• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Autorskie prawa osobiste  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Autorskie prawa osobiste (moralne) – zespół praw, jakie przysługują twórcy względem utworu. Chronią „intelektualny” związek twórcy z utworem.

  W różnych państwach są różnie pojmowane. Według koncepcji monistycznej nie są one oddzielne od autorskich praw majątkowych (tak stanowi prawo niemieckie), według koncepcji dualistycznej są albo odrębne od dóbr osobistych, albo są ich szczególną postacią (o wyborze jednego z tych dwóch rozwiązań toczą spór polscy prawnicy), zaś według koncepcji wywodzącej się z krajów anglosaskich są „zlepkiem” różnorodnych przepisów. Wbrew nazwie autorskie prawa osobiste nie mają całkowicie niemajątkowego charakteru, podobnie jak autorskie prawa majątkowe nie są czysto majątkowe.

  Dobra osobiste – chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym przysługujące każdemu człowiekowi (osobie fizycznej) a także osobom prawnym.Autorskie prawa majątkowe – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. W prawie polskim pojęcie autorskich praw majątkowych reguluje art. 17 (i dalsze) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Stanowi on, że:

  Prawo międzynarodowe[ | edytuj kod]

  Przez długi czas autorskie prawa osobiste nie były chronione w umowach międzynarodowych, ponieważ nie były chronione w ustawach o prawie autorskim. Syntetyczna redakcja zastosowana w polskiej ustawie z 1926 r. (art. 12) spowodowała zaproszenie polskiej delegacji do zespołu redagującego projekt nowej redakcji konwencji berneńskiej. Propozycję przyjęto w 1928 roku w Rzymie jako art. 6. Ówczesne brzmienie postanowienia ustanawiało wyłącznie ochronę prawa do autorstwa i prawa do integralności utworu, chroniło tylko przed naruszeniami w ujęciu obiektywnym i tylko do końca życia autora. W redakcji sztokholmskiej z 1967 r. dodano do art. 6 ust. 2, który pozostawia swobodę państw-sygnatariuszy zarówno w dookreśleniu treści ochrony praw autorskich, jak i czasu ich trwania. W ten sposób państwa systemu common law mogły przyjąć redakcję sztokholmską, nie zmieniając swojej koncepcji autorskich dóbr osobistych.

  Utwór – termin prawniczy z zakresu prawa autorskiego, który według Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zdefiniowany następująco:Common law (dosł. z ang. "prawo wspólne", pol. "prawo precedensowe") – porządek prawny charakterystyczny dla krajów anglosaskich (m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii).

  Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach wprowadził ochronę osobistych praw wykonawcy. Konwencja TRIPS zobowiązuje państwa-sygnatariuszy do stosowania postanowień konwencji berneńskiej z wyłączeniem ochrony autorskich praw osobistych.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Autor - osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym twórca dzieła pisanego. Oprócz autora wyróżnia się również współautorów w sensie osób, jakie przyczyniły się do stworzenia utworu (współtworzyły utwór), a także twórców wykonawców, jakim przysługują prawa pokrewne.
  Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zwana też konwencją berneńską) – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886.
  Prawo podmiotowe bezwzględne – prawo podmiotowe skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) – co oznacza, że na wszystkich spoczywa obowiązek nie ingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym.
  Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony własności intelektualnej (podmioty innych krajów członkowskich mają być traktowane nie mniej korzystnie niż własne podmioty).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.