• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Asfalt

  Przeczytaj także...
  Malteny – rozpuszczalna frakcja węglowodorów, będąca głównym, obok asfaltenów, składnikiem organicznym asfaltów; występują też w wielu innych bituminach. Asfalty mają charakter układów koloidalnych, w których asfalteny są rozproszone w maltenach. W przeciwieństwie do asfaltenów, malteny są rozpuszczalne w niskocząsteczkowych alkanach np. heksanie, co wykorzystuje się praktycznie do rozdzielenia tych składników asfaltu.Lepik asfaltowy – jest to mieszanina asfaltu, plastyfikatorów i rozpuszczalników. Czasem dodawane są wypełniacze w postaci mączki lub włókien mineralnych. W zależności od składu lepiki mogą być stosowane na zimno lub gorąco (po wcześniejszym podgrzaniu). Używa się ich do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych albo do przyklejania papy do podłoża. Produkowane są także lepiki do przyklejania posadzek deszczułkowych do podłoży betonowych, zwłaszcza nad piwnicami, stropami parteru (lepik pełni równocześnie funkcję dodatkowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego).
  Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany).
  Instalacja do wytwarzania asfaltu
  Budowa drogi asfaltowej w Afganistanie (2003) – w głębi: walec drogowy i rozściełacz do asfaltu

  Asfalt – materiał (lepka ciecz lub skała) pochodzenia naturalnego (asfalt naturalny) lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej (asfalt ponaftowy), o konsystencji stałej lub półstałej o barwie od ciemnobrązowej do czarnej. Jest on układem koloidalnym o dużej trwałości, składającym się z dwóch faz: rozproszonej (asfalteny) i rozpraszającej (oleje). Jest stosowany do budowy nawierzchni dróg, do produkcji papy oraz jako materiał izolacyjny (lepik asfaltowy). Jest to mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych, cyklicznych oraz związków heterocyklicznych. O jakości asfaltu decyduje jego temperatura mięknienia, ciągliwość, stopień penetracji, łamliwość. Należy do tak zwanych bitumów.

  Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.Asfalteny – składniki organiczne asfaltów, występujące też w ropie naftowej i wielu innych bitumach. Twarde, barwy czarnej lub czarnobrunatnej, nierozpuszczalne w niskocząsteczkowych alkanach, rozpuszczalne w toluenie i w disiarczku i (przynajmniej częściowo) tetrachlorku węgla. Są nietopliwe, a powyżej 300°C rozkładają się (z wydzieleniem koksu i gazu).

  Nazewnictwo[]

  Potocznie asfaltem nazywa się asfaltobeton, czyli mieszankę mineralno-asfaltową używaną do budowy nawierzchni dróg, w której asfalt używany jest jako lepiszcze wiążące kruszywa. Masa ta w polszczyźnie okresu międzywojennego nosiła nazwę smołowiec. Asfaltu nie należy mylić ze smołą (która jest produktem odgazowania węgla lub drewna, a nie frakcją ropy naftowej).

  Asfalt ponaftowy – jest to najcięższa frakcja po destylacji ropy naftowej. W zależności od przeróbek technologicznych, którym asfalt zostaje poddany, otrzymywany produkt dzieli się na podstawowe grupy:Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) − mieszanina złożona głównie z kruszyw i lepiszcza, z której wykonuje się nawierzchnie bitumiczne.

  Definicja określająca asfalt jako lepiszcze naturalne lub otrzymywane z ropy naftowej funkcjonuje w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W krajach Europy Zachodniej i w Rosji termin ten oznacza mieszaninę lepiszcza z kruszywem, a samo lepiszcze nazywane jest bitumem.

  Zobacz też[]

 • masa bitumiczna
 • Linki zewnętrzne[]

 • Asphalt (petroleum) (ang.). Citizendium. [dostęp 2014-01-24].
 • Petroleum Hydrocarbon Ranges (ang.). caslab. [dostęp 2014-01-28].
 • Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.Papa (niem. Pappe) - materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel. Najczęściej spotykanymi pierwiastkami wchodzącymi w skład pierścieni są tlen, azot i siarka. Struktury te mogą obejmować zarówno układy aromatyczne jak i alicykliczne. Prostymi związkami heterocyklicznymi są pirydyna (C5H5N), pirymidyna (C4H4N2) oraz dioksan (C4H8O2).
  Asfaltobeton – materiał kompozytowy, potocznie znany jako asfalt, technicznie zróżnicowany, składający się z mieszaniny: drobnego kruszywa, piasku, wypełniacza (mączki kamiennej) i asfaltu jako lepiszcza.
  Odgazowanie – proces technologiczny polegający na usunięciu z materiału jego składników lotnych. Może to być zarówno proces polegający na usunięciu składników lotnych, które już wcześniej występowały (np: były zaokludowane w sieci krystalicznej), jak i poddawanie materiału procesowi jednoczesnego rozkładu do składników lotnych i ich usunięciu. W tym drugim przypadku odgazowanie jest w zasadzie tożsame z pirolizą.
  Układ koloidalny (koloid, układ koloidowy, roztwór koloidalny) – niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej. Rozdrobnienie (czyli dyspersja) substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek.
  Lepiszcze – rodzaj spoiwa łączącego materiały sypkie w jednolitą masę. Lepiszcze działa podobnie do kleju, jednak jest używane przeważnie w połączeniu z prasowaniem pod dużym ciśnieniem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.