• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Asystent - stanowisko na uczelni

  Przeczytaj także...
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Samodzielny pracownik nauki – pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego (często w związku z tym także stanowisko profesora nadzwyczajnego) albo tytuł naukowy profesora, który prowadzi samodzielne badania naukowe lub kieruje samodzielnym zespołem naukowym. Osiągnięcie pozycji samodzielnego pracownika nauki uprawnia do uczestnictwa w głosowaniach w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.
  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  Asystent (łac. assistens „towarzyszący”; pot. asystent profesora) – najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (lub dr inż.).

  Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem „pomocniczych pracowników nauki”. W języku angielskim odpowiednikami funkcji asystenta (będącego pracownikiem dydaktyczno-naukowym) są stanowiska teaching assistant (asystenta dydaktycznego) oraz research assistant (asystenta badawczego), w praktyce podobnie jak w Polsce zajmowane przede wszystkim przez doktorantów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.592 sek.