Badania rynku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Badania rynku – zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

Agencja badawcza – wyspecjalizowana firma, posiadająca własne zaplecze techniczne (np. sieć ankieterską, wyposażenie i oprogramowanie do badań CATI i CAPI, studia do realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych) a także własne narzędzia badawcze (np. techniki zbierania wskaźników i ich interpretacji) oraz badaczy, która zajmuje się realizacją badań rynku lub badań opinii.Cena – ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). Poniżej inne definicje ceny:

Typologia[ | edytuj kod]

Badania rynku można podzielić według kilku kryteriów, w tym ze względu na:

 • Horyzont czasowy
  1. analizy rynku, czyli poznanie aktualnych i przeszłych zjawisk, czynników i procesów rynkowych
  2. prognozowania, czyli przewidywanie trendów i przyszłej sytuacji na rynku.
 • Metodykę zbierania danych
  1. badania jakościowe służące zrozumieniu przyczyn zachowań i ich dokładnemu opisowi
  2. badania ilościowe służące dostarczeniu wskaźników charakteryzujących powszechność zjawiska
 • Typ analizowanych danych
  1. badania pierwotne - wykorzystujące dane powstające na użytek danego badania
  2. badania wtórne - reinterpretacja danych powstałych wcześniej
 • Sposób organizacji badania
  1. wewnętrzne - wykorzystujące dane istniejące w firmie (np. sprzedaż, ilość reklamacji) bez odwoływania się do danych zewnętrznych
  2. zewnętrzne - korzystające z danych spoza firmy - zarówno urzędowych (np. GUS) jak i dostarczanych przez firmy zajmujące się badaniami rynku. Dane pochodzące od agencji badawczych można podzielić na dane syndykatowe (czyli zbierane podczas jednego projektu badawczego a następnie sprzedawane wielu firmom - np. panel gospodarstw domowych) i ad hoc (czyli zbierane na użytek konkretnego klienta).
 • Cel badania
  1. badania eksploracyjne - opisujące zachowania, potrzeby, wartości, styl życia, wzorce konsumpcji itd.
  2. badania testowe - testy nowych produktów
  3. badania cenowe - służące określeniu elastyczności cenowej i optymalnej ceny
  4. badania marki - służące określeniu siły i wizerunku marki
  5. badania segmentacyjne - służące określeniu użytkowników produktu / usługi i ich podzieleniu na segmenty
  6. badania struktury rynku
  7. panele gospodarstw domowych - służące pokazaniu zmian w konsumpcji, głównie produktów FMCG
  8. badania mediów - służące określeniu zwyczajów konsumpcji mediów (prasa, radio, TV, internet itd.)
  9. badania zachowań przy półce sklepowej
  10. badania reklamy - służące testowaniu reklamy na różnym stopniu jej powstawania, jej zauważalności i skuteczności, a także badania tzw. szumu medialnego
  11. badania satysfakcji klientów
  12. badania satysfakcji pracowników
  13. badania kanałów dystrybucji
  14. badania syndykatowe
  15. badania User Experience (UX)
  16. badanie jakości obsługi klienta (Mystery Shopping, Mystery Calling)

  W badaniach rynku są często wykorzystywane metody badawcze zaczerpnięte z badań opinii publicznej, psychologii i socjologii. Osoby zajmujące się zawodowo badaniami rynku są zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu ESOMAR, w Polsce działa też PTBRiO - Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz stowarzyszenie firm badających rynek OFBOR.

  Badania aplikacyjne (również badania stosowane, ang. applied research) – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne (w przeciwieństwie do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku skupiającej pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku). PTBRiO reprezentuje interesy badaczy wobec instytucji publicznych i władz polskich oraz promuje i upowszechniania informacje dotyczące badania opinii i rynku. PTBRiO podejmuje różne działania mające na celu przestrzeganie standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza, organizuje współpracę i wymianę informacji w środowisku badaczy rynku i opinii, opracowuje na prośbę ESOMAR coroczne raporty na temat rynku badawczego w Polsce, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje.
  Prognozowanie (późnołac. prognosis, od starogr. πρόγνωσις, nowogr. πρόγνωση prōgnosis, od πρoγιγνώσκειν progignōskein, „wiedzieć wcześniej”, od pro- „wcześniej, przed” i gignōskein, „dowiedzieć się”) lub predykcja (łac. prædictus, im. od prædicere, „przepowiadać”, od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i dicere, „mówić”) – naukowa metoda przewidywania tego, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą.
  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.
  Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Produkty szybkozbywalne, produkty szybkorotujące (ang. FMCG, fast-moving consumer goods) – produkty sprzedawane często i po względnie niskich cenach. Przykładami dóbr z tej branży są artykuły spożywcze, środki czystości, alkohol i papierosy.
  Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.

  Reklama