• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antropologia organizacji

  Przeczytaj także...
  Społeczny konstrukcjonizm lub społeczny konstruktywizm – kierunek, jaki wyodrębnił się z socjologii wiedzy i upowszechnił się wraz z rozkwitem teorii postmodernistycznej, zasadzający się na przekonaniu, że ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń, przypisując temu, co odnotowują, określone znaczenia, i w związku z tym nikt nie może zaobserwować obiektywnej rzeczywistości, oderwanej od nadawanych znaczeń i kontekstów.Etnografia – dyscyplina naukowa zajmująca się całościowym opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie poszczególnych jej dziedzin i wytworów materialnych. W zależności od tradycji naukowej, pod pojęciem etnografia rozumie się wszystkie nauki etnologiczne, bądź też jedną z tych nauk.
  Bronisław Kasper Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 16 maja 1942 w New Haven) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog.

  Antropologia organizacji to podejście z zakresu nauk społecznych, występujące w zarządzaniu, socjologii oraz antropologii kulturowej. Polega na traktowaniu badanych organizacji jak obcych kultur, z wykorzystaniem klasycznego aparatu pojęciowego antropologii i metod jakościowych.

  Niekiedy jest nazywana zamiennie etnografią organizacji, jednak wielu badaczy podkreśla, że etnografia organizacji to efekt przeprowadzonego badania, czyli użycie narzędzia umożliwiającego pozyskiwanie danych empirycznych w postaci tekstu, który antropologia kulturowa analizuje w zależności od podejścia i paradygmatu np. interpretatywnego, funkcjonalistycznego, humanistycznego czy strukturalnego.

  Nauka o organizacji lub teoria organizacji (ang. organizational studies lub organizational science) - dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest interdyscyplinarna czerpiąc głównie z socjologii oraz psychologii społecznej.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

  Dlatego antropologia organizacji obejmuje zestaw charakterystycznych dla etnografii i badań etnograficznych metod pozyskiwania danych w postaci wywiadu, obserwacji i analizy tekstu. Prekursorem wykorzystania narzędzi etnograficznych do badań antropologicznych był, pomimo pierwotnego projektu dla zastosowań akademickich antropolog Bronisław Malinowski.

  Paradygmat interpretatywny (The Interpretative Paradigm) – jeden z czterech głównych paradygmatów (obok ‘Radical humanist’, ‘Radical structuralist’, ‘Functionalist’) zaproponowany w 1979 roku przez Gibsona Burrella i Garetha Morgana w „Sociological paradigms and organisational analysis”. Paradygmat interpretatywny jest bezpośrednim produktem wytworzonym przez ideową tradycję niemieckiej myśli społecznej, gdzie głównym przedstawicielem był niemiecki filozof oświeceniowy Immanuel Kant. Paradygmat interpretatywny dba o rozumienie świata takim, jakim jest, i aby rozumieć go jako społeczeństwo z poziomu subiektywnych doświadczeń. Szuka wyjaśnień w domenie świadomości indywidualnej i subiektywnej, przede wszystkim w ramach uczestnika zdarzeń niż obserwatora. W odniesieniu do nauk społecznych paradygmat widzi świat wyłaniający się w procesie kreacji przez indywidualne jednostki. Społeczna rzeczywistość w zakresie jaka jest rozpoznawana, czyli jako egzystencja jest (poza świadomością poszczególnej jednostki) rozumiana bardziej jako sieć założeń i intersubiektywnych wspólnych znaczeń. Podobna myśl została wyrażona przez amerykańskiego antropologa Clifforda Geertza: „...za Maksem Weberem, człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieciach znaczenia, które sam utkał” (Geertz, C. 1973). A według Moniki Kostery świat życia społecznego nie istnieje „na zewnątrz” naszego umysłu, czekając, by jego prawa zostały odkryte, ale cały czas tworzony jest przez nas samych, a więc i przez badaczy. Uczestnicy tego świata widzą go jako oczywisty, lecz zadaniem badacza jest ukazanie, jak został stworzony (interpretacja). Nauka jest zatem zbiorem gier językowych, opartych na pojęciach i regułach, które są skonstruowane przez używających język (poprzez język nadajemy światu sens i interpretujemy go).” (Kostera, M. 1996). Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).

  Konsolidacja nurtu antropologicznego w „zagospodarowaniu” organizacyjnym ujawnia się w tym, że kultura staje się własnością grupy (zarówno konceptualizowanej, jak ograniczonej i jednolitej), która trwa i utrzymuje się w czasie w sensie niezmienności i jest współdzielona w tym sensie, że istnieje w niej konsensus i niedwuznaczność co do wartości, norm, przekonań itp. To skupienie się na konsensusie wydaje się być kluczowym punktem różnic pomiędzy studiami organizacyjnymi, a antropologią.

  Analiza treści jest to jedna z metod badawczych w socjologii i pokrewnych naukach społecznych, polegająca na badaniu zapisanych w książkach, dokumentach, wspomnieniach, utworach muzycznych itp. przekazów.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  W badaniach nad organizacją antropologiczny badacz powinien dokonać rozróżnienia i być świadomy dychotomii emic/etic, czyli zdystansowanego obserwatora, czy badacza od wewnątrz (insider research). Kombinacja zdystansowania i głębokiego zbliżenia do świata organizacji jest kluczowa dla metody etnograficznego poznania poprzez obserwację uczestniczącą. W tym wypadku następuje wymuszenie optymalizacji badawczej, czyli połączenia dwóch ról: badacza typu insider i typu outsider, do „bycia zmarginalizowanym tubylcem, niewinnym etnografem, obcym, czy przyjacielem jednocześnie”.

  Wywiad etnograficzny (w antropologii) – jest to jedna z podstawowych metod badawczych w antropologii kulturowej stosowana do uzyskania potrzebnych informacji w ramach badań jakie prowadzimy.Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Oderwanie takie jest również konieczne, aby zaobserwować konstrukcję abstrakcyjnej rzeczywistości, na przykład: sieci społecznych relacji, która jest z kolei konstruowana przez aktorów danej społeczności. Taką społeczność najlepiej badać w antropologicznym nastawieniu. W takiej pozycji badacz społeczny powinien widzieć w sposób jasny i czytelny drugiego człowieka i być jednocześnie empatyczny oraz przygotowany na to, że badania terenowe prowadzi się niemal 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce.

  Krzysztof Tomasz Konecki (ur. 1958) – profesor socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.Paradygmat − w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.

  Barbara Czarniawska, która jest twórcą tego nastawienia słusznie twierdzi, że w odniesieniu do badań naukowych w organizacjach technika obserwacji uczestniczącej oznacza, że badacz przyjmuje rolę członka tej organizacji albo alternatywnie, pracownik staje się badaczem. Ta metoda zaadaptowana została na przykład przez Melville Daltona, który zajmował stanowisko menedżera, przez Michaela Burawoya, który pracował jako operator maszyny, przez Johna Van Maanema, który przeszedł specjalne szkolenie, aby zostać trenerem w policji i w końcu przez Robina Leidnera, który był pracownikiem sieci McDonald’s.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Poza Barbarą Czarniawską na świecie, w Polsce kierunek reprezentowany jest m.in. przez Dariusza Jemielniaka, Monikę Kosterę i Krzysztofa Koneckiego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. Kostera Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2003. Por. H. Schwartzman, Ethnography in organizations, Sage, London-New Delhi 1993.
  2. Burrell, G., Morgan, G. (2008). Sociological paradigms nad organisational analysis. Ashgate Publishing Company, USA 2008 ​ISBN 978-0-566-05148-7
  3. Ladner, S. (2014). Practical Ethnography. Left Coast Press.
  4. Wright, S. (1994). Anthropology of Organizations. Routledge.
  5. Headland, T.N., Pike, K.L., Harris, M. (1990). Emics and Etics. The Insider/Outsider Debate. SAGE.
  6. Ybema, S., Kamsteeg, F. (2009). Making the familiar strange: A case for disengaged organizational Ethnography [w]: Ybema, S.,Yanow, D., Wels, H. & Kamsteeg F., Organizational Ethnography. Studying the Complexities of Everyday Life. SAGE Publications Ltd.
  7. Czarniawska, B. (2007). Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies. Copenhagen Business School Press.
  8. Czarniawska-Joerges, B. (1992). Exploring Complex Organizations. A Cultural Perspective. SAGE.
  9. Bołdak, A. (2011). Dekalog badacza-pielgrzyma, czyli trochę doświadczeń z obserwacji bardzo uczestniczącej. w: Kostera, M. Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  10. Dalton, M. (1959). Men who manage. Wiley, New York.
  11. Burawoy, M.(1979). Manufacturing consent. University of Chicago Press.
  12. Van Maanen, J.(2011). Tales of the field. University of Chicago Press.
  13. Leidner, R. (1993). Fast food, fast talk. Service work and the routinization of everyday life. Berkeley, University of California Press.
  14. Jemielniak, D. (2012). The New Knowledge Workers. Edward Elgar.
  15. Jemielniak, D. (2014). Common Knowledge? An Ethography of Wikipedia. Stanford University Press.
  16. Kostera, M. (2011). Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji. GWP.
  17. Konecki, K. (1992). W Japońskiej Fabryce. Instytut Socjologii UŁ.
  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.Obserwacja - jedna z podstawowych metod badawczych w naukach społecznych, stosowana przede wszystkim w socjologii, etnologii, antropologii i psychologii. Istnieje wiele metod obserwacyjnych różniących się przede wszystkim stopniem ingerencji obserwatora w obserwowane sytuacje, sposobami rejestracji i analizy oraz czasem trwania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Monika Kostera (ur. 28 lutego 1963) – profesor zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Växjö University (Szwecja).
  Metody jakościowe - metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.
  Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
  Barbara Czarniawska (wcześniej Barbara Czarniawska-Joerges) (ur. 1948 w Białymstoku) – obok Zygmunta Baumana jedna z częściej cytowanych za granicą przedstawicielka nauk społecznych pochodzenia polskiego. Profesor zarządzania w Göteborskim Instytucie Badawczym na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Członkini Szwedzkiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa w Szkole Handlowej w Kopenhadze, Sztokholmie i Helsinkach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.