• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Anatomia zwierząt

  Przeczytaj także...
  Anatomia porównawcza zwierząt – dział anatomii analizujący budowę organizmu w oparciu o porównanie struktury oraz charakteru funkcjonalnego poszczególnych narządów i układów. Zawdzięczała przez długi czas swój rozwój wyłącznie badaczom anatomii człowieka; w rezultacie na niemieckich uniwersytetach do połowy XX wieku była zaliczana do wydziału medycznego, gdy tymczasem zoologia przydzielona była do wydziału filozoficznego. Początków anatomii porównawczej należy dopatrywać się w badaniach uczniów Hipokratesa, którzy dla zyskania podstaw do diagnozowania chorób ludzkich poczęli badać anatomię zwierząt. W ten sposób, poznając budowę innych ssaków, stwarzali sobie prawdopodobny obraz organizacji człowieka. Najznakomitsze dzieło tego początkowego okresu rozwoju tej nauki to słynna anatomia człowieka napisana przez Claudiusa Galenusa. Opierała się ona prawie wyłącznie na badaniach dokonanych na psach, małpach itp.Chirurgia weterynaryjna – dziedzina medycyny weterynaryjnej zajmującą się leczeniem zwierzęcych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, czyli najczęściej w przypadku weterynarii, zabiegu inwazyjnego.
  Filogeneza (gr. φυλη – gatunek, ród i γενεσις – pochodzenie) – droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków. Termin wprowadzony w 1866 roku przez Ernsta Haeckla w Generelle Morphologie der Organismen.

  Anatomia zwierząt (czasem używana bywa nazwa zootomia, zoon- zwierzę) - gałąź szeroko pojętej anatomii, traktująca o anatomii szczegółowej poszczególnych gatunków zwierząt, jak również o anatomii porównawczej zwierząt.

  Anatomia zwierząt odpowiada na szereg pytań, związanych przede wszystkim: z budową makroskopową i umiejscowieniem w organizmie zwierzęcia poszczególnych narządów, czy też układów. Bada również filogenezę narządów (czyli ich rozwój osobniczy), jak również wzajemne umiejscowienie narządów (anatomia topograficzna zwierząt). Ta ostatnia jest szczególnie ważna w przypadku weterynarii, gdzie został nawet wyodrębniony osobny przedmiot podczas studiów weterynaryjnych, gdzie młodzi adepci sztuki weterynaryjnej zajmują się zgłębianiem wiedzy na temat: wzajemnego umiejscowienia narządów w jamach ciała, czy też określaniem topografii miejsc wykonywania zabiegów chirurgicznych, np. iniekcji, biopsji, itp.

  Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórekChoroby wewnętrzne zwierząt, czy też interna (łac. internus - wewnętrzny) - to obszerna dziedzina medycyny weterynaryjnej zajmująca się schorzeniami narządów wewnętrznych, czy też układów narządowych.

  Porównywaniem pod kątem budowy, struktury, itp. narządów czy też całych układów narządowych u poszczególnych gatunków zwierząt zajmuje się anatomia porównawcza zwierząt.

  Anatomią poszczególnych organów i układów narządowych zwierząt trudni się anatomia szczegółowa zwierząt.

  Przedmiot wykładany przede wszystkim na takich wydziałach, jak:

  Medycyna weterynaryjna (potocznie weterynaria) – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Zootechniki
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych mająca szczegółowo przygotować studenta weterynarii do nauk klinicznych, takich jak chociażby chirurgia weterynaryjna, czy też choroby wewnętrzne zwierząt.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama