• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Artur Mezglewski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

  Artur Mezglewski (ur. 22 marca 1960 w Jaśle) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, profesor nauk prawnych, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Profesor zwyczajny Akademii Sztuki Wojennej.

  Wykształcenie i kariera naukowa[ | edytuj kod]

  Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał na KUL na podstawie napisanej pod kierunkiem Henryka Misztala rozprawy pt. Gimnazjum Biskupie w Lublinie (1923–1962). Studium historyczno-prawne stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2004 na tym samym wydziale otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005–2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006–2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008–2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2012 ponownie został profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w ramach którego objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Administracyjnego. Został profesorem zwyczajnym Akademii Sztuki Wojennej w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

  Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.
  Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w skrócie: Wydawnictwo Naukowe ChAT – jednostka organizacyjna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, której zadaniem jest publikowanie prac autorstwa nauczycieli akademickich tej uczelni, w tym książek, oraz dwóch czasopism naukowych: Rocznik Teologiczny oraz Studia z Teorii Wychowania.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Henryk Misztal (ur. 10 kwietnia 1936 w Skubiszy k. Lublina) – polski ksiądz, profesor tytularny nauk prawnych, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej.
  Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1 czerwca 1966 w Katowicach) – polski prawnik, działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.