• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Benzoesany

  Przeczytaj także...
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):
  Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta – owady, caedo – zabijam) – substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów.

  Benzoesanyzwiązki chemiczne, sole lub estry kwasu benzoesowego o wzorze ogólnym (C6H5COO)aX gdzie: X – (i) atom metalu (sole) lub (ii) grupa alkilowa lub arylowa (estry) a – wartościowość metalu

  Benzoesany jako sole[ | edytuj kod]

  Benzoesany metali I i II grupy układu okresowego stosowane są często jako środki konserwujące.

 • benzoesan sodu – C6H5COONa (środek konserwujący o symbolu E211)
 • benzoesan potasu – C6H5COOK (środek konserwujący o symbolu E212)
 • benzoesan wapnia – (C6H5COO)2Ca (środek konserwujący o symbolu E213)
 • benzoesan magnezu – (C6H5COO)2Mg (stosowany dawniej do leczenia zapalenia stawów)
 • Benzoesany jako estry[ | edytuj kod]

  Estry benzoesowe prostych alkoholi mają przyjemny, intensywny zapach i są stosowane w przemyśle perfumeryjnym.

  Benzoesan potasu (E212) – organiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu benzoesowego, hamuje rozwój pleśni, drożdży i niektórych bakterii. Najlepiej działa w niskim pH.Zapalenie stawów (gr. arthro-, staw + -itis, zapalenie; l.mn.: arthritides) – grupa schorzeń (według ICD-10 M00-M25), w których dochodzi do uszkodzenia stawów. Zapalenie stawów jest wiodącą przyczyną prowadzącą do kalectwa u ludzi powyżej 55. roku życia.
 • benzoesan metylu – C6H5COOCH3 (środek zapachowy o zapachu owoców feijoa)
 • benzoesan etylu – C6H5COOC2H5 (środek zapachowy)
 • benzoesan propylu – C6H5COOC3H7
 • benzoesan benzylu – C6H5COOCH2C6H5 (środek zapachowy, insektycyd, rozpuszczalnik)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • octany
 • mrówczany
 • maślany
 • kwas benzoesowy
 • Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.Grupa arylowa (aryl) – w chemii organicznej grupa funkcyjna wywodząca się ze związku aromatycznego (węglowodorowego arenu lub heterocyklicznego heteroarenu), po odjęciu z pierścienia aromatycznego jednego atomu wodoru. Symbol: Ar.




  Warto wiedzieć że... beta

  Benzoesan sodu (E211), C6H5COONa – organiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu benzoesowego, stosowana jako konserwant żywności. Na skalę przemysłową uzyskuje się go syntetycznie. Ma właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne, hamuje rozwój drożdży, pleśni, bakterii masłowych, octowych oraz w mniejszym stopniu mlekowych. Obecność dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, soli kuchennej, cukru spożywczego, kwasu sorbinowego (lub jego soli) zwiększa jego aktywność.
  Benzoesan metylu – organiczny związek chemiczny z grupy estrów o wzorze C6H5COOCH3. Jest produktem reakcji estryfikacji:
  Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda.
  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Konserwant (środek konserwujący) – związek chemiczny lub mieszanina związków, powodująca przedłużenie przydatności do spożycia (lub trwałości) produktów spożywczych i przemysłowych. Konserwanty mają za zadanie zapobieganie rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów.
  Układ okresowy pierwiastków – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.
  Kwas benzoesowy (E210) – organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy. Zbudowany jest z pierścienia benzenowego zawierającego jedną grupę karboksylową. W czasie ogrzewania łatwo sublimuje (entalpia sublimacji ok. 90 kJ/mol). Stosowany jako środek konserwujący do żywności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.