• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analog - chemia

  Przeczytaj także...
  Pochodna (inaczej derywat) – związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów. Np. krezol (C6H4(CH3)OH) jest pochodną fenolu (C6H5OH), który z kolei jest pochodną benzenu (C6H6). Jednocześnie krezol jest pochodną toluenu (C6H5CH3), który także jest pochodną benzenu.Tiomocznik (tiokarbamid, amid kwasu tiokarbaminowego) – organiczny związek chemiczny, będący siarkowym analogiem mocznika (zawiera atom siarki zamiast atomu tlenu) o wzorze półstrukturalnym: NH2-(C=S)-NH2 lub S=C=(NH2)2.
  Oksazol C3H3NO – heterocykliczny, organiczny, związek chemiczny składający się z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu. Pierścień oksazolowy występuje w niektórych alkaloidach np. w kwasie ibotenowym.
  tiomorfolina

  Analog - związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zostało zastąpionych innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, natomiast struktura pozostała niezmieniona.

  Tiazol – pięcioczłonowy związek heterocykliczny z dwoma heteroatomami, zbudowany z trzech atomów węgla, trzech atomów wodoru oraz jednego atomu azotu i siarki (C3H3NS).Kwas rodanowodorowy (tiocyjanowy), HSCN – związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych. W stanie czystym jest bezbarwną, oleistą i niestabilną cieczą. Znany bardziej w postaci soli – rodanków (tiocyjanianów). Dysocjuje na anion tiocyjanianowy (SCN) i kation wodorowy. Kwas tiocyjanowy występuje w mieszaninie ze swoim tautomerem, kwasem izotiocyjanowym o wzorze HNCS (którego sole to izotiocyjaniany).

  Przykłady:

  Tioacetamid (AKT), CH3CSNH2 – organiczny związek chemiczny, amid kwasu tiooctowego (w skrócie AKT). Dobrze rozpuszcza się w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Ogrzanie lub zakwaszenie roztworu powoduje przejście w formę tioimidową i hydrolizę tioacetamidu:Morfolina (tetrahydro-1,4-oksazyna) – organiczny, heterocykliczny związek chemiczny, zawierający w pierścieniu heteroatomy azotu i tlenu. Jest to związek, który ma cechy aminy drugorzędowej i eteru cyklicznego. Z wodą i z etanolem miesza się w dowolnym stosunku.
 • zmiana atomu tlenu na atom siarki:
 • dwutlenek węgla CO2, dwusiarczek węgla CS2
 • kwas cyjanowy HOCN, kwas tiocyjanowy HSCN
 • kwas octowy CH3COOH, kwas tiooctowy CH3COSH
 • acetamid CH3CONH2, tioacetamid CH3CSNH2
 • metanol CH3OH, metanotiol CH3SH
 • mocznik NH2CONH2, tiomocznik NH2CSNH2
 • oksazol C3H3NO, tiazol C3H3NS
 • furan C4H4O, tiofen C4H4S
 • morfolina C4H9NO, tiomorfolina C4H9NS
 • zmiana atomu siarki na atom tlenu:
 • penam C5H7ONS, oksapenam C7H7O2NS
 • zmiana atomu siarki na atom węgla:
 • cefem C6H7ONS, karbacefem C7H7ON
 • Zobacz też[]

 • pochodna
 • Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Cefemy – związki dwupierścieniowe zawierające jeden pierścień beta-laktamowy oraz drugi zawierający siarkę oraz jeden węgiel i azot pierścienia beta-laktamowego, a zarazem grupa antybiotyków obejmująca cefalosporyny i cefamycyny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metanotiol (merkaptan metylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy tioli o wzorze CH3SH. Jest siarkowym analogiem metanolu. Występuje w wyziewach wulkanicznych. Metanotiol jest bezbarwnym gazem skraplającym się w temperaturze +6 °C. Posiada on silny i odrażający zapach zgniłej kapusty.
  Mocznik (karbamid, E927b), CO(NH2)2 – organiczny związek chemiczny, diamid kwasu węglowego. W wyniku kondensacji podczas ogrzewania tworzy biuret.
  Kwas octowy (według obecnej nomenklatury systematycznej IUPAC kwas etanowy lub kwas metanokarboksylowy) – związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.
  Acetamid (etanoamid) — organiczny związek chemiczny z grupy amidów, pochodna kwasu octowego. W środowisku zasadowym i kwaśnym łatwo hydrolizuje.
  Kwas cyjanowy (HOCN, ang. cyanic acid) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych, ruchliwa ciecz trwała tylko w temperaturze poniżej 0 °C o zapachu zbliżonym do zapachu kwasu octowego.
  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Tiofen, tiofuran – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych. Zawiera jeden heteroatom – siarkę. Jest to bezbarwna ruchliwa ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu i eterze. Pod względem własności fizycznych zbliżony jest do benzenu. Występuje w smole pogazowej we frakcji benzenowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.