• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bartłomiej Szyndler

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Bartłomiej Szyndler (ur. 1938 w Będzinie, zm. 6 stycznia 2011 w Częstochowie) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista od historii XIX wieku.

  Urodził się w 1938 r. w Będzinie. Ukończył Studium Nauczycielskie w Piotrkowie Trybunalskim. Dyplom magistra uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1969. W 1972 r. obronił na tej samej uczelni dysertację doktorską. W tym samym roku objął stanowisko adiunkta w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od 1978 r. pracował w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Trzy lata później uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1990 prezydencki tytuł naukowy profesora. Trzy lata później został profesorem zwyczajnym. Od 1997 r. był pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Był współtwórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu XIX Wieku w Instytucie Historii. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w latach 2002–2005 pełnił funkcję prezesa jego częstochowskiego oddziału. Był członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Katowicach, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Badał przede wszystkim dzieje Polski u schyłku I Rzeczypospolitej, insurekcję kościuszkowską, epokę napoleońską i polskie powstania narodowe. Zajmował się historią wojskowości oraz historią bibliotek w Polsce.

  Za swoją działalność został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Zmarł w Częstochowie w 2011 roku. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Będzinie. W 2012 r. w gmachu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie została zorganizowana wystawa poświęcona jego pamięci.

  Będzin (niem. Bendzin, ros. Бендзин) – miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w Zagłębiu Dąbrowskim, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i konurbacji katowickiej.Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.

  Ważniejsze publikacje[]

 • Dyktator Generał Józef Chłopicki 1771-1854
 • Henryk Dembiński 1791-1864
 • Tadeusz Kościuszko. 1746-1817
 • Mikołaj Nowosilcow (1762-1838). Portret carskiego inkwizytora
 • Stanisław Nałęcz Małachowski. 1736-1809
 • I książki mają swoją historię
 • Bibliografia[]

 • Biblioteka Główna AJD. [dostęp 2014-01-11].
 • nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2014-01-11].
 • Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).
  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.
  Akademia im. Jana Długosza, (skrót AJD) – państwowa szkoła wyższa w Częstochowie, powstała w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.
  Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, CzTN – towarzystwo służące rozwojowi nauki i kultury regionu częstochowskiego poprzez działalność popularyzatorską (sesje i spotkania popularnonaukowe na różne tematy; a także zakończony już cykl audycji o fizyce prof. Mariana Głowackiego w Radiu F.I.A.T) oraz wydawniczą opracowując periodyk Ziemia Częstochowska. Zrzesza 64 członków czynnych, dwóch honorowych (rektor AJD w Częstochowie – prof. Janusz Berdowski i dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie – mgr Ewa Derda).
  Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) – stowarzyszenie historyków polskich, skupiająca zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.