• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza

  Przeczytaj także...
  SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.Analiza programów – badanie programów komputerowych gotowych do uruchomienia lub w postaci kodów źródłowych. Analiza w trakcie działania programu nazywa się analizą dynamiczną, natomiast badanie bez uruchamiania programu nazywa się analizą statyczną. Najważniejszymi zastosowaniami analizy programów jest znajdowanie i usuwanie przyczyn ich błędnego działania (debugowanie), poprawianie jakości programów (optymalizacja) oraz poznawanie szczegółów zasad działania programu (reverse engineering).
  Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.

  Analiza dokumentacyjna (abstrakt) – adnotacja treściowa towarzysząca opisowi bibliograficznemu lub bezpośrednio tekstowi dokumentu. Stanowi streszczenie dokumentu dokonane zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Obiektywnie odwzorowuje informacje zawarte w dokumencie bez ich oceny lub interpretowania. Wyróżnia się: analizę deskryptorową, analizę omawiającą, analizę wskazującą, streszczenie dokumentacyjne i streszczenie autorskie. Analiza wartości to metoda postępowania, która zmierza do obniżenia kosztów produkcji określonego przedmiotu w przedsiębiorstwie bez obniżania ich jakości. Polega ona na analizie funkcji, cech użytkowych wyrobów oraz poszukiwaniu możliwości tańszego ich wytwarzania i poprawy funkcjonalności, poprzez usprawnienia technologiczne, konstrukcyjne, oszczędność i substytucję materiałów.

  Analiza w sensie materialnym[ | edytuj kod]

 • reakcja analizy – rozkład substancji
 • analiza wody – badanie składu mikrobiologicznego i fizykochemicznego wody
 • analiza chemiczna – badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji
 • chemiczna analiza jakościowa
 • chemiczna analiza ilościowa
 • analiza DNA
 • analiza impedancji bioelektrycznej
 • analiza dokumentacyjna (abstrakt)
 • Analiza w sensie niematerialnym (abstrakcyjnym)[ | edytuj kod]

  Oznacza najczęściej szczegółowe badanie właściwości z naciskiem na rozkład na części składowe

  Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów.Analiza wypukła – dział matematyki zajmujący się badaniem własności funkcji wypukłych i zbiorów wypukłych. Analiza wypukła znajduje zastosowanie na polu optymalizacji na przykład przy minimalizacji wypukłej (zagadnienie to dotyczy problemu minimalizacji funkcji wypukłych określonych na zbiorach wypukłych).
 • analiza matematyczna
 • analiza funkcjonalna
 • analiza harmoniczna
 • analiza zespolona
 • analiza wypukła
 • analiza informatyczna
 • analiza algorytmów
 • analiza programów
 • analiza składniowa
 • analiza literacka
 • analiza stylistyczna
 • analiza ekonomiczna
 • analiza SWOT (ekonomia – zarządzanie)
 • analiza wrażliwości
 • analiza wewnętrzna
 • analiza wartości
 • analiza wariancyjna
 • analiza sytuacji
 • analiza strategiczna
 • analiza rynku
 • analiza porównawcza
 • analiza portfelowa
 • analiza otoczenia
 • analiza marketingowa
 • analiza kontaktu
 • analiza konkurencji
 • analiza bilansu
 • analiza techniczna
 • analiza kryminalna
 • analiza filozoficzna
 • analiza błędów
 • analiza muzyczna
 • analiza systemowa
 • Analiza dzieła literackiego to rozłożenie niestandardowej całości na standardowe elementy. Jest to próba dotarcia do stanu wyjściowego dzieła literackiego, do budulca, który poprzedza decyzje twórcy. Nie wykracza poza utwór. Jest całkowicie związana faktycznością dokonania pisarskiego, dotyczy tego, co zostało wybrane przez twórcę, wymaga dużej wnikliwości, przybiera postać opisu dzieła literackiego.Chemiczna analiza ilościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz zwiększenie sprzedaży na tym rynku a co za tym idzie zwiększenie potencjału firmowego. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne, przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy.
  Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej rzeczywistej i zespolonej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych. Ma zastosowania w teorii liczb, teorii fraktali, matematyce stosowanej, teorii przestrzeni Hilberta a także w pewnych dziedzinach fizyki.
  Analiza bilansu – określenie stanu faktycznego danej firmy, który jest określony w postaci liczb bilansowych. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie informacji o płynności finansowej i dokonanych trafnych decyzjach inwestycyjnych w firmie.
  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.
  Analiza algorytmu to sposób określenia zasobów, które są potrzebne w celu wykonania algorytmu: ilości czasu i miejsca w pamięci, szerokości pasma lub liczby układów logicznych.
  Analiza błędów to usystematyzowane badanie błędów pomiarowych. Badanie narzędzi pomiarowych i wyników pomiarów poprzez analizę błędów pozwala na obiektywną ocenę ich dokładności.
  Analiza składniowa (ang. parsing) – w informatyce i lingwistyce – proces analizy tekstu, w celu ustalenia jego struktury gramatycznej i zgodności z gramatyką języka. Słowo parsing pochodzi od (łac.) pars (ōrātiōnis), które oznacza część mowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.757 sek.