• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza danych

  Przeczytaj także...
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).
  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Analiza danych zastanych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  Korzystanie z danych zastanych jest przykładem badań niereaktywnych - metod badań zachowań społecznych, które nie wpływają na te zachowania (Babbie 2006).

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Dane takie to: dokumenty, archiwa, sprawozdania, kroniki, spisy ludności, księgi parafialne, dzienniki, pamiętniki, blogi internetowe, audio-pamiętniki, archiwa historii mówionej i inne.

  Dane zastane możemy podzielić ze względu na (Makowska red. 2013):

  1. Charakter:
  2. Ilościowe
  3. Jakościowe
  4. Formę
  5. Dane opracowane
  6. Dane surowe
  7. Sposób powstania
  8. Pierwotne
  9. Wtórne
  10. Dynamikę
  11. Ciągła rejestracja zdarzeń
  12. Rejestracja w interwałach czasowych
  13. Rejestracja jednorazowa
  14. Poziom obiektywizmu
  15. Obiektywne
  16. Subiektywne
  17. Źródła pochodzenia
  18. Dane publiczne
  19. Dane prywatne

  Badania wykorzystujące dane zastane to: desk research, analiza treści i wtórna analiza statystyczna (Makowska red. 2013)

  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • E. Babbie. 2006. Badania społeczne w praktyce. PWN.
 • M. Makowska (red.) 2013. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2020-03-15].
 • Data analysis, Eurostat’s Concepts and Definitions Database [dostęp 2014-02-26] (ang.).
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.768 sek.