• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza kosztów i korzyści

  Przeczytaj także...
  Koszt – wyrażone wartościowo (w pieniądzu) celowe zużycie środków gospodarczych i usług obcych oraz czasu pracy pracowników, jak również niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, a dotyczące normalnej działalności danej jednostki w danym okresie.Koszty zewnętrzne są to koszty ponoszone przez otoczenie wskutek działalności jakiegoś czynnika. Często używa się tego terminu w odniesieniu do różnych środków transportu. Tak też podczas gdy transport drogowy i kolejowy nie wydają się na pierwszy rzut oka znacznie różnić pod względem kosztów, to po dodaniu skutków jakie oba wywierają na środowisko, zdrowie ludzi, czy infrastrukturę opłacaną przez państwo, różnica znacząco rośnie na niekorzyść transportu drogowego.
  Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value, w skrócie NPV), także: wartość zaktualizowana netto, wartość obecna netto.
  Schemat przeprowadzania analizy kosztów i korzyści

  Analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis, CBA) – złożona metoda oceny efektywności inwestycji i projektów biorąca pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, w tym elementy ilościowe i jakościowe, pozwalająca na określenie stopnia efektywności inwestycji w złożonym otoczeniu.

  Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.Efektywność kosztowa (Cost efficiency) lub Optymalność kosztowa (Cost Optimality) – w kontekście programowania równoległego (parallel computer algorithms), odnosi się do miary jak efektywnie programowanie równoległe może zostać użyte do rozwiązania poszczególnych problemów. Algorytm równoległy jest rozumiany jako efektywny kosztowo jeżeli jego notacja asymptotyczna (asymptotic running time) pomnożona przez ilość jednostek wykonawczych zaangażowanych w obliczenia jest porównywalna z czasem wykonywania się najlepszego algorytmu sekwencyjnego.

  W analizie kosztów i korzyści poza aspektami finansowo-ekonomicznymi przedsięwzięcia uwzględniane są aspekty społeczne, kulturowe czy środowiskowe, ujmowane w postaci kosztów zewnętrznych. CBA jest szczególnie przydatna w ocenie projektów, których realizacja związana jest z dużą liczbą korzyści i kosztów ponoszonych przez różne grupy interesariuszy, oraz w których głównym kryterium wyboru nie jest koniecznie maksymalizacja zysku finansowego. Podstawą teoretyczną CBA jest ekonomia dobrobytu.

  Efektywność ekonomiczna to sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności gospodarczej, wyrażający się porównaniem wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich uzyskania.Analiza kosztów-efektywności stosowana jest w ocenie technologii medycznych i obejmuje identyfikację, pomiar oraz porównanie kosztów oraz wyników zdrowotnych dwóch lub więcej interwencji medycznych.

  CBA ma charakter ilościowy, co oznacza konieczność sprowadzenia kategorii jakościowych do przeliczalnych wartości. W ramach analizy kosztów i korzyści wszystkie korzyści i straty wyrażane są w jednostkach finansowych i z uwzględnieniem ich zmiany wartości w czasie (wartość bieżąca netto). Do wyceny kosztów i korzyści społecznych stosuje się społeczną stopę dyskontową (social discount rate).

  Analiza CBA może być przykładowo przeprowadzona dla oceny skutków wprowadzenia nowej regulacji czy budowy nowej drogi szybkiego ruchu. Na ogół realizowana jest zgodnie z zaprezentowanym obok schematem.

  Zobacz też[]

 • efektywność kosztowa
 • analiza kosztów-efektywności (medycyna)
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • A.Becla, S.Czaja, A.Zielińska, Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska naturalnego, Difin, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-7641-608-3
 • T.Szot-Gabryś, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2013, ISBN 978-83-7641-893-3 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.