• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Barbara Koziej-Żukowa

  Przeczytaj także...
  Rada Narodowa m. st. Warszawy (obiegowo również: Stołeczna Rada Narodowa) – terenowy organ władzy państwowej i podstawowy organ tzw. samorządu społecznego istniejący w Warszawie i w województwie stołecznym warszawskim odpowiednio w latach 1944–1990 i 1975–1990.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  Posłowie na Sejm PRL VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 marca 1972.
  Grób Barbary Koziej-Żukowej na Starych Powązkach w Warszawie

  Barbara Koziej-Żukowa (ur. 21 maja 1925 w Warszawie, zm. 16 maja 2003 tamże) – polska działaczka polityczna, posłanka na Sejm PRL V, VI, VII i VIII kadencji (1969–1985).

  Życiorys[]

  Urodziła się w rodzinie Feliksa i Marii Cecylii z Izdebskich. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjęła pracę zawodową. Od 1958 do 1961 kształciła się w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, gdzie uzyskała tytuł magistra historii. Od 1951 członek Stronnictwa Demokratycznego. Była sekretarzem Dzielnicowego Komitetu SD Warszawa-Śródmieście, następnie zaś sekretarzem Stołecznego Komitetu (1966–1981). Kierowała Klubem Poselskim SD.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.

  W 1961 wybrana w skład Rady Naczelnej (do 1964) i CK SD (członek Prezydium 1967–1980). Była działaczką Ligi Kobiet oraz wieloletnią wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego. Działała również w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W 1983 wybrana w skład Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zasiadała w Stołecznej Radzie Narodowej (1961–1964, 1972–1988) jako jej wiceprzewodnicząca i szefowa Klubu Radnych SD.

  Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).Posłowie VIII kadencji (od 23 marca 1980 do 31 sierpnia 1985) – posłowie na Sejm PRL, wybrani 23 marca 1980. Złożyli ślubowanie poselskie 2 kwietnia 1980.

  W 1969 i 1972 wybierana na posła na Sejm V i VI kadencji w okręgu Warszawa Praga, gdzie była przewodniczącą Klubu SD. Zasiadała w Komisjach Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej. Ponownie mandat uzyskała w 1976, tym razem z okręgu Warszawa Ochota. Kontynuowała pracę w Komisjach Handlu Wewnętrznego (poszerzonej o kompetencje z dziedziny: Drobnej Wytwórczości i Usług) oraz Zdrowia i Kultury Fizycznej. W 1980 znów zasiadała w Sejmie PRL jako delegatka Ochoty. Była członkiem Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Zdrowia i Kultury Fizycznej (później: Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej). Zasiadała w gremiach nadzwyczajnych ds. rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorządzie Terytorialnym, ds. rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedłużeniu Kadencji [Sejmu PRL VIII kadencji – przyp. Wiki] oraz ds. rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nie ubiegała się o mandat w Sejmie IX kadencji. W latach 1989–1991 pełniła obowiązki dyrektora Biura Klubu Poselskiego SD.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Posłowie na Sejm PRL VII kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 marca 1976.

  Według relacji działacza SD Adama Zyzmana zasłynęła nietypowymi metodami prowadzenia działalności politycznej. Odznaczona m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i 30-lecia Polski Ludowej, a także złotymi odznakami za zasługi dla m. st. Warszawy, Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu, TPPR oraz odznaką im. Janka Krasickiego.

  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.Odznaczenie im. Janka Krasickiego – polskie cywilne odznaczenie okresu PRL ustanowione w grudniu 1957 roku przez Komitet Centralny Związku Młodzieży Socjalistycznej i nadawane w uznaniu zasług w wieloletniej pracy w ruchu młodzieżowym.

  Zamężna ze Stanisławem Żukiem. Miała córkę Dorotę. Zmarła w 2003, została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

  Przypisy

  1. "Gazeta Stołeczna", nr 118 z 22 maja 2003, s. 15; nr 119 z 23 maja 2003, s. 14–16; nr 120 z 24–25 maja 2003, s. 11 (nekrologi).
  2. "Kurier Polski", nr 144 z 22 czerwca 1971, s. 2; nr 145 z 23 czerwca 1971, s. 2
  3. Adam Zyzman, SD w przeszłości… Współrządzące czy podejrzane?, sd.pl
  4. "Kurier Polski", nr 217 z 6–8 listopada 1987, s. 2

  Bibliografia[]

 • (oprac. Barbara Koziej-Żukowa), Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej. T. 6, Udział Stronnictwa w pracach Sejmu PRL VIII Kadencji. Cz. 2. Od 25 stycznia 1982 do 1 lutego 1983, Warszawa 1987, s. 38–39 (nota biograficzna ze zdjęciem)
 • Biuletyn Stronnictwa Demokratycznego, nr 6 (251), 28 maja 2003, s. 4 (nekrolog)
 • Strona sejmowa posła VIII kadencji
 • Gazeta Wyborcza” (oficjalny skrót GW) – wysokonakładowy, ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny wydawany w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora S.A.. „Gazeta Wyborcza” powstała na podstawie uzgodnień Okrągłego Stołu, początkowo jako organ prasowy NSZZ „Solidarność”, a po zerwaniu współpracy ze związkiem – jako niezależna gazeta. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Michnik.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – składał się w I kadencji z 425, w II kadencji z 459, a w pozostałych kadencjach z 460 posłów. Początkowo ustalono jednolitą normę przedstawicielską – 1 poseł: 60 tys. mieszkańców, później wykreślono ją z konstytucji jako niepraktyczną. Zerwano z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów przyjmował ustawy i podejmował uchwały, wybierał ze swego grona Prezydium (funkcja marszałka zwykle przypadała przedstawicielowi ZSL), na pierwszym swym posiedzeniu powoływał Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów oraz Radę Państwa. Uchwalał budżet i narodowe plany społeczno-gospodarcze. Miał prawo przyjmować petycje od obywateli. Do niego należały też niektóre uprawnienia kreacyjne, m.in. wybór szefa NIK, członków Trybunału Stanu i Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (trzy ostatnie instytucje powołane dopiero w latach osiemdziesiątych). Parlament obradował w trybie sesyjnym. Sesje zwoływane były w określonych terminach przez Radę Państwa.
  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) – stowarzyszenie powstałe w 1944 roku, które koncentrowało się na organizowaniu głównie imprez propagandowych, takich jak obchody rocznic rewolucji październikowej, wycieczek do ZSRR, wymianę grup (tzw. "pociągi przyjaźni"), dni radzieckiej kultury, techniki, książki, filmu a także Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (dla amatorów).
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL istniejąca w latach 1957–1984 przy Komitecie Centralnym PZPR. Jej twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff. Szkoła mieściła się w obecnym gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Praga – centralna część prawobrzeżnej Warszawy (leżąca na wschód od Wisły), stanowiąca przed 1791 oddzielne miasto. Potocznie nazwą tą określa się znacznie większy obszar, a niekiedy nawet całą prawobrzeżną część stolicy, co zdaniem varsavianistów nie jest prawidłowe. Do dnia 4 lutego 1832 Praga miała pewną samodzielność (jej burmistrz podlegał prezydentowi Warszawy zapewne ze względu na położenie za Wisłą przy braku mostu stałego). Cyrkuł Praga był ostatni w numeracji - VII lub VIII. Następnie został on podzielony na dwa XIV i XV Staropraski i Nowopraski, które miały być później nazwane okręgami Praga Północ I i Praga Południe I.
  Stronnictwo Demokratyczne (SD) – polska centrowa partia polityczna, założona 15 kwietnia 1939. W okresie II wojny światowej działała w ramach Polski Walczącej. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej partia sojusznicza wobec PZPR i posiadająca w każdej kadencji kilkudziesięciu przedstawicieli w Sejmie. W okresie III RP niewielkie ugrupowanie startujące z list różnych komitetów wyborczych, posiadające w różnych kadencjach pojedynczych przedstawicieli w Sejmie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.