• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aparatura chemiczna - technika  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Proces jednostkowy – w inżynierii produkcji jest to elementarna część składowa procesu wytwórczego, w którym surowce są przetwarzane w produkty.Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.

  Aparatura chemiczna (technika) – zespół aparatów i urządzeń (niekiedy również maszyn), stosowanych w przemyśle chemicznym i przetwórstwie (np. przetwórstwo ropy naftowej, owoców i warzyw, włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych) w czasie realizacji różnych procesów i operacji jednostkowych, będących elementami procesów produkcyjnych. Aparatura chemiczna jest projektowana z wykorzystaniem zasad inżynierii chemicznej i procesowej

  Przegląd Spawalnictwa – miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP, adresowany do inżynierów-konstruktorów i technologów. Na łamach czasopisma poruszane są podstawowe i ogólne zagadnienia spawalnictwa między innymi: przegląd materiałów konstrukcyjnych, materiałów dodatkowych stosowanych w wytwórstwie wyrobów i konstrukcji spawanych.Mechanik – miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP, adresowanym do inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi, rzemieślników oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

  Spis treści

 • 1 Rodzaje aparatury chemicznej (przykłady)
 • 2 Symbole aparatów i sprzętu według ISO 14617
 • 3 Stowarzyszenia specjalistów w zakresie aparatury chemicznej
 • 4 Wydawnictwa dotyczące aparatury chemicznej
 • 5 Przykładowe katalogi
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • Rodzaje aparatury chemicznej (przykłady)[edytuj kod]

  Zbiorniki gazu w Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO)
  Reaktor chemiczny z mieszadłem CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor)
  Półki dzwonowe kolumny rektyfikacyjnej
  Filtr bębnowy – komora winidurowa
  (Bundesarchiv Bild 183-72306-0001, 1960)
  Hydraulika i Pneumatyka – dwumiesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP, poświęcony takim zagadnieniom jak napędy i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne.Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Schemat orurowania i oprzyrządowania (schemat OO) (ang. piping and instrumentation diagram/drawing, P&ID) – jest schematem w procesie produkcyjnym (zob. proces technologiczny) pokazującym orurowanie pojedynczego systemu, jego części lub nawet konkretnego detalu wraz z urządzeniami i oprzyrządowaniem. Może również przedstawiać schemat połączeń dwóch i więcej różnych systemów.
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) - organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów i techników chemików oraz zawodów pokrewnych, wchodząca w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) (ang. Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians) – organizacja użyteczności społecznej zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
  Ochrona przed korozją - miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; na łamach czasopisma są zamieszczane artykuły na temat, m.in.: metod badań zjawisk korozyjnych i sposobów zabezpieczania przed korozją metali, betonu, drewna (np. ochrona elektrochemiczna, farby, powłoki ochronne, inhibitory korozji). Zakres tematyczny ilustrują tytuły przykładowych artykułów:
  Wiadomości SITM – stałe cykliczne wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które przekazuje czytelnikom, przede wszystkim inżynierom i technikom mechanikom, bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o stanie polskiej nauki i techniki. Istotną część publikacji stanowią relacje ze specjalistycznych konferencji i seminariów oraz zapowiedzi kolejnych spotkań; ilustruje to przykład wydania lipiec–sierpień–wrzesień 2011, w którym opublikowano m.in. materiały:
  Przemysł włókienniczy (inaczej przemysł tekstylny) – gałąź przemysłu lekkiego zajmujący się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny itp., obejmuje między innymi, przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo oraz w przypadku przetwórstwa włókien łykowych – roszarnictwo.
  Chłodnia kominowa - urządzenie służące do schładzania przemysłowego wody w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użycia do chłodzenia wody z rzeki, morza czy jeziora. Jest specyficznym kontaktowym mokrym wymiennikiem ciepła. Wykonana jest w formie budowli żelbetowej (sporadycznie drewnianej), wyposażona w znacznej wysokości komin wymuszający przepływ powietrza umożliwiający chłodzenie wody. Często chłodnie kominowe i para wodna wydostająca się z nich pokazywane są mylnie jako główne źródło skażenia środowiska.

  Reklama