• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Armia - związek operacyjny

  Przeczytaj także...
  Struktura organizacyjna – układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Może ona dotyczyć organizacji kilku różnych zewnętrznych komórek, które pracują wspólnie a nawet komórek zewnętrznych, które mają własną organizację, jednak zorganizowały współpracę poszczególnych swoich części, np. działów czy brandów.Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.
  I Cesarstwo Francuskie – państwo w okresie panowania cesarza Francuzów Napoleona I z rodu Bonaparte w latach 1804-1814 i 1815. W czasie największego rozwoju terytorialnego cesarstwo obejmowało rozmaite protektoraty i posiadało wiele państw zależnych. Francja zmuszona była wówczas prowadzić wojny z prawie wszystkimi krajami Europy, łączącymi się przeciwko niej w kolejnych koalicjach. Kres cesarstwu położyła abdykacja Napoleona na rzecz Napoleona II, ten jednak nie został dopuszczony do władzy, a tron francuski zwrócono Burbonom.

  Armiazwiązek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej, składający się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzajów wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Zależnie od przeznaczenia, składu organizacyjnego i wyposażenia rozróżnia się:

  Wielka Armia (fr. Grande Armée) – nazwa nadawana kolejnym głównym armiom, tworzonym w czasie I Cesarstwa Francuskiego w latach 1805-1808 i 1811-1814 przez wojska francuskie i sojusznicze. Motto formacji brzmiało: „Valeur et Discipline” (męstwo i dyscyplina).Armia ogólnowojskowa (armia polowa) - związek operacyjny wojsk lądowych (sił lądowych) składający się z kilku zmechanizowanych (zmotoryzowanych) lub zmechanizowanych (zmotoryzowanych) i pancernych związków taktycznych (oddziałów), organów dowodzenia i zaopatrywania. W skład armii ogólnowojskowej mogą wchodzić róznież korpusy.
 • armie ogólnowojskowe (polowe),
 • armie lotnicze,
 • armie pancerne,
 • armie powietrznodesantowe, spadochronowe (zob. 1 Armia Spadochronowa, 1 Aliancka Armia Powietrznodesantowa),
 • armie konne (zob. 1 Armia Konna),
 • armie rakietowe (zob. Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego ZSRR).
 • Armia jako związek operacyjny powstała we Francji w końcu XVIII wieku. W latach 1792-1793 członek dyrektoriatu Lazare Carnot podzielił wojska lądowe Francji na 14 armii – każda w składzie 4-6 dywizji. W latach 1803-1804 Napoleon Bonaparte dokonał reorganizacji sił zbrojnych I Cesarstwa, armie zastąpił korpusami w składzie 2-5 dywizji każda (zob. Wielka Armia). W czasie kampanii wojennych 1805-1807, 1809 i 1812-1815 dla wykonania określonych zadań taktyczno-operacyjnych Napoleon tworzył doraźne „grupy korpusów” w składzie 2-5 korpusów każda.

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.1 Armia Konna (Konarmia) (ros. Первая Конная армия, Конармия) – sowiecka formacja kawaleryjska wojny domowej w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej, powstała formalnie w listopadzie 1919 r. z przekształcenia konnych oddziałów Armii Czerwonej jako siła mająca się przeciwstawić armiom "białych".

  Zobacz też[]

 • Armie polskie
 • Armie III Rzeszy
 • Lista francuskich armii republikańskich
 • Jednostki organizacyjne wojska
 • Bibliografia[]

 • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A – J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I.
 • Historia Francji. W starożytności tereny obecnej Francji były pod panowaniem Rzymian. Początki niepodległej Francji sięgają czasów rozpadu państwa Franków. Pierwszym władcą terenów francuskich został Karol II Łysy. Jego panowanie zapoczątkowało ponad tysiącletni okres monarchii w historii Francji. Pierwszy raz panowanie monarchii skończyło się wraz z wybuchem Rewolucji Francuskiej, w 1792 roku. A po jej upadku kilkunastoletnim panowaniem cesarza Napoleona Bonaparte. Po jego upadku doszło na krótko do restauracji monarchii i ogłoszenia II Republiki, która trwała do czasu obalenia Napoleona III. Po którego obaleniu proklamowano III republikę. Istniała ona do 1946 roku gdy wprowadzono nową konstytucję. Po kolejnej zmianie konstytucji w 1958 roku Francja istnieje jako V Republika Francuska.Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  14 grudnia 1791 roku król Ludwik XVI wydał dekret o utworzeniu pierwszych w historii związków armijnych. W kolejnych latach w obronie rewolucyjnej Republiki Francuskiej występowało kilkadziesiąt armii. Nowatorska organizacja armii francuskiej była jedną z przyczyn jej zwycięstw. W schyłkowym okresie francuskiej monarchii i w czasach Republiki działały następujące armie:
  1 Armia Spadochronowa (niem. 1. Fallschirm-Armee) – powietrznodesantowy związek operacyjny Luftwaffe z czasów II wojny światowej.
  Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego ZSRR (ros. Ракетные войска стратегического назначения СССР) – jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych ZSRR.
  Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.
  Armia pancerna - związek operacyjny wojsk lądowych składający się z kilku pancernych lub pancernych i zmechanizowanych związków taktycznych (oddziałów), organów dowodzenia i zaopatrywania. Armia pancerna przeznaczona jest do wykonywania zadań operacyjnych oraz operacyjno-strategicznych. Główną siłą uderzeniową armii pancernej są czołgi.
  Armia lotnicza - jest to związek operacyjny lotnictwa wchodzący w skład frontu lub grupy armii, przeznaczony jest do wykonywania zadań na korzyść wojsk frontu. W skład armii lotniczej wchodzą związki taktyczne i samodzielne oddziały różnych rodzajów lotnictwa bojowego i oddziały logistycznego zabezpiecznia naziemnego. W skład armii lotniczej mogą wchodzić również oddziały lotnictwa pomocniczego, a także oddziały (pododdziały) samolotów-pocisków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.