• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - główna biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum (w Bydgoszczy) oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy sieć biblioteczno-informacyjną UMK; powstała w 1945 r., otwarta 10 maja 1947 r. W latach 1945-1947 siedzibą Biblioteki był gmach Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w 1947 r. otrzymała samodzielny budynek przy ul. Chopina, a w 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku w miasteczku akademickim na Bielanach. Od 1947 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy. W 2002 r. uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznawanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 2005 powołano do życia Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które działa w strukturze Biblioteki.Karol Wilhelm Scheibler (ur. 1 września 1820 w Montjoie w Nadrenii, zm. 13 kwietnia 1881 w Łodzi) – jeden z największych łódzkich przemysłowców.
  Zadania poszczególnych rodzajów bibliotek[] Zadania bibliotek dziecięco-młodzieżowych
  1. wypełnianie wolnego czasu
  2. wychowanie
  3. rozwijanie zainteresowań
  4. formy kulturalne (rozszerzania horyzontów, np. kultura regionu)
  5. formy edukacyjne
  6. przygotowanie do korzystania z innych bibliotek
  Zadania bibliotek szkolnych
  1. kształcąco-wychowawcze
  2. opiekuńczo-wychowawcze (np. kształtowanie kultury czytelniczej)
  3. kulturalno-rekreacyjne
  Zadania bibliotek publicznych
  1. zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych „nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”
  2. upowszechnienie czytelnictwa
  3. kształtowanie kultury czytelniczej – co warto czytać?, jak poszukiwać?, jak czytać z korzyścią?
  4. organizowanie form pracy kulturalnej, rozrywki i rekreacji
  5. uzupełnienie działalności innych rodzajów bibliotek
  6. popularyzacja zbiorów i usług w środowisku- stosowanie marketingu, promowanie swego działania
  Zadania bibliotek fachowych
  1. gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z profilem zakładu pracy
  2. działalność inf. W tym zakresie
  3. badania potrzeb użytkowników, wychodzenie im naprzeciw
  4. przysposobienie biblioteczne i informacyjne dla pracowników zakładu, np.: materiały ze szkoleń
  5. prowadzenie doradztwa dokształcającego i doskonalenia pracowników
  6. upowszechnienie czytelnictwa literatury fachowej z danego zakresu
  7. współpraca z innymi bibliotekami
  Zadania bibliotek naukowych
  1. warsztat pracy naukowej i dydaktycznej
  2. pomoc w kształceniu studentów, kadry naukowej
  3. praca naukowo-badawcza w zakresie bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  Zadania bibliotek narodowych
  1. gromadzenie, archiwizowanie, przechowywanie poloników „dla potomności”
  2. informowanie o zbiorach – publikowanie bibliografii, tworzenie systemu informowania o zbiorach
  3. centralny ośrodek normalizacji – ustalanie przepisów normalizujących pracę bibliotek w całym kraju
  4. aktywny udział w kreowaniu koncepcji i polityki bibliotecznej w kraju, tworzenie sieci bibliotek
  Zadania bibliotek centralnych
  1. gromadzą zbiory z jednej dziedziny lub jednolite pod względem formy, np. Centralna Biblioteka Rolnicza, Centralna Biblioteka dla Niewidomych
  2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów
  3. ośrodek centralny sieci bibliotek danego typu – jednolity system informacyjny dla tych bibliotek(sieci)
  4. współpraca z bibliotekami sieci i innymi placówkami
  Zadania bibliotek specjalnych

  Biblioteką specjalną jest biblioteka, która gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty dotyczące wybranej dziedziny lub dziedzin wiedzy lub w określonej formie. Przykładami takiej bibliotek mogą być biblioteki instytutów naukowych, towarzystw, parlamentów oraz biblioteki teatralne, wojskowe, uczelniane, muzyczne etc.

  Cymelia (albo cimelia; l.poj. cymelium) – najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, często trzymane w sejfie bibliotecznym.Rzeszowskie bibliotekarstwo powszechne swym początkiem sięga drugiej połowy XIX stulecia, bowiem już w 1882 roku została założona przez Towarzystwo Oświaty Ludowej w Rzeszowie biblioteka o charakterze publicznym. Kontynuatorką tej instytucji była otwarta w 1906 roku Biblioteka Miejska Towarzystwa Szkoły Ludowej, działająca do czerwca 1940 roku. Myśl o zorganizowaniu w Rzeszowie Miejskiej Biblioteki Publicznej powstała w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu miasta. 3 stycznia 1945 roku powołano Komitet Organizacyjny, a Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na jej utworzenie. Ostatecznie na posiedzeniu Zarządu Miejskiego, 22 maja 1945 roku, podjęto uchwałę o utworzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Uroczyste otwarcie MBP w Rzeszowie odbyło się w grudniu 1945 roku.
  1. zadania tak jak w innych
  2. dokumentowanie, upowszechnianie działalności instytucji macierzystej
  Zadania bibliotek głównych szkół wyższych

  Biblioteki szkół wyższych są bibliotekami naukowymi o charakterze powszechnym.

  1. zadania tak jak w innych
  2. szkolenia pracowników zatrudnionych w sieci, studentów
  3. dokumentowanie i upowszechnianie dorobku naukowego uczelni.

  Biblioteki w Polsce[]

  Biblioteka Narodowa[]

   Osobny artykuł: Biblioteka Narodowa (Warszawa).

  Biblioteki szkół wyższych[]

  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
  BGPŁ w Łodzi – była fabryka Scheiblera
  Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
  Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach
 • Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej – 1,34 mln jednostek bibliotecznych (stan na 30.06.2007)
 • Biblioteka Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku
 • Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 0,136 mln jednostek bibliotecznych(stan na 2008)
 • Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku – 0,606 mln jednostek bibliotecznych (stan na 31.12.2009)
 • Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej – 0,8 mln woluminów
 • Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej – 1,20 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej – 170.000 woluminów książek, 500 tytułów czasopism i 150.000 zbiorów specjalnych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 0,41 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego – 1,3 mln woluminów (stan na 31.12.2008)
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- 0,7 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego – 2,8 mln woluminów
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – 2,17 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – 0,35 mln woluminów
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego – 0,7 mln druków zwartych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Biblioteka Jagiellońska – 6,81 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej – 0,63 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
 • Biblioteka Politechniki Warszawskiej – 1,46 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – 0,46 mln woluminów
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej – 1 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 1,15 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku – 0,57 mln
 • Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie – 0,9 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – 2,720 mln woluminów (stan na 2008 rok)
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu – 2,18 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – 2,975 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze – 0,84 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – 2,74 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – 0,44 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 0,14 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 0,32 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego – 0,7 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego – 0,93 mln woluminów
 • Biblioteka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – 0,04 mln woluminów
 • Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim – 0,07 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – 0,05 mln woluminów
 • Biblioteka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach – 28 tys. woluminów
 • Biblioteki centralne i główne[]

 • Biblioteka Sejmowa – 0,45 mln woluminów
 • Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie – 0,43 mln woluminów
 • Centralna Biblioteka Statystyczna w Warszawie – 0,45 mln jednostek bibliotecznych
 • Centralna Biblioteka Techniczna NOT w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN w Warszawie – 0,27
 • Centralna Biblioteka NBP w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Policyjna w Legionowie
 • Centralna Biblioteka Matematyczna PAN w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki AWF w Warszawie
 • Główna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie
 • Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie – 0,59 mln woluminów
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie
 • Biblioteki PAN i PAU[]

 • Biblioteka Gdańska PAN – 0,80 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Kórnicka – 0,32
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – 0,65 mln
 • Biblioteka PAN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – 1,37
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN w Warszawie – 0,27
 • Wojewódzkie biblioteki publiczne[]

  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
  Czytelnia biblioteki uniwersyteckiej w Grazu w Austrii
  Czytelnia La Trobe biblioteki stanu Wiktoria w Melbourne
  Biblioteka uniwersytecka w Toronto

  Wojewódzkie biblioteki publiczne znajdują się we wszystkich 18 miastach wojewódzkich. Jej zadaniem jest obok gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego, w zakresie realizacji przez gminne (komunalne) biblioteki publiczne zadań im narzuconych.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Katalog (gr. katálogos – lista) – rejestr dokumentów bibliotecznych w sposób uporządkowany, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania.
 • Biblioteka Śląska w Katowicach – ponad 2 mln jednostek
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – 1,5 mln
 • Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – ok. 1,5 mln
 • Książnica Podlaska w Białymstoku – 1,15 mln (2012)
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – 0,98 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – 0,81 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – 0,76 mln
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku – 0,73 mln (2011)
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – 0,58 mln
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 0,51 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – 0,5 mln (2007)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – 0,48 mln (2011) mln
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – 0,4 mln
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu – 0,32 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – 0,32 mln (2012)
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – ponad 0,3 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu – 0,24 mln
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Inne biblioteki[]

 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – 1,6 mln jednostek
 • Książnica Beskidzka – 0,65 mln
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – 0,53 mln
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie – 0,22 mln
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – ponad 0,16 mln
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu – ok. 0,1 mln
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie – 0,08 mln
 • Biblioteka Katedralna w Gnieźnie – 0,05 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. – 0,04 mln jednostek bibliotecznych
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile
 • Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży – 0,1 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Publiczna im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance – 0,13 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Publiczna im. Edmunda Calliera w Szamotułach – 0,1 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki – 0,03 mln jednostek bibliotecznych
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie – 0,11 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego – 0,23 mln woluminów
 • Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu – 0,3 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 0,29 mln jednostek bibliotecznych
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – 0,35 mln vol.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku – 0,540 mln jednostek bibliotecznych
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
 • Główna Biblioteka Lekarska
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim – 0,33 mln jednostek bibliotecznych
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela – 0,47 mln jednostek bibliotecznych
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach – 0,96 mln
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu – 0,36 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – 0,12 mln jednostek biblotecznych
 • Krośnieńska Biblioteka Publiczna (Krosno) – 0,32 mln jednostek bibliotecznych
 • Znane biblioteki na świecie[]

 • Biblioteka Aleksandryjska
 • Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
 • Biblioteka Watykańska
 • Biblioteka Bodlejańska
 • Biblioteka Watykańska (Bibliotheca Apostolica Vaticana) – biblioteka znajdująca się na terenie państwa Watykan. Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek.Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu – samorządowa, gminna instytucja kultury o charakterze publicznym, działająca na terenie Bytomia. Została powołana w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – biblioteka miejska, instytucja kultury posiadającą osobowość prawną.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach − placówka kulturalna na terenie miasta Katowic, zajmująca się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów na nośnikach fizycznych oraz udzielająca informacji o swoich i obcych materiałach bibliotecznych.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - samorządowa wojewódzka biblioteka publiczna województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją działalnością obejmuje Toruń (Biblioteka Główna i 15 filii), a także województwo kujawsko-pomorskie sprawując nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi podregionu toruńsko-włocławskiego. Powstała 19 lutego 1923 roku jako pierwsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa. Siedziba Książnicy mieści się przy ul. Słowackiego 8.
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - biblioteka publiczna i zarazem instytucja promująca rozwój kultury z siedzibą w Poznaniu, będąca następcą prawnym dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, istniejącej od 1948 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.