• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badeni

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Rada Państwa (niem. Reichsrat) – istniejący w latach 1861–1918 dwuizbowy parlament austriacki, od 1867 obejmujący wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskiej – tzw. Przedlitawię.
  premier austriacki Kazimierz Badeni

  Badeni – polski ród szlachecki i hrabiowski, posługujący się herbem Bończa, którego apogeum rozkwitu nastąpiło w XIX w., gdy stanowił jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin galicyjskich.

  Józef Badeni herbu Bończa (ur. 13 marca 1836 w Branicach, zm. 12 października 1878 w Wadowie) – poseł do Sejmu Krajowego.Jan Badeni (SJ), h. Bończa (ur. 21 czerwca 1858, zm. 5 stycznia 1899 w Krakowie) – jezuita (SJ), prowincjał, jeden z pionierów działań społecznych w Galicji.

  Historia[]

  Rodzina Badenich wywodziła się z mieszczaństwa lwowskiego, została nobilitowana w XVIII w. Jej znanym protoplastą był Jan Kanty Badyni, który był przedstawicielem Lwowa na elekcji w 1697. Jego syn Sebastian Badeni (zm. 1779) został cześnikiem winnickim (po nobilitacji), a synowie Sebastiana, Marcin (zm. 1828) oraz Stanisław (zm. 1824), pełnili różne funkcje publiczne w ostatnich latach istnienia I Rzeczypospolitej, w Galicji, Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym). Stanisław był m.in. sekretarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a Marcin posłem na Sejm Czteroletni. Syn Marcina, Sebastian był dyplomatą w służbie Rządu Narodowego. Od Stanisława wywodziły się główne linie Badenich.

  Rząd Narodowy – rząd polski powołany uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego 29 stycznia 1831. Formalnie sprawował najwyższą władzę wykonawczą w Królestwie Polskim podczas powstania listopadowego.Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.

  Syn Kazimierz (zm. 1854), właściciel ziemski w okolicach Lwowa, pełniący liczne raczej drobne funkcje publiczne w Galicji, uzyskał austriacki tytuł hrabiowski w 1845, który dziedziczyli potem jego potomkowie. Jego synem był Władysław (zm. 1888), poseł na Sejm Krajowy galicyjski oraz delegat do Reichsratu. Ten pozostawił po sobie dwóch synów, znanych polityków i prawników: Kazimierza (zm. 1909), namiestnika Galicji (1888-1895) i premiera Austrii (1895-1897), oraz Stanisława (zm. 1912), posła do sejmu krajowego i marszałka krajowego Galicji, członka Izby Panów. Syn Kazimierza Ludwik (zm. 1916) był dyplomatą austriackim. Z kolei synem Ludwika był Joachim Badeni, pisarz i dominikanin.

  Dwór Badenich – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie przy ul. Glinik 63 w Wadowie.Sejm Krajowy – istniejący w Galicji w latach 1861–1918 organ przedstawicielski, kompetentny w niektórych sprawach wewnętrznych Galicji (gospodarka, oświata i kultura).

  Druga linia Badenich wywodziła się od brata Kazimierza (zm. 1854), Michała (zm. 1863), dziedziczącego majątki w okolicach Krakowa (m.in. Branice i Grabie). Był on oficerem, uczestnikiem powstania listopadowego i kawalerem orderu Virtutu Militari. Jego syn Stanisław (zm. 1910) uzyskał dyplom hrabiowski w 1887.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Genealogia[]

  Jan Kanty Badyni, zm. ?
  |→ Sebastian Badeni, zm. 1779
    |→ Stanisław, zm. 1824
    |  |→ Ignacy, zm. 1859
    |  |  |→ Seweryn, zm. 1858
    |  |    |→ Jan, zm. 1899
    |  |→ Kazimierz, zm. 1854
    |  |  |→ Władysław, zm. 1888
    |  |  |  |→ Kazimierz, zm. 1906
    |  |  |  |  |→ Ludwik, zm. 1916
    |  |  |  |    |→ Kazimierz (Joachim), zm. 2010
    |  |  |  |→ Stanisław, zm. 1912
    |  |  |    |→ Stanisław, zm. 1943
    |  |  |    |→ Henryk, zm. 1943
    |  |  |    |→ Stefan, zm. 1961
    |  |  |      |→ Jan, zm. 1995
    |  |  |        |→ Michał
    |  |  |          |→ Alexander
    |  |  |→ Aleksander, zm. 1869
    |  |→ Michał, zm. 1863
    |    |→ Stanisław, zm. 1910
    |    |  |→ Józef, zm. 1932
    |    |  |→ Marcin, zm. 1930
    |    |    |→ Stanisław, zm. 1987
    |    |→ Józef, zm. 1878
    |→ Marcin, zm. 1828
      |→ Sebastian, zm. 1872
  

  Siedziby rodu[]

 • Pałac w Bejscach

  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).Pałac Badenich w Warszawie – nieistniejący warszawski pałac, wzniesiony w latach 1837–1838 dla hrabiego Ignacego Badeniego. Pałac do 1944 r. stał na Placu Krasińskich pod numerem 3, hip 549A, pomiędzy ulicą Długą a Pałacem Krasińskich. Dziś (2012) w jego miejscu znajduje się pusty plac częściowo porośnięty drzewami.
 • Dwór w Branicach

 • Pałac w Warszawie, po lewej stronie zdjęcia (nie istnieje)

 • Pałac w Surochowie (nie istnieje).

 • Bibliografia[]

 • J. Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895, s. 130-135 (wersja elektroniczna).
 • Przypisy

  Marcin Badeni herbu Bończa (ur. 1751, zm. 29 września 1824) – polski mąż stanu okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, działacz gospodarczy.Nobilitacja (z łac.), poza popularnym znaczeniem słownikowym – uszlachcenie, czyli przejście do stanu szlacheckiego osoby (szlachectwo osobiste) lub osoby i jej rodziny (szlachectwo dziedziczne), niemających dotąd tytułu szlacheckiego. Nobilitacji dokonywała osoba panująca, panujący nadawał także danej rodzinie herb. Często uszlachceniu towarzyszyła też adopcja do istniejącego rodu heraldycznego. W Polsce niechęć szlachty do nadmiernego rozszerzania stanu szlacheckiego spowodowała od końca XVI wieku zanik automatycznej nobilitacji królewskiej na prośbę przez adoptującego, również ograniczyła nobilitacje królewskie. W obu przypadkach wymagana była początkowo wiedza, a później i zgoda Sejmu Rzeczypospolitej. Niektórzy polscy władcy (m.in. Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski) obchodzili te ograniczenia, stosując tzw. nobilitacje sekretne, bez potwierdzenia sejmowego. Taka nobilitacja nie dawała faktycznie żadnych prerogatyw polskiego szlachectwa, i była stosowana głównie wobec cudzoziemców. Bez zgody sejmu niektórzy królowie nadawali także szlachectwo osobiste, bez prawa dziedziczenia, nadając tytuł Kawalera Złotej Ostrogi. Nobilitacje, także te sekretne, stanowiły często sposób zasilenia skarbca monarszego lub zjednania stronników. Dlatego m.in. prawo do nobilitacji uzurpowali sobie także np. biskupi krakowscy, jako książęta siewierscy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna
  Sejm Czteroletni (Sejm Wielki) – sejm zwołany 6 października 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego i mający na celu, w zamyśle organizatorów, przywrócenie pełnej suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.
  Kazimierz Feliks hrabia Badeni (ur. 14 października 1846 w Surochowie, zm. 9 lipca 1909) – polityk polski, prawnik i premier austriackiego rządu, szambelan austriacki w 1878 roku.
  Grabie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka. Leży na prawym (południowym) brzegu Wisły, sąsiadując od zachodu z wsią Brzegi, od północy (granica na Wiśle) z Krakowem (Nowa Huta), od wschodu z Niepołomicami a od południa z wsią Węgrzce Wielkie.
  Szlachta (ze starodolnoniemieckiego Slahta; współcz. niem. Geschlecht) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.
  Dominikanie, Zakon Kaznodziejski (łac. Ordo Praedicatorum – OP) - katolicki zakon męski założony w 1216 przez św. Dominika Guzmána.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.