• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anninskoje  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Zofia Romer, także Dembowska-Romer, z domu Zofia Dembowska (ur. 16 lutego 1885 w Dorpacie, zm. 23 sierpnia 1972 w Montrealu) – malarka pochodzenia polskiego.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Anninskoje (ros. Аннинское; hist. Anińsk) – wieś w Rosji, w rejonie siebieskim obwodu pskowskiego, nad jeziorem Annińskim, około 17 km na południowy wschód od Siebieża.

  Historia[ | edytuj kod]

  Dobra te, nazywane Wolino, należały do województwa połockiego Rzeczypospolitej. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku znalazły się na terenie Imperium Rosyjskiego i przeszły na własność Rosjanina Bakunina. W 1798 roku Wolino zostało kupione przez polskiego szlachcica Trojana Korsaka. Pierwotną siedzibą Korsaków były Dziernowicze, położone również w województwie połockim i również skonfiskowane przez władze carskie.

  Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:Sowchoz (ros. совхоз skrótowo od советское хозяйство, ukr. радгосп) – państwowe przedsiębiorstwo rolne, charakterystyczne dla gospodarki ZSRR. W Polsce ich odpowiednikiem były PGR-y.

  Synem Trojana był Euzebiusz, marszałek siebieski, a jego najstarszą córką była Aniela. Po jej urodzeniu (około 1806 roku) Euzebiusz zmienił nazwę majątku na Anińsk. W rękach rodziny Korsaków Anińsk pozostał do 1917 roku. Po Euzebiuszu właścicielem Anińska był Piotr, również marszałek siebieski, powstaniec listopadowy (zm. w 1855 roku), po nim Bronisław (zm. w 1914 roku). Bronisław podzielił Anińsk między swoich troje dzieci. Siedzibę rodu i folwark z zabudowaniami otrzymał jego starszy syn, Bogdan (albo Bohdan, ur. w 1875 roku). W latach 80./90. XIX wieku we wsi działały: gorzelnia, cegielnia i młyn.

  Lodownia – chłodnia, w której efekt chłodzenia uzyskuje się za pomocą lodu naturalnego lub sztucznego. Również środek transportu izolowany cieplnie, który pozwala obniżać (i utrzymywać) temperaturę wewnątrz nadwozia bez użycia urządzenia chłodniczego.Roman Włodzimierz Aftanazy (ur. 2 kwietnia 1914 w Morszynie, zm. 7 czerwca 2004 we Wrocławiu) – polski historyk, bibliotekarz, autor Dziejów rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej.

  W 1847 roku w Anieńsku i okolicy wystąpiły rozruchy chłopskie, spowodowane pogłoską, że w ramach wynagrodzenia za 3 lata pracy przy budowie kolei chłopi zostaną uwłaszczeni. W wyniku tej plotki chłopi wzięli sprawy we własne ręce, opuszczając pracę i grabiąc majątki, na których pracowali. W sumie w rozruchach wzięło udział około 2700 osób. Po około 3 tygodniach porządek został siłą przywrócony.

  Siebież (ros. Себеж) - miasto w Federacji Rosyjskiej, położone w obwodzie pskowskim pomiędzy jeziorami Siebieskim i Orono. W 2005 r. liczyło około 6 700 mieszkańców.Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.

  W 1906 roku we wsi mieszkało 187 osób.

  W czasie I wojny światowej u Korsaków mieszkali Eugeniusz i Zofia Romerowie.

  W 1917 roku Anińsk znalazł się w ZSRR. W 1930 roku działał tu sowchoz „Wola”.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Rejon siebieski (ros. Себежский район) – rejon w Rosji, w obwodzie pskowskim ze stolicą w Siebieżu. Sąsiaduje z Łotwą i z Białorusią.
  Pierwszy rozbiór Polski – nastąpił w roku 1772, pierwszy z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku. Dokonany drogą cesji terytorium I Rzeczypospolitej przez Prusy, Imperium Habsburgów i Imperium Rosyjskie.
  Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.
  Dwór – szlachecki, wiejski dom mieszkalny. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do XX wieku.
  Gazon (fr. le gazon = trawnik) – w Polsce, duży ozdobny trawnik w kształcie prostokąta, koła lub owalu znajdujący się na podjeździe do pałacu lub dworu, otoczony wokół drogą dojazdową kończącą się bezpośrednio przed wejściem do rezydencji. Gazon może być ozdobiony klombami kwiatowymi, kompozycjami krzewów, ew. pojedynczymi drzewami, oraz fontanną lub innymi drobnymi formami architektonicznymi.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.