• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bank hipoteczny

  Przeczytaj także...
  Papiery wartościowe niestwierdzające prawa do kapitału (dłużne papiery wartościowe) – papiery wartościowe, których właściciel nie dysponuje prawem współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta. Papiery te reprezentują wyłącznie pieniężne zobowiązanie emitenta wobec ich posiadaczy na sumy płatne w określonej kwocie oraz w wyznaczonym terminie.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

  Bank hipotecznybank, którego podstawowa działalność polega na: udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowaniu na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych (w Polsce banki hipoteczne mają wyłączne prawo do emitowania tych dłużnych papierów wartościowych), udzielaniu kredytów podmiotom o wysokiej zdolności kredytowej (np. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego) albo poręczonych lub gwarantowanych przez te podmioty i emitowaniu na ich podstawie publicznych listów zastawnych.

  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Hipoteczny list zastawny – papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany na rynku nieruchomości, którego podstawą emisji jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Jest rodzajem obligacji i może być emitowany jedynie przez banki hipoteczne, które zobowiązują się do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych takich jak wypłata odsetek i wykup listów zastawnych.

  Banki hipoteczne w Polsce[ | edytuj kod]

  Zakres działalności banków hipotecznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, która ma charakter lex specialis wobec ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z regulacjami krajowymi bank hipoteczny może zostać utworzony wyłącznie jako spółka akcyjna, a w jego nazwie musi znajdować się określenie „bank hipoteczny”. Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

  Nadzór bankowy – jest to instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego, a także tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  W Polsce banki hipoteczne koncentrują swoją działalność na udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom oraz na finansowaniu rynku nieruchomości komercyjnych. Środki na finansowanie działalności pozyskują zarówno z emisji hipotecznych listów zastawnych, obligacji, jak i za pośrednictwem kredytów.

  Listy zastawne są to dłużne papiery wartościowe, do emitowania ich uprawnione są tylko banki hipoteczne, obrót nimi w Polsce reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Polsce prowadziły działalność trzy banki hipoteczne: PKO Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A.

  W dniu 4 listopada 2016 roku do grona polskich banków hipotecznych dołączył Bank BPH SA.

  16 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie przez ING Bank Śląski banku hipotecznego pod firmą ING Bank Hipoteczny S.A.

  Do grona banków hipotecznych w Polsce planuje dołączyć Bank Zachodni WBK, który w marcu 2018 roku zapowiedział złożenie wniosku o wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na uruchomienie banku hipotecznego pod firmą BZ WBK Bank Hipoteczny S.A. z planowanym rozpoczęciem działalności w roku 2019.

  Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).ING Bank Śląski SA (ING BSK) – bank komercyjny z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji (bank uniwersalny). Jest 4. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 8. pod względem liczby placówek.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Komisja Nadzoru Finansowego: Komunikat z 379. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 stycznia 2018 r.. 2018-01-16. [dostęp 2018-04-04].
  2. Bank Zachodni WBK S.A.: Komunikat bieżący 8/2018. 2018-03-07. [dostęp 2018-04-04].
  3. BZ WBK powołuje Bank Hipoteczny. Ma zacząć działać w 2019 roku. Business Insider, 2018-03-07. [dostęp 2018-04-04].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 415)
 • E. Miklaszewska (red.): Bank na rynku finansowym. Problemy skali efektywności i nadzoru, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010. ​ISBN 978-83-264-0827-4​.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce, edycje z różnych lat, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Dostęp: 2015-08-21.
 • Ewidencja numerów banków, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Dostęp: 2015-08-21.
 • Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości.Bank BPH SA – ogólnopolski bank uniwersalny z siedzibą w Krakowie (ma również siedzibę w Gdańsku i w Warszawie). W obecnej postaci jest wynikiem podziału dawnego banku BPH (będącego przed podziałem drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości udzielonych kredytów oraz trzecim pod względem sumy aktywów ogółem, depozytów, kapitałów własnych oraz zysku brutto i netto), który to podział został zarejestrowany przez sąd 9 listopada 2007 roku. W jego efekcie większa część banku (285 oddziałów) została włączona do Banku Pekao SA a pozostałe 200 oddziałów zostało w Banku BPH (potocznie nazywanym mini-BPH).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zdolność kredytowa — zdolność osoby prywatnej lub podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez badanie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu.
  Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.
  Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.
  Rynek nieruchomości – ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami. Rynek ten jest rynkiem nieformalnym, tzn. nie ma stałej siedziby i statusu.
  Santander Bank Polska SA (w latach 2001–2018 Bank Zachodni WBK SA) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie. Jest 3. bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów oraz 3. pod względem liczby placówek. Prezesem zarządu banku od listopada 2016 jest Michał Gajewski. Od 2011 należy do hiszpańskiej grupy Santander.
  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.