• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza przestrzenna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Metoda najmniejszych kwadratów – standardowa metoda przybliżania rozwiązań układów nadokreślonych, tzn. zestawu równań, w którym jest ich więcej niż zmiennych. Nazwa „najmniejsze kwadraty” oznacza, że końcowe rozwiązanie tą metodą minimalizuje sumę kwadratów błędów przy rozwiązywaniu każdego z równań.System informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

  Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.

  Teledetekcja (ang. remote sensing) to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników). Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi. Metody teledetekcyjne dzielą się na aktywne i pasywne. W aktywnej teledetekcji sygnał jest wysłany z instrumentu, a po odbiciu od obiektu, odbierany i analizowany. Przykładami aktywnej teledetekcji jest aktywny radar, w którym wysyłane są mikrofale, lidar – w tym przypadku wysyłane jest światło, czy sodar lub sonar – wtedy wysyłane są fale akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji są metody oparte na analizie sygnałów emitowanych przez obserwowany obiekt. Zdjęcie fotograficzne jest przykładem teledetekcji pasywnej. Terminu teledetekcja używa się zwykle przy pomiarach wykonywanych z pokładu satelitów czy też samolotów, ale dotyczy on także wszelkich innych pomiarów wykonywanych zdalnie. Techniki teledetekcyjne używają tzw. metod odwrotnych do oceny interesujących własności. Dla przykładu, ocena ilości deszczu z chmur może być dokonana na podstawie intensywności sygnału z radaru meteorologicznego. Dziedzina ta rozwija się bardzo intensywnie głównie na potrzeby robotyki (orientacja przestrzenna), bezpieczeństwa (obserwacja poprzez nieprzeźroczyste przeszkody np. ściany - (ang. through-the-wall detection)) i zdalna identyfikacja osób, przemysłu samochodowego (wykrywanie zagrożeń na drodze) (ang. automotive radar), logistyki (zdalna identyfikacja towarów), monitoringu środowiska naturalnego, medycynie i wielu innych dziedzin.Autokorelacja – jest narzędziem matematycznym często używanym w przetwarzaniu sygnałów do analizowania funkcji lub serii wartości. Mniej formalnie jest to statystyka opisująca, w jakim stopniu dany wyraz szeregu zależy od wyrazów poprzednich w szeregu czasowym. Autokorelacja jest funkcją, która argumentowi naturalnemu k przypisuje wartość współczynnika korelacji Pearsona pomiędzy szeregiem czasowym a tym samym szeregiem cofniętym o k jednostek czasu.

  Historia analizy przestrzennej rozpoczęła się wraz z powstaniem kartografii, miernictwa i geografii, chociaż techniki analizy przestrzennej nie zostały sformalizowane do drugiej połowy XX wieku. Aktualnie analizy przestrzenne bazują na komputerowych technikach ze względu na: dużą ilość danych, możliwości nowoczesnego oprogramowania statystycznego i oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) oraz złożoności obliczeniowej tego modelowania. Przestrzenne techniki analityczne zostały rozwinięte w geografii, biologii, epidemiologii, demografii, statystyce, systemie informacji geograficznej, teledetekcji, informatyce, matematyce i naukowym modelowaniu.

  Geostatystyka to zespół metod estymacji wykorzystywany do rozwiązywania problemów w takich dyscyplinach jak nauki o Ziemi, geologia, hydrogeologia, geofizyka, geodezja, geotechnika, meteorologia, rolnictwo. Geostatystyka zajmuje się opisem zmiennej zregionalizowanej przy pomocy wariogramu lub kowariancji.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  W analizie przestrzennej jest jeszcze wiele skomplikowanych, niejasno określonych i nierozwiązanych problemów, które stanowią podstawę dzisiejszych badań w tej dziedzinie. Najbardziej podstawowym i obecnie analizowanym jest problem określenia przestrzennej lokalizacji podmiotów. Na przykład, badania nad zdrowiem ludzkim mogą bazować na przestrzennej lokalizacji ludzi ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsca pracy albo za pomocą linii opisujących tygodniowe przemieszczenia, każdy wybór ma istotny wpływ na zbiór technik, które mogą być wykorzystywane do analizy oraz na uzyskane wnioski. Inne nierozwiązane zagadnienia analizy przestrzennej spotykają się z ograniczeniami wiedzy matematycznej, problemem spełniania założeń istniejących technik statystycznych, po problemy w obliczeniach komputerowych. Klasyfikacja technik analizy przestrzennej jest trudna ze względu na dużą liczbę zaangażowanych dziedzin badawczych, różnych podejść do tego samego zagadnienia oraz wielu formatów przechowywania danych.

  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji.

  Podstawowe zagadnienia w analizie przestrzennej[ | edytuj kod]

  Charakterystyka przestrzenna[ | edytuj kod]

  Definicja przestrzennej lokalizacji ogranicza możliwości analiz, które można stosować w odniesieniu do tego podmiotu oraz wpływa na ostateczne wnioski. Poprawne określenie tej własności jest podstawą wszystkich analiz, jest to szczególnie ważne w analizie przestrzennej, ponieważ narzędzia do definiowania i badania podmiotów bazują na tej własności. Techniki statystyczne faworyzują lokalizowanie obiektów w punktach, ponieważ istnieje niewiele technik statystycznych, które działają bezpośrednio na granicy obszaru lub wielkość elementów. Komputerowe narzędzia analizy przestrzennej definiują obiekty jako jednorodne i oddzielne elementy ze względu na prymitywny charakter dostępnych struktur obliczeniowych i łatwość ich tworzenia.

  Interpolacja – w grafice komputerowej jest to proces mający na celu utworzenie nowego, wcześniej nieistniejącego piksela na podstawie pikseli sąsiadujących z pikselem tworzonym tak, aby był on jak najlepiej dopasowany optycznie do przetwarzanego obrazu. Interpolację wykorzystuje się przy resamplingu, uzupełnianiu i korygowaniu obrazów oraz automatycznej korekcie obrazów w skanerach do filmów.Topologia (gr. tópos – miejsce, okolica; lógos – słowo, nauka) – jeden z najważniejszych kierunków w matematyce współczesnej. Obiektem jej badań są te własności figur geometrycznych i brył, które nie ulegają zmianie nawet po radykalnym zdeformowaniu tych figur (a więc np. położenie i sąsiedztwo). Własności takie nazywa się własnościami topologicznymi figury.

  Niepożądane efekty mogą powstawać w wyniku wprowadzenia ograniczenia przestrzeni lub miejsca występowania zjawiska czy obszaru badania. Ten problem występuje, ponieważ zjawiska przestrzenne mogą być nieskończone lub mogą mieć niejednoznaczne przejścia pomiędzy obszarami badań. Powoduje to powstanie efektu krawędzi, ignorowania pewnych przestrzennych zależności lub pomijanie interakcji z otoczeniem obszaru badania. Również narzucenie sztucznych kształtów na atomy w obszarze badań jak i stopień rozdrobnienia może wpływać na zachowanie modeli przestrzennych. Możliwym rozwiązaniem jest analiza wrażliwości strategii na modyfikacje jednostek terenowych oraz MAUP: porównanie wyników dla różnych wielkości obszarów badań. Innym możliwym rozwiązaniem jest przekraczanie obszaru badania. Jest też możliwe wyeliminowanie wpływu krawędzi na przestrzenne modelowanie poprzez symulacje obszaru za pomocą obiektów pozbawionych granic, takich jak torus lub kula.

  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin.Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej.

  Przestrzenne zależności, auto-korelacje[ | edytuj kod]

  Podstawową zasadą w geografii jest to, że elementy będące w pobliżu mają więcej podobieństw niż obiekty, które są daleko od siebie. Idea ta jest często nazywana "pierwszym prawem geografii Toblera" i można ją w skrócie określić jako "wszystko jest związane z wszystkim innym, ale w pobliżu rzeczy są bardziej związane niż rzeczy odległe".

  Definicja intuicyjna: Automat komórkowy to system składający się z pojedynczych komórek, znajdujących się obok siebie. Ich układ przypomina szachownicę lub planszę do gry. Każda z komórek może przyjąć jeden ze stanów, przy czym liczba stanów jest skończona, ale dowolnie duża. Stan komórki zmieniany jest synchronicznie zgodnie z regułami mówiącymi, w jaki sposób nowy stan komórki zależy od jej obecnego stanu i stanu jej sąsiadów.Kriging – grupa geostatystycznych metod estymacji, dzięki której otrzymuje się najlepsze, nieobciążone liniowe oszacowania (ang. best, unbiased linear predictions – BLUP lub best, unbiased linear estimator – BLUE) wartości analizowanej zmiennej zregionalizowanej.

  Przestrzenne zależności są kowariancjami cech wewnątrz geograficznej przestrzeni: właściwości w bliskich miejscach okazują się być skorelowane pozytywnie albo negatywnie. Istnieją co najmniej trzy możliwe wyjaśnienia. Jedną z możliwości istnienia prostej przestrzennej korelacji jest związek, który możemy opisać następująco: jeżeli coś spowodowało zaistnienie danej własności w jednym miejscu jest również przyczyną istnienia podobnych własności w pobliskich lokalizacjach. Na przykład, wskaźniki przestępczości w pobliskich obszarach wewnątrz miasta zazwyczaj są podobne ze względu takie czynniki jak: status społeczno-ekonomiczny, liczba policjantów oraz środowisko architektoniczne, to wszystko tworzy możliwości dla tego rodzaju przestępstw. Cechy, które przyciągają jedno przestępstwo, będą również przyciągnąć inne. Inną możliwością jest przyczynowość przestrzenna: coś w danym miejscu wpływa bezpośrednio samo to w pobliskich lokalizacjach. Na przykład, z książki "Fixing Broken Windows" wynika że widoczne ubóstwo, brak konsekwencji i drobna przestępczości fizyczna skłania do zwiększania liczby przestępstw tego rodzaju, ze względu na przykłady widoczne na zewnątrz. Trzecią możliwością są przestrzenne interakcje: przepływ osób, towarów lub informacji tworzy relacje pomiędzy lokalizacjami. W teoria "drogi do przestępstwa" sugeruje, że działalność przestępcza jest wynikiem dostępu do przestępczości w domu i innych kluczowych miejscach życia codziennego. Przestrzenne zależność prowadzą do problemu przestrzennej auto korelacji w statystyce, tak jak czasowe autokorelacje, naruszają one standardowe techniki statystyczne, które zakładają niezależność obserwacji. Na przykład analiza regresji, która nie zauważa przestrzennych zależności i może mieć niestabilne parametry szacunków plonów, co powoduje że badania są niewiarygodne. Przestrzenne modele regresji (patrz poniżej) ujmują te zależności, są więc pozbawione tych słabości. Wskazane jest także, aby zobaczyć przestrzenne zależności jako źródło informacji, a nie coś wymagające naprawy.

  Regresja − metoda statystyczna pozwalająca na badanie związku pomiędzy wielkościami danych i przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Lokalizacyjne następstwa (Locational effects) są bezpośrednio powiązanie z przestrzenną heterogenicznością lub widoczną wariancja procesu w powiązaniu z jej przestrzenną lokalizacją. Jeżeli przestrzeń jest jednorodna i nieograniczona, każda lokalizacja będzie miała w miejscu pewną niepowtarzalność w stosunku do innych lokalizacji. Wpływa to na relacje przestrzenne, a zatem procesy przestrzenne. Przestrzenna wariancja oznacza, że ogólne, szacunkowe parametry dla całego systemu nie mogą adekwatnie opisać procesu w danej lokalizacji.

  Demografia (od stgr.  demos – "lud" i γράφω grapho – "piszę") – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Skalowanie[ | edytuj kod]

  Skala jest stałym problemem w analizie przestrzennej.

  Im bardziej fundamentalne są wyniki, tym bardziej wymagane jest zapewnienie, że zawarte analizy nie zależą od obranej skali. W świecie ekologów nie udało się tego zrobić, od wielu lat charakterystyka elementów świata przedstawiana jest za pomocą miary, która zależy od skali. Ostatecznie rozbudowano szereg niezmiennych skali metrycznych.

  Błąd ekologiczny (ang. ecological fallacy) polega na nieuzasadnionym przenoszeniu wniosków z korelacji grupowych (dokonywanych na danych opisujących zagregowane zbiorowości) na zależności na poziomie jednostkowym. W szczególności błędne może być wnioskowanie o zależnościach pomiędzy cechami jednostek na podstawie korelacji między danymi opisującymi zbiorowości terytorialne, tzn. uśrednione cechy zamieszkujących je populacji (np. gmin czy regionów).Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

  Pobieranie próbek[ | edytuj kod]

  Dobór próbek przestrzennych, żeby uzyskać wierny pomiar zjawisk trzeba określić ograniczoną liczbę miejsc w przestrzeni, z których zostaną pobrane próbki. Miejsca te muszą być różnorodne i podlegać badanym zależnością. Badając zależności w jednej lokalizacji można przewidzieć wartości innej lokalizacji, nie trzeba wykonywać obserwacji w obu tych miejscach. Różnorodność natomiast sugeruje, że ta relacja może się zmieniać w całej przestrzeni, a zatem nie można zaufać, że odnotowany stopień zależności przeniesie się poza badany region, który może być mały. Podstawowe plany pobierania próbek opierają się na losowości, rozbiciu i systematyczności. Te podstawowe systemy mogą być stosowane na wielu poziomach w hierarchii przestrzennej (np. obszarach zurbanizowanych, miastach, dzielnicach). Możliwe jest również wykorzystanie danych pomocniczych, na przykład użycie danych mówiących wartościach nieruchomości do wyboru miejsc pobrania próbek, w celu zbadania poziomu wykształcenia i dochodów. Modele przestrzenne, takie jak autokorelacja, regresja i interpolacja (patrz poniżej) mogą wymagać również określonego doboru próby.

  Przyczynowość - kategoria filozoficzna oznaczająca jedną z form powszechnej i koniecznej zależności zjawisk, które mają miejsce w otaczającej nas, obiektywnej rzeczywistości.Miernictwo – historyczna, obecnie zanikająca nazwa, odnosząca się do geodezji niższej – nauki zajmującej się wszelkimi rodzaju pomiarami lądowymi. Zwykle w geodezji jest to dział dotyczący pomiarów, przy których nie jest wymagane uwzględnianie kulistości Ziemi.

  Powszechne błędy w analizie przestrzennej[ | edytuj kod]

  Podstawowe problemy w analizie przestrzennej prowadzą do licznych problemów: odchyleń, zniekształceń i bezpośrednich błędów uzyskanych we wnioskach. Kwestie te często są ze sobą związane, ale różne sposoby próbkowania mają rozdzielić dokładnie te kwestie od siebie.

  Sieć neuronowa (sztuczna sieć neuronowa) – ogólna nazwa struktur matematycznych i ich programowych lub sprzętowych modeli, realizujących obliczenia lub przetwarzanie sygnałów poprzez rzędy elementów, zwanych sztucznymi neuronami, wykonujących pewną podstawową operację na swoim wejściu. Oryginalną inspiracją takiej struktury była budowa naturalnych neuronów, łączących je synaps, oraz układów nerwowych, w szczególności mózgu.Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.

  Lokalizowanie błędów[ | edytuj kod]

  Przestrzenne charakterystyki mogą być nazbyt proste lub nawet błędne. Badania ludzi często ograniczane są do przestrzennej lokalizacji ludzi w jednym punkcie, na przykład po adresie domowym. Może to łatwo doprowadzić do biednych analizy, na przykład, gdy rozważa się przekazanie choroby, które może zdarzyć się w pracy lub w szkole, a więc z dala od domu. Przestrzenna charakterystyka może ograniczać temat badania. Na przykład, przestrzenne analizy przestępczości danych stały się ostatnio popularne, ale tylko pewne rodzaje przestępstw można opisać przestrzennie. Można zrobić wiele map zamachów, ale nie da się zrobić np. mapy malwersacji z ich politycznymi konsekwencjami. Uzyskane tak plany koncepcyjne przestępstw pozwalają opracować sposoby realizacji polityki mającej na celu rozwiązanie problemu.

  Definicja intuicyjna: Kula to zbiór punktów oddalonych nie bardziej niż pewna zadana odległość (promień kuli) od wybranego punktu (środek kuli)Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Błędy jednostkowe[ | edytuj kod]

  Błędami jednostkowymi nazywamy błędy spowodowane traktowaniem elementów jako oddzielne atomy pozbawione kontekstu przestrzennego.

  Błędy ekologiczne[ | edytuj kod]

  Błędy ekologiczne opisujemy jako błędy spowodowane wykonywaniem analiz dla danych zbiorczych, podczas gdy sformułowania wniosków dotyczą poszczególnych jednostek. Jest to ściśle związane z modyfikacja jednostkowych obszarów problemu (modifiable areal unit problem (MAUP)).

  Modyfikacja jednostek terenowych problemu[ | edytuj kod]

  Problem modyfikacji jednostek terenowych problemu (MAUP) występuje gdy wnioski zależą od rozmieszczenia analizowanych danych w strefach oraz kształtu i rozmiaru obszarów wykorzystanych w analizie.

  Programowanie agentowe - kolejny poziom abstrakcji programowania, wyższy od abstrakcji programowania obiektowego. Polega on na tworzeniu agentów (ang. Software Agent).Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara) – dziedzina matematyki badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, od najprostszych, takich jak odległość, pole powierzchni, miara kąta, przez bardziej zaawansowane, jak krzywizna, punkt stały, czy wymiar. W zależności od rodzaju przekształceń mówi się o różnych rodzajach geometrii.

  Przestrzenne analizy i modelowania często wykorzystują łączenie jednostek, wykorzystywane np. w spisach ludności i analizie ruchu w strefach. Jednostki te mogą odzwierciedlać zbiory danych lub być używane dla wygody modelowania bardziej jednorodnych, spójnych regionów w świecie rzeczywistym. Przestrzenne jednostki są zatem dowolne lub modyfikowane i zawierają artefakty wynikające z poziomu agregacji przestrzennej lub umieszczenia granic.

  Problem pojawia się, ponieważ wiadomym jest, że wyniki uzyskane z analizy obszarów zależą bezpośrednio od analizowanych stref. Wykazano, że agregacja punktów danych z stref o różnym kształcie może prowadzić do przeciwnych wniosków.

  Zostały zaproponowane różne sposoby na rozwiązanie MAUP, w tym analizy powtarzalne oraz techniki graficzne, ale problem nie może być uznany za rozwiązany. Jedna z strategii polega na ocenie wrażliwości rezultatów analizy na zmianę agregacji lub granic oraz porównaniu wyników z każdej z analizy. Poza tym możemy badać wrażliwości wyników na modelowanie ich w ramach różnych systemów. Drugą z strategii jest, dobór optymalnych jednostek przestrzennych do analizy.

  Problem długości[ | edytuj kod]

  Długości w ekologii zależy bezpośrednio od skali, w której są mierzone wielkości i od rodzaju wykonywanego badania. Więc gdy geodeci wspólnie zmierzą długość rzeki, to długość ma znaczenie tylko w relacji do techniki pomiarowej i pytań objętych badaniem.

  Rozwiązania podstawowych problemów[ | edytuj kod]

  Przestrzeń Geograficzna[ | edytuj kod]

  Gdy istnieje matematyczny model miejsca i mamy zestaw obserwacji oraz ilościowe miary ich atrybutów. Na przykład, możemy reprezentować dochody osób i lata nauki w układzie współrzędnych, gdzie położenie poszczególnych osób może zostać określone w odniesieniu do tych dwóch aspektów. Odległości między osobami w tej przestrzeni jest ilościową miarą ich podobieństwa w odniesieniu do dochodów i wykształcenia. Jednak w przestrzennej analizie mamy do czynienia z konkretnym rodzajem przestrzeni matematycznej, a mianowicie przestrzeni geograficznej. (A geograficzne miejsca, gdzie) Obserwacją odpowiadają ich lokalizacje w przestrzeni, a konstrukcja pomiaru zapisuje się ich bliskości w świecie rzeczywistym. Lokalizacje w ramach przestrzennych pomiarów często reprezentowane są za pomocą miejsc na powierzchni Ziemi, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Przestrzenne lokalizacje pomiarów mogą także uwzględnić ich bliskość w stosunku do międzygwiezdnych przestrzeni lub jednostek biologicznych, takich jak wątroba. Fundamentalną zasadą jest Tobler'a Pierwsze Prawo Geografii: jeżeli zwiększamy wzajemne powiązania między podmiotami bliskimi w świecie rzeczywistym a następnie analizujemy je przy użyciu reprezentacji geograficznych przestrzeni, oceny uzyskane za pomocą technik analizy przestrzennej są właściwe.

  Odległość euklidesowa pomiędzy lokalizacjami często dobrze reprezentuje ich bliskości, chociaż nie jest to tylko jedna możliwość. Istnieje nieskończona liczba miar oprócz Euklidesowej i mogą one potwierdzać analizy ilościowe. Na przykład, metryka Taksówkowa, w której ruch jest ograniczony do dróg równoległych do osi, może być bardziej przydatna niż odległości Euklidesowe w obszarach miejskich. Oprócz odległości, inne związki geograficzne, takie jak łączność (np. istnienie granic lub stopień podziału ) i kierunek może również mieć wpływ na relacje między podmiotami. Możliwe jest również dodanie minimalnego kosztu ścieżek, może to zostać zastosowane do obliczenia bliskość między lokalizacji, bo przy podróży mogą pojawić się chropowatości terenu.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.