• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Azot Kjeldahla

  Przeczytaj także...
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).Mocznik (karbamid, E927b), CO(NH2)2 – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego. W wyniku kondensacji podczas ogrzewania tworzy biuret.
  Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−); w systemie Stocka: azotany(V)) − grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego (HNO3).

  Azot ogólny – zawartość azotu w badanej próbce. Pojęcie to nie jest jednoznaczne:

  Jon amonowy to jon powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Tworzy się w roztworze wodnym amoniaku:Pirydyna (C5H5N) – organiczny sześcioczłonowy aromatyczny związek heterocykliczny z grupy azyn. Jest to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu, mieszająca się z wodą w każdym stosunku. Jest silnie higroskopijna. Z wodą tworzy monohydrat, różniący się właściwościami od czystej pirydyny. Ma właściwości słabo zasadowe, z mocnymi kwasami tworzy krystaliczne sole pirydyniowe. W reakcji pirydyny z halogenoalkanami powstają czwartorzędowe sole amoniowe. Produktem całkowitego uwodornienia pirydyny jest piperydyna. Pirydyna jest otrzymywana ze smoły pogazowej lub na drodze syntetycznej z acetylenu i kwasu cyjanowodorowego. Obecność pirydyny stwierdzono w bardzo wielu roślinach, często ma ona wpływ na zapach organów, w których występuje. Pierścień pirydynowy obecny jest w wielu istotnych związkach organicznych, takich jak witamina PP i B6.
 • w starszym piśmiennictwie z dziedziny hydrochemii było synonimem tzw. azotu Kjeldahla, czyli ilości azotu w postaci dającej się oznaczyć przy użyciu metody Kjeldahla; jest to azot wchodzący w skład związków amonowych oraz azotowych związków organicznych, które łatwo przekształcić w związki amonowe; w tabelach obejmujących ten parametr, w razie braku jego bezpośredniego pomiaru, jest sumą azotu amonowego i azotu organicznego (zawartego w aminokwasach, moczniku, pirydynach, aminach i in.); ponieważ azot amonowy występujący w wodzie i glebie często ma pochodzenie organiczne, parametr ten może wskazywać źródło zanieczyszczeń;
 • w dokumentach dotyczących ochrony środowiska oznacza sumę azotu Kjeldahla, azotanowego i azotynowego (zob. np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 lub Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG;
 • w innych publikacjach termin ten określa definiuje się jako całkowitą ilość azotu w dowolnej postaci obecnego w badanym materiale.
 • Przypisy

  1. Witold Hermanowicz, Wiera Dożańska, Jan Dojlido, Bohdan Koziorowski: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wyd. I. Warszawa: Arkady, 1976, s. 118-128. UKD 628.31:628.1.03:543.3.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984
  3. Terminy i definicje. W: Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG, Bruksela [on-line]. www.kzgw.gov.pl, 16 stycznia 2007. [dostęp 2014-02-18].
  4. Witold Hermanowicz: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Jan Dojlido (oprac.). Wyd. II. Warszawa: Arkady, 1999, s. 70. ISBN 83-213-4067-9.
  Metoda Kjeldahla – metoda oznaczania niektórych postaci azotu występującego w wodzie, glebie lub produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową (mineralizowany). Suma azotu amonowego i organicznego jest określana w hydrochemii jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).Aminokwasy – organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hydrochemia, chemia wód naturalnych – nauka z dziedziny hydrologii. Interesuje się składem chemicznym wód naturalnych, bada procesy chemiczne, które dzieją się w hydrosferze.
  Azotyny (nazwa Stocka: azotany(III)) – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu azotawego (azotowego(III)).
  Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

  Reklama