• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ankieter

  Przeczytaj także...
  Agencja badawcza – wyspecjalizowana firma, posiadająca własne zaplecze techniczne (np. sieć ankieterską, wyposażenie i oprogramowanie do badań CATI i CAPI, studia do realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych) a także własne narzędzia badawcze (np. techniki zbierania wskaźników i ich interpretacji) oraz badaczy, która zajmuje się realizacją badań rynku lub badań opinii.Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji.
  Wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) w badaniach surveyowych jest to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu. Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji i antycypacji jego cech społecznych przez respondenta. Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi.
  Kwestionariusz, podstawowe narzędzie pracy ankietera

  Ankieter – w sondażowych badaniach ilościowych osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem. Zadaniem ankietera jest:

 • zapoznanie się z narzędziem badawczym: kwestionariusz, karty do pytań – zwykle podczas szkolenia rozpoczynającego badanie,
 • dobór respondenta – zgodnie z założeniami doboru próby,
 • aranżacja wywiadu,
 • właściwe zadawanie pytań, notowanie odpowiedzi,
 • posługiwanie się wszystkimi narzędziami badawczymi,
 • odpowiednie zakończenie wywiadu,
 • zbieranie danych potrzebnych do kontroli pracy ankietera,
 • Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI lub elektronicznego CAPI i CATI. Same wywiady są najczęściej realizowane w: domach respondentów, w miejscach pracy, w miejscach gdzie przebywa dużo osób (in-hall) lub w konkretnych zbiorowościach (badania audytoryjne np. uczniów szkoły).

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.Mystery shopping jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta, koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach, jest to w pełni obiektywna metoda oceny procesu obsługi klienta.

  Zadaniem ankietera bywa też wyłącznie rekrutacja osób na badania – zarówno prowadzone w miejscach publicznych (in-hall) jak i na badania jakościowe np. zogniskowane wywiady grupowe. Ankieterzy zajmujący się wyłącznie rekrutacją są często określani mianem rekruterów.

  Innym zadaniem ankieterów jest przyjmowanie roli "Tajemniczych klientów" w badaniach typu Mystery shopping. W tym kontekście powinno jednak mówić się o audytorach a nie ankieterach.

  CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej.PAPI (ang. Paper&Pen Personal Interview, czyli bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej.

  W Polsce ankieterzy najczęściej są zatrudniani przez agencje badawcze i szkoły wyższe, rzadziej przez firmy realizujące badania na własny użytek. Agencje badawcze tworzą własne sieci ankieterskie, w których koordynator lokalny (zwykle doświadczony ankieter) koordynuje pracę ankieterów z określonego regionu. W zależności od wielkości ośrodka, ilości posiadanych ankieterów i rodzaju umowy koordynator może pracować wyłącznie z jedną agencją badawczą lub kilkoma konkurencyjnymi.

  Wywiad kwestionariuszowy (standaryzowany) albo survey jest to jedna z metod stosowanych w naukach społecznych. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza uzyskiwanie odpowiedzi przez ankietera od wybieranych na podstawie odpowiednio dobieranych prób badawczych respondentów. Metoda ta jest najbardziej powszechną w socjologii. Badacz ma zaplanowane pytania, kolejność pytań, formę i stylistykę i według tego dokonuje badania.Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa, dyskusja grupowa, popularnie fokus, ang. focus group interview) – metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.

  Stowarzyszenie agencji badawczych OFBOR prowadzi w Polsce Program Jakości Kontroli Pracy Ankieterów służący poprawie rzetelności realizowanych badań i jakości zbieranych informacji.

  Literatura[ | edytuj kod]

 • red. P.Sztabiński, Z.Sawiński, F.Sztabiński (2005) Fieldwork jest sztuką, Warszawa, IFiS PAN, ​ISBN 83-7388-082-8
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • błąd ankieterski
 • efekt ankieterski
 • kwestionariusz • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.