• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Pankowicz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.13 kwietnia jest 103. (w latach przestępnych 104.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 262 dni.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Andrzej Kazimierz Pankowicz (ur. 13 kwietnia 1950 w Krakowie, zm. 1 lutego 2011 tamże) – polski duchowny, historyk i kulturoznawca, działacz harcerski, wykładowca akademicki, profesor nauk humanistycznych.

  Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, do 2016 pod nazwą Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane, przez Prezesa IPN, osobom i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa.Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1973 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno–Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po otrzymaniu magisterium został pracownikiem naukowym macierzystej uczelni. Specjalizował się w: historii najnowszej, historii administracji publicznej, historii Kościoła i w dziejach samorządności społecznej. Był autorem podręczników szkolnych i opracowań haseł do encyklopedii popularnonaukowych. W 1980 r. obronił doktorat, w 1986 r. otrzymał habilitację, w 1987 r. otrzymał stanowisko docenta, w 1997 r. przyznano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2009 r. tytuł profesora zwyczajnego.

  Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej (inaczej nazywane: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Krakowie, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Krakowie) – seminarium duchowne w Krakowie przygotowujące do stanu duchownego kleryków dwóch diecezji: archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, która nie ma własnego seminarium diecezjalnego. Klerycy tego seminarium odbywają studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Był organizatorem i kierownikiem Studium Samorządności Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także kierownikiem Katedry Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Wydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – harcerskie odznaczenie honorowe, najwyższe wyróżnienie w Związku Harcerstwa Polskiego.

  Od 1993 r. poza pracą naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim był związany z kilkoma innymi szkołami wyższymi w Polsce. Pracował jako wykładowca w: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1999-2003), Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (1993–1999) i w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (2003–2011). W latach 1994–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracji i Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, a w latach 1999–2003 funkcję kierownika Katedry Historii Kościoła XIX wieku na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

  Działalność społeczna[ | edytuj kod]

  W latach 1964–1971 i 1992–2011 działacz harcerski. Był podharcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego, wieloletnim instruktorem harcerskim Hufca Kraków Kleparz-Łobzów. Od 1992 r. członek Rady Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Rady Redakcyjnej Harcerskiego Słownika Biograficznego i uczestnik prac Komisji Historycznej Krakowskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Działał w Polskim Czerwonym Krzyżu. Był przewodniczącym Zespołu do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Małopolskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Należał do Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Rady Naukowej Związku Podhalan, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Rady Zarządzającej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biskupi krakowscy − biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a następnie (od 1925) archidiecezji krakowskiej.

  Działalność polityczna[ | edytuj kod]

  W latach 1973–1989 należał do Stronnictwa Demokratycznego. W latach 1974-1975 był wiceprzewodniczącym Komisji Historycznej WK SD w Krakowie; w latach 1976-1977 przewodniczącym Komisji Usług Ogólnospołecznych Krakowskiego Komitetu SD; od lutego 1976 członkiem Centralnego Zespołu Prelegentów CK SD oraz członkiem Zespołu Doradczego ds. Życia Wewnątrzpartyjnego CK SDZ.

  Cmentarz Prądnik Czerwony, zwany także Cmentarzem Batowickim – jeden z największych i najmłodszych cmentarzy Krakowa. Zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, w północnej części Prądnika Czerwonego przy ul. Powstańców 48. Praktycznie pod nazwą Cmentarz Prądnik Czerwony funkcjonują dwie sąsiadujące ze sobą nekropolie – parafialna i komunalna, co czasem bywa źródłem pomyłek i nieścisłości.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Na Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Uczelnianego Stronnictwa Demokratycznego. Z ramienia tej partii w latach 1984–1989 zasiadał w senacie uczelni.

  W latach 80. XX wieku był ponadto działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

  Duchowny[ | edytuj kod]

  W 2000 r. odbył formację klerycką w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie w Kościele rzymskokatolickim z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. W 2003 r. zerwał jednak z celibatem. Został ekskomunikowany przez ordynariusza archidiecezji krakowskiej. Wstąpił do Kościoła Polskokatolickiego w RP i podejmował starania o przyjęcie w poczet duchowieństwa tego wyznania. W ostatnich latach życia był zaangażowany w organizację Chrystusowego Kościoła Katolickiego Obrządku Słowiańskiego i Bractwa Kapłańskiego Świętych Cyryla i Metodego Apostołów Narodów Słowiańskich.

  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Celibat (łac. caelebs – bez żony, samotny) – forma życia polegająca na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodzenia w związek małżeński i wstrzemięźliwości. Ma charakter religijny i jest stosowany przez kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego oraz mnichów wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Także duchowni w innych religiach, jak np. buddyzmu stosują celibat.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.