdefiniował on szersze pojęcie ubóstwa nie jako kwestię przetrwania, ale jako niezdolność do uczestnictwa w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie społeczności, i do życia na poziomie w danej społeczności przeciętnym.

  Bieda w Polsce[]

   Osobny artykuł: Ubóstwo w Polsce.

  Zobacz też[]

 • granica ubóstwa
 • źródła ubóstwa
 • błędne koło ubóstwa
 • wskaźnik ubóstwa
 • agregatowy indeks ubóstwa
 • uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego
 • Przypisy

  Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego, BCI (skrótowiec od ang. Basic Capabilities Index) – wskaźnik opracowany przez federację Social Watch w celu zdefiniowania biedy bez opierania się na danych dotyczących dochodów. Najpowszechniej używane wskaźniki ubóstwa to granica skrajnego ubóstwa (określona przez Bank Światowy na 1 lub 2 dolary dziennie) lub ranking stworzony w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego, wyliczanego na podstawie danych dotyczących zdrowia i edukacji. BCI jest na tym tle stosunkowo łatwy do obliczenia i zastosowania również na poziomie miast i regionów, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych badań dochodów gospodarstw domowych. Brak kryteriów dochodowych w konstrukcji uproszczonego wskaźnika rozwoju społecznego bardziej zbliża go do definicji biedy jako niemożności korzystania z praw człowieka.Agregatowy indeks ubóstwa – wskaźnik pomagający w ocenie natężenia i zasięgu ubóstwa. Nie istnieje jedna wspólna formuła oceny ubóstwa w tym zakresie, dlatego wyróżniamy trzy najczęściej wykorzystywane indeksy ubóstwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Minimum egzystencji - koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia. W skład koszyka minimum egzystencji wchodzą potrzeby mieszkaniowe i artykuły żywnościowe. Łączny koszt nabycia (zużycia) tych dóbr określa wartość koszyka, która stanowi granicę ubóstwa skrajnego.
  Amartya Kumar Sen (ur. 3 listopada 1933 w Santiniketan, Bengal Zachodni) – indyjski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1998 roku.
  Bezdomność – w ujęciu socjologicznym – problem społeczny (zjawisko społeczne), charakteryzujący się brakiem miejsca stałego zamieszkania (brakiem domu).
  Źródła ubóstwa – teorie odnoszące się do powstawania ubóstwa możemy podzielić na trzy grupy. Według nich, ubóstwo może wynikać z:
  Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.
  Ubóstwo względne - ma zmienną wartość i odnosi się do przeciętnego poziomu życia w danym kraju, mierzonego na ogół wysokością przeciętnych dochodów (wydatków). Zwolennicy podejścia względnego upatrują przyczyn ubóstwa przede wszystkim w funkcjonowaniu systemu społeczno-ekonomicznego. Na pierwszym miejscu wśród jego przyczyn wymieniają bezrobocie jako zjawisko niezależne od ubogich. Na drugim miejscu są niskie płace występujące w pewnych zawodach, regionach czy w stosunku do niektórych dyskryminowanych grup ludności. Brak odpowiedniego dochodu wynikającego z okoliczności niezależnych od świadomości i woli ubogich jest pierwotną przyczyną ubóstwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.