• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Amortyzator elastomerowy

  Przeczytaj także...
  Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Tłumienie (gaśnięcie) drgań – zmniejszanie się amplitudy drgań swobodnych wraz z upływem czasu, związane ze stratami energii układu drgającego. Tłumienie obserwowane jest zarówno w układach mechanicznych jak elektrycznych. W przypadku fal biegnących tłumienie prowadzi do zmniejszania się amplitudy fali wraz ze wzrostem odległości od źródła, co wynika z rozpraszania energii.

  Amortyzator elastomerowy – rodzaj amortyzatora, w którym zamiast sprężyny występuje kształtka wykonana z elastomeru, która podlega ściskaniu i rozciąganiu. Elastomery cechuje zdolność do pochłaniania znacznej części energii mechanicznej, dzięki czemu są one jednocześnie elementami uginającymi się i tłumiącymi.

  Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia.Elastomery – to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów.

  Działanie amortyzatorów elastomerowych można modyfikować tylko poprzez wymianę kształtek. Nie ma w nich możliwości płynnej regulacji. Kształtki te mogą być wykonane z tworzyw o różnej zdolności do ściskania i tłumienia. Stosowanie kombinacji kilku tworzyw umożliwia dostosowanie w pewnym zakresie charakterystyki ugięcia i tłumienia amortyzatora dla określonych potrzeb.

  Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie nie wymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in.Amortyzator — mechanizm, którego zadaniem jest przechwycić i rozproszyć nadmiar energii w układzie mechanicznym. Używany jest w celu zabezpieczenia urządzenia lub operatora przed negatywnym oddziaływaniem drgań i zwiększenia komfortu eksploatacji.

  Kształtki elastomerowe zmieniają swoje własności mechaniczne wraz ze zmianą temperatury. Wiele rodzajów kształtek poprawnie funkcjonuje tylko w określonym zakresie temperatur (zazwyczaj od ok. 0 °C do 60-70 °C), natomiast poza tym zakresem całkowicie przestaje funkcjonować. W niektórych zastosowaniach zakres temperatur pracy elastomeru jest zbyt wąski.

  Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).

  Wadą amortyzatorów elastomerowych jest również dość szybkie starzenie się materiału i zmiany jego charakterystyki mechanicznej w trakcie eksploatacji. Amortyzatory elastomerowe są tanie w produkcji i eksploatacji. Mają wiele zastosowań, m.in. w rowerach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.