Bank BPH

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bank BPH SA – ogólnopolski bank uniwersalny z siedzibą w Gdańsku, należący w 100% do General Electric Company. Zajmuje się wyłącznie obsługą oferowanych do dnia 4 listopada 2016 roku kredytów hipotecznych. Nie oferuje usług dla nowych klientów.

Zarządzanie aktywami (ang. asset management) należy do podstawowych usług finansowych. Głównym zadaniem instytucji finansowych (przede wszystkim kredytowych) jest zarządzanie majątkami klientów indywidualnych i instytucjonalnych np. private equity.UniCredit Group (również: UniCredito lub UniCredit SpA) – międzynarodowy bank europejski z siedzibą w Rzymie obsługujący ponad 28 mln klientów w 19 krajach. Spółka akcyjna notowana na giełdach we Frankfurcie w tym na platformie XETRA, w Mediolanie na giełdzie włoskiej, a od 20 grudnia 2007 również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Historia[ | edytuj kod]

Bank Przemysłowo-Handlowy z siedzibą w Krakowie powstał jako bank państwowy w formie spółki akcyjnej, na skutek wydzielenia w 1989 roku ze struktur NBP.

Bank komercyjny – wyspecjalizowana instytucja finansowa trudniąca się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczy usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Po prywatyzacji, od stycznia 1995 roku do września 2016 akcje Banku BPH były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2001 roku do końca 2010 roku walory Banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych były również przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange).

The Bank of New York Company, Inc. - był amerykańskim bankiem z siedzibą w Nowym Jorku. Był częścią indeksu S&P 500 i zatrudniał 22 tys. ludzi. W 1922 roku zawarł fuzję z New York Life Insurance & Trust Company. Został założony przez Alexandra Hamiltona jako pierwszy amerykański bank w historii, kapitalizacja początkowa wynosiła 500 tys. dolarów. W 1792 był pierwszym przedsiębiorstwem natowanym na Giełdzie Nowojorskiej. Po fuzji w 2007 roku z Mellon Financial Corporation nosi nazwę The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon).General Electric – w 2009 dwunaste co do wielkości przedsiębiorstwo na świecie, zarówno pod kątem obrotów, generowanego dochodu jak i wartości rynkowej (406 mld USD w lipcu 2007). Spółka zajmuje obecnie trzecie miejsce na liście Największych Przedsiębiorstw na Świecie, czasopisma Forbes . Spółka publiczna notowana na Giełdzie Nowojorskiej (NYSE): GE (tzw. "Wall Street").

Połączenie BPH i PBK[ | edytuj kod]

Duże znaczenie miała przeprowadzona 31 grudnia 2001 r. fuzja dwóch banków giełdowych Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie, które jako banki komercyjne zostały wydzielone ze struktur Narodowego Banku Polskiego 1 lutego 1989 r.

Proces połączenia BPH i PBK był skutkiem integracji kapitałowej ich inwestorów strategicznych: HypoVereinsbank AG i Banku Austria Creditanstalt AG (BA-CA), przeprowadzonej pod koniec 2000 roku. Po sfinalizowaniu fuzji prawnej BPH i PBK, udział Grupy HVB w strukturze własności Banku wynosił 71,2%, udział Skarbu Państwa 3,7%, natomiast reszta akcji znajdowała się w wolnym obrocie.

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

W wyniku fuzji prawnej powstał trzeci bank w Polsce pod względem wielkości aktywów. Łączne aktywa Banku BPH na koniec 2002 r. wyniosły ponad 42,5 mld zł. Udział rynkowy w podstawowych produktach bankowych banków komercyjnych przekraczał 10%, w tym udział w kredytach mieszkaniowych dla osób prywatnych wynosił niemal 17%.

Na koniec 2008 roku liczba banków wyniosła 649. Zatrudnionych było ponad 181 tysięcy osób, a 67% banków stanowiły jednostki z przewagą kapitału zagranicznego..W czerwcu 2009 r., sieć placówek bankowych w Polsce osiągnęła poziom 15 017 oddziałów - od tego czasu spada, w listopadzie 2012 - poziom 13 586. Liczba bankomatów w 2011: 17 500 urządzeń.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

Bank BPH był w tym czasie uniwersalnym, ogólnopolskim bankiem obsługującym 2,6 miliona klientów, posiadającym około 500 placówek zlokalizowanych we wszystkich województwach. Świadczył usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Obsługiwał zarówno duże przedsiębiorstwa, powiązane z rynkiem międzynarodowym, jak i małe i średnie firmy, a także jednostki sektora publicznego. Obsługa klientów prowadzona była w placówkach bankowych oraz przez alternatywne kanały dystrybucji. Coraz większe znaczenie w świadczeniu usług odgrywały kanały elektroniczne. Bank tworzył grupę kapitałową, której podmioty uzupełniały ofertę produktów banku m.in. o bankowość hipoteczną, usługi ubezpieczeniowe, leasingowe oraz zarządzanie aktywami. Spółka zależna HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA jako pierwsza w Polsce uzyskała licencję NBP na prowadzenie działalności hipotecznej.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Alior Bank – średniej wielkości bank uniwersalny w Polsce, który rozpoczął działalność operacyjną17 listopada 2008 r.. Bank kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych, łącząc zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi produktami.

Podział banku między UniCredit i GE[ | edytuj kod]

W listopadzie 2005 r. inwestor strategiczny banku BPH, Grupa HVB, został przejęty przez Grupę UniCredit, będącą inwestorem strategicznym w Banku Pekao SA i zamierzającą dokonać fuzji Pekao SA z BPH SA, co spowodowało sprzeciw polskiego rządu, obawiającego się powstania tak wielkiego banku (sam BPH był drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości udzielonych kredytów oraz trzecim pod względem sumy aktywów ogółem, depozytów, kapitałów własnych oraz zysku brutto i netto).

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Bank hipoteczny – bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.

Polski rząd naciskany przez Komisję Europejską ostatecznie wyraził zgodę na fuzję obu banków w kwietniu 2006, lecz w wyniku podpisanej przez rząd i UniCredit umowy

 • większa część banku (285 oddziałów) została w 2007 włączona do Banku Pekao SA, z jednoczesnym przeniesieniem wszystkich klientów korporacyjnych banku,
 • pozostałych 200 oddziałów BPH miało zostać wyłączonych z fuzji, zachować dotychczasową nazwę i zostać odsprzedanych przez UniCredit innemu bankowi.
 • W zamian za przenoszone na Pekao składniki majątku Banku BPH, akcjonariusze Banku BPH 18 grudnia objęli akcje Pekao przy zachowaniu stosunku 1: 3,3 (z tytułu posiadania jednej akcji Banku BPH akcjonariusz Banku BPH otrzymał 3,3 Akcji Emisji Podziałowej Pekao, przy zachowaniu dotychczasowego stanu posiadania akcji Banku BPH).

  Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości.Leasing – forma finansowania inwestycji (szczególna umowa dzierżawy), umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności zakupu tych dóbr. Leasingodawca (finansujący) na podstawie umowy przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do korzystania (użytkowania) przedmiotu leasingu za określone płatności w postaci czynszu leasingowego.

  Po uzyskaniu zgody KNF 17 czerwca 2008 r. GE Money (część koncernu General Electric) nabył od UniCredit spółkę HoldCo77 B.V., posiadającą ok. 65,9% akcji Banku BPH (18 923 995 sztuk) i następnie, 20 czerwca, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż do 66% akcji banku. W wyniku tego wezwania 17 lipca zawarto transakcje na 28 716 sztuk akcji a GE Money zwiększył swoje posiadanie do 66% akcji Banku BPH. 31 grudnia 2009 r. nastąpiło połączenie Banku BPH z GE Money Bank, obecna nazwa to Bank BPH S.A. Grupa GE Capital. W maju 2010 r. zarząd i rada nadzorcza przyjęły Strategię przebudowy platformy biznesowej... i właściciel rozpoczął negocjacje w sprawie zwolnień grupowych, które do końca 2011 r. miały objąć ponad 1500 pracowników.

  GE Money Bank SA – były polski bank komercyjny z siedzibą w Gdańsku. Udzielał m.in. kredytów gotówkowych, hipotecznych i samochodowych.Bank uniwersalny – bank dokonujący w ramach świadczonych usług wszystkich lub większości dozwolonych prawem czynności bankowych i którego działalność nie jest w żaden sposób profilowana (jak ma to miejsce w przypadku banków wyspecjalizowanych, np. hipotecznych, wspierających budownictwo, wspierających przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska etc.).

  W 2013 r. BPH był 12. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów.

  Podział banku między GE i Alior Bankiem[ | edytuj kod]

  W 2015 ogłoszono plan transformacji, który zakładał zwolnienie około 1/3 pracowników banku. W wyniku transformacji w sieci oddziałów banku mają zostać 53 sztandarowych oddziałów własnych, a reszta ma zostać zamknięta lub też ma zmienić model działania na placówki partnerskie.

  Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).

  W 2016 roku kapitał akcyjny Banku BPH został zmniejszony, a bank stał się wyłączną własnością General Electric Company.

  4 listopada 2016 r., z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie wydzielonej części Banku BPH SA, obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) z Alior Bank SA.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Creditanstalt (CA) – był austriackim bankiem. Bank ten miał swą siedzibę w Wiedniu, został założony 31 października 1855 r. przez rodzinę Rothschildów (niem. K. k. privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe – Imperialna Austriacka Uprzywilejowana Instytucja dla Handlu i Przemysłu). Instytucja ta odnosiła sukcesy i wkrótce stała się największym bankiem w Austro-Węgrzech. Po pierwszej wojnie światowej, w czasie wielkiego kryzysu , 11 maja 1931 r. bank ten ogłosił upadłość, jednak przetrwał kryzys dzięki pomocy „Oesterreichische Nationalbank” i rodziny Rothschildów. Doszło do fuzji z bankiem „Wiener Bankverein” i została zmieniona nazwa na „Creditanstalt-Bankverein”. 5 czerwca 1931 r., niemiecki kanclerz Heinrich Brüning w czasie wizyty w Londynie ostrzegł premiera brytyjskiego Ramsay’a MacDonalda, że upadek austriackiego systemu bankowego, spowodowany bankructwem Creditanstalt, stawia cały system bankowości w Niemczech na granicy upadłości. I tak też się stało, mimo planu prezydenta USA Herberta Hoovera, który proponował moratorium na spłaty niemieckich reparacji wojennych dla Francji i dla tych krajów zwycięskich w pierwszej wojnie światowej, które miały długi względem USA. Była to nieudana próba powstrzymania kryzysu bankowego w Europie Środkowej (ang. Hoover Moratorium). Bankructwo spowodowało upadek wielu banków w Centralnej Europie i przyczyniło się do upadku systemu finansowego na świecie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.
  UniCredit Bank AG (wcześniej Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB AG), w skrócie: HypoVereinsbank AG) – niemiecki bank komercyjny.
  Global Depository Receipt (GDR) (Globalny [Międzynarodowy] Kwit Depozytowy) - certyfikat (rodzaj papieru wartościowego) wydawany najczęściej przez banki międzynarodowe w więcej niż jednym kraju. Certyfikat jest poświadczeniem akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu (akcje nabywane są w spółkach, w których inwestorzy mogliby mieć trudności z lokowaniem kapitału ze względu np. na położenie za granicą, a więc GDR-y mają za zadanie ułatwienie obrotu akcjami spółek zagranicznych). GDR-y są notowane w obrocie publicznym i mogą być przedmiotem zbycia czy ustanowienia na nich ograniczonych praw rzeczowych, ich kurs jest często zbliżony do wartości rynkowej akcji, na których podstawie certyfikaty są wystawiane. Bardzo podobnym w kształcie papierem do Globalnych Kwitów Depozytowych są tzw. ADR-y. W terminologii nazewniczej GDR-y mogą też być spotykane pod nazwą Global Depositary Receipt.
  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, w obowiązującym do 2000 roku kodeksie handlowym nazywany kapitałem akcyjnym. Termin ten odnoszony jest również do kapitału zakładowego spółek komandytowo-akcyjnych. Stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. W statucie spółki wymienia się go jako kwotę pieniężną wpłacaną przez jej akcjonariuszy. Musi być pokryty poprzez wniesienie wkładów w postaci gotówkowej, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama