• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • BACnet

  Przeczytaj także...
  Point to Point Protocol (PPP) – protokół komunikacyjny warstwy łącza danych używany przy bezpośrednich połączeniach pomiędzy dwoma węzłami sieci. PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym. Służy również do prostego zestawiania tuneli. PPP jest stosowany w technologii WAN. Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub CHAP. Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za bezpieczniejszy (używa MD5).Podsieć to pojęcie z dziedziny adresacji sieci komputerowych, dotyczące urządzeń komunikujących się przy pomocy protokołu IP. Urządzenia znajdujące się w jednej (wspólnej) podsieci charakteryzują się jednakowym początkowym fragmentem binarnego zapisu adresu IP, którego długość wyznacza wartość maski podsieci.
  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

  BACnet (ang. Building Automation and Control Networks) – otwarty (publiczny) Protokół komunikacyjny, umożliwiający współdziałanie systemów sterowania i monitorowania pochodzącym od różnych producentów. Posiada aprobatę ISO 16484-5. Został zatwierdzony przez ASHRAE w 2004.

  Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się:

  Lista producentów urządzeń komunikujących się z użyciem protokołu BACnet dostępna jest na oficjalnej stronie organizacji standaryzującej.

  Protokół BACnet jest niezależny od sprzętu i pozwala na połączenie dowolnych urządzeń od niezależnych producentów w jedną wspólną sieć. W specyfikacji protokołu zdefiniowane są warstwy komunikacji (podobnie do OSI) oraz obiekty reprezentujące świat rzeczywisty.

  Warstwa łącza danych: Aktualnie BACnet opisuje następujące media transmisyjne:

  Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM. Standard RS-232 (ang. Recommended Standard) opracowano w 1962 roku na zlecenie amerykańskiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Alliance) w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej.Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television – dosł. telewizja o zamkniętym obwodzie) – system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.
 • Ethernet
 • protokół internetowy IP (dokładniej UDP/IP) – port 0xBAC0
 • Point to Point Protocol (PTP) – przeważnie modemy lub linie dzierżawione (RS-232)
 • MS/TP (Master Slave/Token Passing) po pojedynczej parze miedzianej (RS-485)
 • ARCNET
 • Wybór medium transmisyjnego jest uzależniony od pożądanej prędkości komunikacji oraz dostępnych złącz fizycznych w urządzeniach.

  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

  Wykorzystując BACnet można komunikować się w każdym z powyższych sposobów transmisyjnych jednocześnie. Przesyłane ramki zależnie od wybranego standardu komunikacyjnego posiadają różne długości buforów dla warstwy aplikacyjnej (np. Ethernet, BACnet IP 1476, albo 480 dla MS/TP). Różna długość ramek jednak nie powoduje problemów w komunikacji, gdyż każde urządzenie może dowiedzieć się jaki bufor akceptuje inne urządzenie, z którym chce się komunikować.

  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) – istniejące od 1894, amerykańskie stowarzyszenie mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Zakres działań stowarzyszenia to m.in.:Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.

  Warstwa sieci[]

  Sieć BACnet może składać się maksymalnie z 65 533 podsieci, w których może występować łącznie 4 194 303 urządzeń. Adresy urządzeń są unikalne w ramach danej podsieci. Jeżeli podsieć jest oparta na Ethernecie, to adresami urządzeń są MAC adresy. W przypadku podsieci opartej na protokole IP adresami urządzeń będą adresy IP wraz z numerem portu. Protokół BACnet nie przewiduje ograniczeń długości adresu urządzenia, chociaż w rzeczywistych implementacjach bywa to ograniczane do 8 bajtów (oktetów). Pomiędzy dowolnymi urządzeniami może istnieć tylko jedna możliwa droga przesyłania danych. Drogi przesyłania danych mogą być stałe lub okresowe (np. połączenia modemowe)

  UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z protokołów internetowych. UDP stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI.Implementacja (wdrożenie, przystosowanie, realizacja, łac.ang. implementation) – w informatyce – proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania; także obiekt fizyczny będący efektem takiego przekształcenia, np. implementacja systemu operacyjnego (wdrożenie systemu) lub kompilatora dla konkretnego typu komputera.

  Warstwa aplikacji[]

  Dane są transmitowane z użyciem PDU:

 • Unconfirmed PDU
 • Confirmed PDU
 • Simple-ACK PDU
 • Complex-ACK PDU
 • Segment-ACK PDU
 • Reject PDU
 • Error PDU
 • Abort PDU
 • Urządzenie bądź oprogramowanie przedstawia swoje zasoby w postaci obiektów oraz usług. Aktualnie wspierane obiekty:

 • Analog [Input/Value/Output] – wartości analogowe dla [wejść fizycznych/wirtualnych/wyjść fizycznych]
 • Binary [Input/Value/Output] – wartości dwustanowe dla [wejść fizycznych/wirtualnych/wyjść fizycznych]
 • Multi-state [Input/Value/Output] – wartości wielostanowe dla [wejść fizycznych/wirtualnych/wyjść fizycznych]
 • Device
 • Accumulator
 • Access door
 • Averaging
 • Calendar
 • Command
 • File
 • Group
 • Life-Safety Zone
 • Life-Safety Point
 • Loop
 • Pulse converter
 • Schedule
 • Structured view
 • Operacje na obiektach wykonywane są z użyciem usług, np.:

 • ReadProperty – odczyt pojedynczej wartości
 • ReadPropertyMultiple – odczyt wielu wartości w jednym żądaniu
 • WriteProperty – zapis pojedynczej wartości
 • WritePropertyMultiple – zapis wielu wartości w jednym żądaniu
 • BACnet często bywa stosowany w budynkowych systemach wizualizacji, monitoringu i pozwala na integracje tak różnych systemów jak:

 • systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • systemu bezpieczeństwa (sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu),
 • systemem sterowania i kontroli urządzeń HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji),
 • sterowania oświetleniem,
 • sterowania telewizją przemysłową CCTV.
 • W niektórych przypadkach istnieje konieczność stosowania urządzeń pośredniczących, zwanych „gateway”. Stosowanie w ramach jednego systemu kilku rodzajów protokołów komunikacyjnych bywa często uzasadnione technicznie i ekonomicznie ze względu na szybkość transmisji komunikatów, łatwość sterowania urządzeniami wykonawczymi (HVAC) różnych producentów czy współpracę sieci komunikacyjnej z urządzeniami peryferyjnymi różnych producentów.

  Linki zewnętrzne[]

 • BACnet Website.
 • Wykaz zarejestrowanych producentów urządzeń z protokołem BACnet.
 • Vendor Gallery.
 • VTS – Darmowa aplikacja pozwalająca nasłuchiwać sieci BACnet’owe oraz umożliwia wysyłanie wiadomości.
 • WireShark – Darmowy sniffer Ethernetowy, umożliwia dekodowanie wiadomości BACnet’owych.
 • Free trial – Bacnet Explorer. [dostęp 31 października 2009]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.