• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza kryminalna

  Przeczytaj także...
  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Analiza kryminalna - poszukiwanie relacji pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń o charakterze przestępczym, osób związanych z nimi oraz danymi pochodzącymi z innych źródeł i wykorzystanie ich przez organy ścigania i sądy. Analiza kryminalna stosowana jest w szczególności w sprawach wielowątkowych, rozległych terytorialnie, obejmujących swoim zakresem znaczną liczbę zdarzeń lub podmiotów (np. dotyczących dużych grup przestępczych) charakteryzujących się rozległą strukturą powiązań przestępczych, w których zawodzą tradycyjne metody śledzenia i kojarzenia faktów. Zastosowanie analizy kryminalnej pozwala na ustalenie lub przewidywanie powiązań pomiędzy zgromadzonymi faktami, co pozwala na budowanie, weryfikowanie i eliminację wersji śledczych.

  Analiza strategiczna - jej przedmiotem są problemy i cele długoterminowe, ustalenie priorytetów i strategii zwalczania przestępczości kryminalnej na podstawie dogłębnych badań oraz prognozowanie jej rozwoju.Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.

  Analiza kryminalna dzieli się na analizę operacyjną, analizę procesową oraz analizę strategiczną i stanowi centralny element szerszej całości określanej mianem wywiadu kryminalnego. W ramach operacyjnej i procesowej analizy kryminalnej można wyróżnić pięć niezależnych od siebie form, które przybierać może proces analityczny:

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – instytucja będąca służbą specjalną zajmująca się pozawojskowymi aspektami działalności związanymi z: ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, ekonomicznym Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kontrwywiadem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ogólnej ochrony RP i jej porządku konstytucyjnego. Jest służbą ochrony państwa (pozawojskową) i krajową władzą bezpieczeństwa.Analiza operacyjna - służy osiągnięciu w krótkim czasie zamierzonego przez organy ścigania celu w postaci np.: zatrzymania sprawcy, zajęcia przedmiotu przestępstwa lub jego konfiskaty itp.
 • analiza sprawy - mogąca prowadzić do rekonstrukcji chronologii serii zdarzeń przestępczych bądź przebiegu konkretnego przestępstwa, w celu sformułowania wytycznych co do dalszych kierunków postępowania bądź wyłowienia nieścisłości wśród płynących z różnych źródeł informacji,
 • analiza struktury grup przestępczych - która poprzez selekcję i zestawianie ze sobą danych różnego rodzaju ma na celu wyłonienia struktury grupy przestępczej, określenie relacji wewnątrz grupy, ról poszczególnych członków, wskazanie powiązań z podmiotami zewnętrznymi, źródeł finansowania, itp. Jest to jedna z najbardziej złożonych analiz, w której stosuje się wiele różnych technik analitycznych,
 • analiza porównawcza spraw - prowadząca do wyłonienia wzorców pojawiających się w podobnych zdarzeniach przestępczych, co może wskazywać na udział tych samych sprawców,
 • analiza profilu szczególnego - skoncentrowana na konkretnym przestępcy i prowadząca do odtworzenia na podstawie materiału dowodowego cech charakterologicznych, fizycznych, intelektualnych, społecznych sprawcy przestępstwa,
 • analiza prowadzenia sprawy - której celem jest wypracowanie mechanizmów pozwalających na uniknięcie błędów bądź wypełnienie braków w postępowaniu.
 • Poszczególne formy analizy kryminalnej wykorzystują różnorakie techniki, do których należą: analizy wykazów połączeń telefonicznych, analizy powiązań osobowych i sieci społecznych, analizy zdarzeń, analizy przepływów finansowych i powiązań kapitałowych, analizy mechanizmów działalności przestępczej i analizy wielorodzajowe, będące składową wyżej wymienionych i innych.

  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.Organy ścigania – organy, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.

  W Polsce analiza kryminalna wykorzystywana jest w praktyce przez służby takie jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna a także przez Prokuraturę oraz Centralne Biuro Śledcze (CBŚ). W ramach Policji analizą kryminalną zajmuje się Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Wydziały Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji. W ramach Straży Granicznej zajmuje się nią Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej - Wydział Kryminalnej Analizy Operacyjnej oraz w Komendach Oddziałów Straży Granicznej w Wydziałach Operacyjno-Śledczych w Sekcjach ds. Analizy Kryminalnej. Z kolei w ramach Prokuratur, analizą kryminalną zajmują się samodzielne Działy lub Wydziały ds. Informatyzacji i Analiz (w Prokuraturach Apelacyjnych i Okręgowych).

  Linki zewnętrzne[]

 • [1] Interpol
 • [2] International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.