• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Atmosfera słoneczna

  Przeczytaj także...
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Przebieg temperatury wraz z wysokością w atmosferze słonecznej.

  Atmosfera słoneczna – warstwa zjonizowanego gazu otaczająca Słońce. Atmosferę słoneczną dzieli się na trzy główne warstwy:

 • Fotosferę
 • Chromosferę
 • Koronę
 • Opisywane trzy warstwy wydzielają się bardzo dobrze na wykresie temperatury w zależności od wysokości w atmosferze Słońca. Temperatura przy powierzchni Słońca wynosi około 6000 K, następnie temperatura spada do około 4170 K (tzw. minimum temperaturowe) - jest to fotosfera. Fotosfera słoneczna ma grubość około 600 km. Oddalając się w górę od minimum temperaturowego (chromosfera niska i średnia) następuje powolny wzrost temperatury, a następnie skok do około 10 000 K, tu zaczyna się chromosfera wysoka.

  Hel (He, łac. helium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2, z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym. Jest po wodorze drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym we wszechświecie, jednak na Ziemi występuje wyłącznie w śladowych ilościach (4×10% w górnych warstwach atmosfery).Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.

  Chromosfera Słońca, choć jest strukturą bardzo niejednorodną, w przybliżeniu może być opisana jako warstwa o grubości około 2000 km. Ponad chromosferą następuje gwałtowny wzrost temperatury do wartości okołokoronalnych. Tę bardzo cienką warstwę nazywa się warstwą przejściową. Na wysokości około 3000 km zaczyna się korona (niska korona). Temperatura dalej rośnie, aż do osiągnięcia wartości około 2 mln K na wysokości 75 000 km (wysoka korona).

  Fotosfera – widzialna, powierzchniowa warstwa gwiazdy (np. Słońca), emitująca na zewnątrz gwiazdy fale elektromagnetyczne w postaci światła widzialnego. Typ widmowy gwiazdy określony jest przez rozkład energii w widmie ciągłym fotosfery.Neon (Ne, łac. neon) – pierwiastek chemiczny z grupy helowców (gazów szlachetnych) w układzie okresowym. Jego zawartość w górnych warstwach Ziemi wynosi 5 × 10%. Stabilne izotopy neonu to Ne, Ne i Ne. Jest to bezwonny i bezbarwny gaz. Stosuje się go do wypełniania lamp neonowych, jako wydajniejszy od helu środek chłodniczy oraz w laserach. Jest jednak znacznie droższy niż hel, gdyż na skalę przemysłową otrzymywany jest tylko poprzez destylację frakcyjną powietrza, w którym występuje w śladowych ilościach.

  Skład chemiczny atmosfery Słońca[]

  Skład w procentach masy jaką zajmuje pierwiastek w atmosferze Słońca.

 • Wodór – 70,95%
 • Hel – 27,74%
 • Tlen – 0,55%
 • Węgiel – 0,21%
 • Neon – 0,14%
 • Żelazo – 0,11%
 • Azot – 0,084%
 • Krzem – 0,068%
 • Magnez – 0,059%
 • Siarka – 0,048%
 • Nikiel – 0,0074%
 • Argon – 0,0071%
 • Wapń – 0,0065%
 • Glin – 0,0056%
 • Sód – 0,0035%
 • Chrom – 0,0017%
 • Mangan – 0,00092%
 • Chlor – 0,00080%
 • Fosfor – 0,00062%
 • Potas – 0,00037%
 • Kobalt – 0,00036%
 • Tytan – 0,00035%
 • Cynk – 0,00018%
 • Reszta – 0,0002%
 • Bibliografia[]

 • Witold Mizerski (red.), Tablice szkolne Chemia, Adamantan, s. 18
 • Chlor, Cl (łac. chlorum, od stgr. χλωρός „chloros” - „zielonożółty”) − pierwiastek chemiczny z grupy fluorowców, niemetal o liczbie atomowej 17.Korona – najbardziej zewnętrzna część atmosfery słonecznej, rozciągająca się miliony kilometrów od Słońca, najlepiej obserwowana podczas całkowitego zaćmienia Słońca.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc "metal z wapna") – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.
  Argon (Ar, łac. argon) – pierwiastek chemiczny będący gazem szlachetnym. Jest praktycznie niereaktywny i nie ma żadnego znaczenia biologicznego, jest także jednym ze składników powietrza. Argon wyodrębnili i zidentyfikowali Lord Rayleigh i sir William Ramsay w 1894 roku.
  Magnez (Mg, łac. magnesium) – pierwiastek chemiczny, metal ziem alkalicznych (druga grupa główna układu okresowego). Izotopy stabilne magnezu to Mg, Mg oraz Mg.
  Potas (K, łac. kalium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.
  Warstwa przejściowa w atmosferze Słońca jest cienkim obszarem rozgraniczającym chromosferę od korony. Grubość warstwy przejściowej nie przekracza kilku kilometrów i w tym wąskim obszarze następuje silna zmiana warunków fizycznych. Temperatura materii zmienia się w bardzo szerokim zakresie, od około 30000 K w górnej chromosferze do około miliona kelwinów w koronie. Charakterystyczna temperatura plazmy w warstwie przejściowej to kilkaset tysięcy kelwinów.
  Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest P.
  Mangan (Mn, łac. manganum) – pierwiastek chemiczny należący w układzie okresowym do grupy metali przejściowych.

  Reklama