• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza fundamentalna

  Przeczytaj także...
  Analiza sektorowa - stanowi jeden z pięciu etapów analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa. Jej celem jest ocena atrakcyjności inwestycji w zależności od sektora gospodarki, do którego należą poszczególne spółki.Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.
  Spółka handlowa to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego (w Polsce ustawy Kodeks spółek handlowych). Rozróżniamy osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego.

  Analiza fundamentalna – jedna z podstawowych technik analizy stosowana na rynku kapitałowym. Jej celem jest analiza kondycji ekonomicznej badanej spółki w celu dokonania wyceny jej wartości.

  W analizie fundamentalnej uwzględnia się takie czynniki jak: analiza makrootoczenia, analiza sektora lub sektorów, w których działalność prowadzi spółka, analiza ogólnej sytuacji spółki, analiza finansowa spółki oraz wycena spółki (przeprowadzana różnymi metodami).

  Cenę akcji uzyskaną za pomocą różnych metod analizy fundamentalnej (np. dyskontowych lub mnożnikowych) porównuje się z ceną giełdową akcji. W przypadku, gdy cena akcji uzyskana na podstawie analizy fundamentalnej jest wyższa od ceny giełdowej spółki, inwestorzy powinni nabywać akcje tej spółki (rekomendacja kupna). W przeciwnym razie (cena akcji dużo wyższa od ceny uzyskanej na podstawie analizy fundamentalnej) – powinni pozbyć się akcji tej spółki.

  Prospekt emisyjny – dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych akcjonariuszy. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresata, sposobu przeprowadzenia emisji oraz szczegółowe informacje o sytuacji finansowej emitenta. Dokument może mieć formę jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów, w skład którego wchodzą: dokument rejestracyjny, dokument ofertowy oraz dokument podsumowujący. Prospekt emisyjny ma ważność 12 miesięcy od daty podania go publicznej wiadomości. W Polsce o ważności prospektu emisyjnego decyduje Komisja Nadzoru Finansowego.Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.

  Do przygotowania analizy fundamentalnej wykorzystuje się informacje między innymi z prospektu emisyjnego, okresowych raportów spółki, analiz rynkowych oraz prognoz zarządu spółki lub analityków fundamentalnych. Wskazane informacje grupuje się zazwyczaj w specjalne kalendarze wydarzeń, które ułatwiają zorganizować i przeanalizować wszystkie zebrane wydarzenia, mogące wpłynąć na wycenę aktywów giełdowych.

  Kurs akcji – bieżąca cena akcji ustalona na rynku, np. na giełdzie. Może być ustalana według ściśle określonej zasady i może obowiązywać przez pewien czas lub zmieniać się w sposób ciągły, uzależniony od podaży i popytu, po każdej transakcji.Kondycja finansowa (ang. financial health) – jakość sytuacji finansowej osoby lub przedsiębiorstwa. Dla osób prywatnych oznacza dobrą pracę, możliwość gromadzenia oszczędności, budowanie bogactwa itp. Dla przedsiebiorstw oznacza zdolność do utrzymania się na rynku w warunkach panującej konkurencji. Z kolei to odnosi się do trwałości firmy, jej bezpieczeństwa, wiarygodności i zdolności do generowania zysku czy wzrostu wartości. Zdrowe przedsiębiorstwo (o dobrej kondycji) może sprostać swoim zobowiązaniom w wyznaczonych terminach płatności, utrzymuje właściwy poziom zadłużenia, wypracowuje wartość dla udziałowców współmierną do poziomu ryzyka.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • analiza finansowa
 • analiza sektorowa
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Analizy inwestora giełdowego. gpw.pl, 2014-01-02. [dostęp 2014-07-23].
 • Ministerstwo Skarbu Państwa: Podstawy analizy fundamentalnej. akcjonariatobywatelski.pl. [dostęp 2014-07-23].
 • Biuro Maklerskie Alior Bank: Przykład analizy fundamentalnej spółki xyz. broker.aliorbank.pl. [dostęp 2014-07-23].
 • XBinOp.com: Wprowadzenie do analizy fundamentalnej. xbinop.com/pl/. [dostęp 2017-06-12]
 • Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje, przeznaczone na finansowanie inwestycji. Zwyczajowo (ale też w przepisach prawnych wielu krajów), cezurą czasową oddzielającą rynek pieniężny od kapitałowego jest termin zapadalności instrumentu finansowego wynoszący jeden rok.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.