• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Andrzej Lesicki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  AMUR (Adam Mickiewicz University Repository - repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Andrzej Lesicki (ur. 8 października 1950) – polski biolog, malakolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 prorektor UAM ds. kadry i rozwoju. Rektor UAM na kadencję 2016-2020.

  Życiorys[]

  Ukończył I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1968). Studia z biologii w zakresie zoologii ukończył z wyróżnieniem na poznańskim UAM w 1973, gdzie następnie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień doktorski uzyskał w 1981 na podstawie rozprawy pt. Hormonalna regulacja aktywności fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej w wątrobotrzustce i mięśniu odwłokowym raka Orconectes limosus Raf.. Habilitował się w 1994 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy "Fosfofruktokinaza i kinaza pirogronianowa w tkankach skorupiaków i owadów". W 1995 został profesorem nadzwyczajnym.

  Malakologia, malakozoologia (gr. malakós-miękki) – dział zoologii zajmujący się badaniem mięczaków. Obejmuje ich morfologię, embriologię, fizjologię, ekologię, biologię i systematykę. Ukształtowała się w XIX wieku. Podstawy dał Martin Lister, zaś Georges Cuvier zapoczątkował systematyczną klasyfikację.Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).

  W ramach UAM pracował kolejno w Zakładzie Fizjologii Zwierząt (1973-2003), następnie Zakładzie Cytologii i Histologii (2003-2005), a od 2005 jako profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Biologii Komórki w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Wydziału Biologii UAM.

  Od 1994 jest członkiem Stowarzyszenia Malakologów Polskich (kolejno: członek-założyciel, skarbnik, wiceprezes i prezes). Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Folia Malacologica" oraz półrocznika "Biological Letters" wydawanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Biologii UAM. W latach 1998-2003 należał do Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, zaś od 2010 jest członkiem Freshwater Biological Association.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Zagraniczne staże naukowe odbył na Uniwersytecie Oksfordzkim (czerwiec-lipiec 1984) oraz w latach 1997-2001 (kilkukrotne krótkie pobyty) w University of Luton (UK) i Hochschule Vechta (Niemcy).

  W latach 1996-2002 prodziekan, a następnie (2002-2008) dziekan Wydziału Biologii UAM. W 2014 ukończył podyplomowe studia MBA prowadzone przez UAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

  4 kwietnia 2016 roku wybrany na rektora UAM w kadencji 2016-2020.

  Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologiaPolacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WB UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów w dwóch trybach, na sześciu kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych. Studenci mają do wyboru studia stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne). Miejscem, gdzie znajduje się Collegium Biologicum, czyli siedziba wydziału jest kampus Morasko na osiedlu Umultowo.
  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - stowarzyszenie powstałe w roku 2000 w Poznaniu, którego główne cele stanowią: propagowanie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Cele te realizowane są m.in. poprzez przyznawanie corocznej nagrody Złoty Hipolit.
  Biologia molekularna – nauka podstawowa zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Bada, w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek, a zwłaszcza biopolimerów, jakimi są kwasy nukleinowe i białka. Zazębia się ona z takimi dziedzinami wiedzy jak genetyka, biochemia, biofizyka czy cytologia.
  Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) - stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych (często wymaga się tu ponadto posiadania określonego doświadczenia zawodowego), najczęściej zaocznych. Studia MBA w Polsce trwają od 1 roku do 2 lat.
  Wątrobo-trzustka, trzustko-wątroba, gruczoł wątrobowo-trzustkowy, gruczoł trzustkowo-wątrobowy, gruczoł jelita środkowego (łac. hepato-pancreas) – gruczoł układu pokarmowego niektórych zwierząt, pełniący funkcję zarówno wątroby jak i trzustki.
  Receptory nikotynowe N – białka receptorowe mające strukturę pentameru, zbudowanego z różnych kombinacji genetycznie odmiennych jednostek α (1-10), β (1-4), γ, δ i ε. Wykryto bardzo dużą liczbę neuronalnych podtypów receptora nikotynowego, jednak największą aktywność w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków wykazują receptory N-α4β2, N-α3β4 oraz N-α7.
  I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego – najstarsze państwowe liceum w Poznaniu, nazywane również Marcinkiem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.