• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aparaty elektryczne

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Ochrona przeciwprzepięciowa – dział elektrotechniki praktycznej zajmujący się zagadnieniami ochrony urządzeń przed wpływem przepięć.
  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku. Wyraża to wzór

  Aparaty elektryczne (elektroenergetyczne) − grupa przyrządów głównie elektromechanicznych, ale także elektromagnetycznych, elektronicznych lub mieszanych, które pełnią funkcje:

 • łączeniowe (włączanie i wyłączanie prądu),
 • pomiarowe (np. wielkości elektrycznych),
 • przeciwprzepięciowe,
 • ograniczanie prądów zwarciowych,
 • innego rodzaju np. rozruchowo-regulacyjne itp.
 • Aparaty elektryczne to wszystkie te elementy elektryczne jakiegoś zespołu urządzeń elektroenergetycznych, które nie służą do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej, a więc nie należą do maszyn elektrycznych, transformatorów, prostowników, akumulatorów itp. Obok terminu aparat stosuje się również termin przyrząd. Niekiedy wiąże się pojęcie przyrządu z aparatami prostszymi lub mniejszymi.

  Prostownik jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.

  Nieco inną definicję aparatu podaje międzynarodowa norma IEC 60050, która brzmi następująco − urządzenie lub układ urządzeń mogący być użyty jako niezależna jednostka wykonująca określoną funkcję.

  Podstawowe cechy aparatów elektrycznych to:

 • przewodzenie prądów roboczych i zakłóceniowych,
 • izolowanie elektryczne części pod napięciem od uziemionych,
 • łączenie prądów roboczych, zwarciowych i nietypowych roboczych,
 • Do aparatów elektrycznych zalicza się:

  Dławik przeciwzwarciowy - jest aparatem elektrycznym włączanym szeregowo do toru prądowego w celu ograniczenia prądu zwarciowego. Jest dwójnikiem elektrycznym o charakterze indukcyjnym. W starszych publikacjach często występuje nazwa dławik zwarciowy.Definicje maszyny elektrycznej oraz uznawanie niektórych urządzeń za maszyny bywa nieco zróżnicowane. Przykłady definicji:
 • zabezpieczenia elektryczne
 • łączniki elektryczne,
 • kondensatory energetyczne
 • rozdzielnice prefabrykowane
 • aparaty do celów pomiarowych:
 • przekładniki prądowe, napięciowe lub kombinowane
 • dzielniki napięcia
 • boczniki
 • transduktory
 • układy halotronowe
 • ograniczniki przepięć,
 • dławiki zwarciowe,
 • rozdzielnice jako element zestawu,
 • inne:
 • gniazda
 • styki
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Cz. 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne PN-IEC 60050-151. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2003. ISBN 83-243-0616-1.
 • Jan Maksymiuk: Aparaty elektryczne : w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN 83-204-2101-2.
 • Dzierzbicki S.: Aparaty Elektryczne, Wydawnictwo naukowo techniczne, Warszawa 1980.
 • Zwarcie (lub potocznie: spięcie) - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia. Prąd zwarciowy jest wielokrotnie większy od prądu roboczego i może spowodować zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.Prąd roboczy (ang. operational current) - prąd w określonym torze prądowym w warunkach pracy, w których dany aparat elektryczny lub urządzenie elektryczne wykonuje przeznaczone mu zadanie, czyli gdy w obwodzie nie występują zakłócenia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ogranicznik przepięć, dawniej odgromnik (także ochronnik przepięciowy, ang. surge arrester) – urządzenie zaprojektowane do ochrony aparatury elektrycznej przed przejściowymi przepięciami, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego. Przepięcia mogą powstać podczas np. załączania lub wyłączania nieobciążonej linii napowietrznej lub przy uderzeniu pioruna w linię napowietrzną, mogą one spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci. Ponieważ odgromniki są urządzeniami stosunkowo drogimi, są stosowane tylko do ochrony ważnych elementów sieci jak np. transformator bądź generator.
  Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:
  Gniazdo – mechaniczny interfejs służący do łączenia urządzeń, najczęściej za pomocą przewodów. Wyróżnia się gniazda męskie (ze stykami w postaci bolców lub pinów) jak i gniazda żeńskie (ze stykami wewnątrz otworów) lub mieszane (kombinacja bolców/pinów i otworów).
  Amplistat wzbudzenia – specjalny transformatorowy wzmacniacz magnetyczny umożliwiający bezstykową, bezstopniową i bezoporową regulację natężenia prądu w obwodach elektrycznych.
  Czynność łączeniowa (ang. commutating operation) - szereg czynności wykonywanych za pomocą łącznika w celu wywołania określonej zmiany w stanie obwodów elektrycznych, których częścią są tory prądowe tego łącznika. Czynność łączeniowa może być:
  Zabezpieczenia elektryczne – aparaty elektryczne chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń, np. wystąpieniem zwarć.
  Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny. Może to być rezultatem niskiej koncentracji ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości, lub obu tych czynników równocześnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.