• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ammersee

  Przeczytaj także...
  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) – podstawowy dokument planistyczny gospodarki wodnej według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Dyrektywa ta wymaga, aby państwa UE opracowały plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy. Zgodnie z założeniami dyrektywy, plany gospodarowania miały być tworzone dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód do 2015 i utrzymania lub poprawy tego stanu w dalszym okresie. Plany gospodarowania wodami w dorzeczach przyjmowane są na kolejne sześcioletnie cykle planistyczne (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027). PGW powinien stanowić podstawę podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania nimi w przyszłości.Retencja wodna - zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. W lesie mamy do czynienia m.in. z retencją szaty roślinnej, retencją glebową i gruntową, śnieżną, depresyjną, zbiorników i cieków wodnych.
  Stan ekologiczny – pojęcie z zakresu prawa wodnego oznaczające określenie jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi. Wraz ze stanem chemicznym służy do oceny jakości wód powierzchniowych w krajach, które przyjęły Ramową dyrektywę wodną (m.in. kraje członkowskie UE, Norwegia).

  Ammerseejezioro oraz obszar wolny administracyjnie (gemeindefreies Gebiet) w Niemczech w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, w powiecie Landsberg am Lech. Teren jest niezamieszkany. Leży na południowy zachód od Monachium.

  Krążek Secchiego - skonstruowany w 1865 przez włoskiego astronoma ks. Pietro Angelo Secchiego przyrząd do pomiaru przezroczystości (mętności) wody. Składa się z białego (lub biało-czarnego) krążka opuszczanego na wyskalowanej linie lub pręcie z podziałką centymetrową. Odczyt głębkości, na której krążek przestaje być widoczny, wskazuje na stopień zmętnienia wody.Powiat Landsberg am Lech (niem. Landkreis Landsberg am Lech) - powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium.

  Jezioro jest trzecim pod względem wielkości w Bawarii. Przepływa przez nie rzeka Amper, w górnym biegu nazywana Ammer. Powierzchnia zlewni to 993 km², a czas retencji to ponad dwa i pół roku

  Na zachodnim brzegu jeziora leżą gminy należące do powiatu Landsberg am Lech, na wschodnim gminy należące do powiatu Starnberg a na południowym jego brzegu gminy z powiatu Weilheim-Schongau oraz rzeka Amper.

  W systemie gospodarki wodnej Ammersee jest jednolitą częścią wód o międzynarodowym kodzie DEBY_ISS01. Jest jednym z jezior reprezentatywnych dla niemieckiego obszaru dorzecza Dunaju na potrzeby raportowania stanu środowiska do Europejskiej Agencji Środowiska. Należy do typu S4, czyli alpejskich jezior stratyfikowanych.

  Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Jakość wody[ | edytuj kod]

  Pod koniec XX wieku wody jeziora miały następujące parametry średnioroczne: jony amonowe od poziomu poniżej granicy oznaczalności (< 0,010 mg/l) w latach 1999–2001 do 0,0366 mg/l (1991), chlorofil a od 4,42 µg/l (1993) do 10,09 µg/l (1990), przewodnictwo elektrolityczne właściwe od 3122 µS/cm (1988) do 3649 µS/cm (1997), tlen rozpuszczony od 9,58 mg/l (1984) do 11,42 (1986), azotany od 0,83 mg/l (1985) do 1,15 mg/l (1994), ortofosforany od poniżej granicy oznaczalności (1999–2001) do 0,00453 mg/l (1986), odczyn pH od 8,08 (1984) do 8,45 (1985), widzialność krążka Secchiego od 3,32 m (1986) do 5,21 m (1991), fosfor całkowity od 0,00815 mg/l (1998) do 0,02626 mg/l (1986). W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju na lata 2016-2021 podano, że stan ekologiczny wód jeziora był dobry. Taki sam był stan jego składowych elementów jakości: fitoplanktonu, makrofitów z fitobentosem i ichtiofauny. Stan chemiczny wód był zły.

  Gospodarka wodami – to wszelkie działania z zakresu planowania, rozwijania, dystrybuowania i zarządzania optymalnym zużyciem wody. Zrównoważone planowanie w obszarze gospodarki wodami uwzględnia konkurencję o zasoby w taki sposób, by przyczynić się do sprawiedliwej alokacji wody, która w całości zaspokoi popyt i różnorodne rodzaje przeznaczenia wody.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

  W 2018 na Ammersee funkcjonowało 8 kąpielisk wyznaczonych zgodnie z przepisami dyrektywy kąpieliskowej. Jakość wód wszystkich sklasyfikowano wówczas jako doskonały. W 2008 jedno z nich miało jakość wody niedostateczną.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Ammersee i odcinki Ammer/Amper znajdują się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Ammerseegebiet (DE7932471). Fragmenty jeziora leżą na specjalnych obszarach ochrony siedlisk Ammerseeufer und Leitenwälder (DE7932372) oraz Ammersee-Südufer und Raistinger Wiesen (DE8032371). W pobliżu znajdują się kolejne obszary Natura 2000.

  Jednolita część wód (JCW) – podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.Powiat Starnberg (niem. Landkreis Starnberg) – powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ammer
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. StationsLakes, Eionet CDR Germany EEA, requests EWN-2: Lake Quality Data [Archive] Lake quality delivery 2013 (ang.).
  2. Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau. Bewirtschaftungszeitraum 2016–2021, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschut, 2015, s. 651, 887-891 (niem.).p?,
  3. Nazewnictwo Geograficzne Świata - Zeszyt 12. Warszawa: KSNG, 2010, s. 152. ISBN 978-83-254-0825-1. (pol.)
  4. Lake quality, Eionet CDR Germany EEA, requests EWN-2: Lake Quality Data [Archive] Lake quality data 2001 Lake quality data 1984 to 2001 (ang.).
  5. Bathing water quality 2018 - 2019-05-23.zip [zip], Europejska Agencja Środowiska (ang.).
  6. NATURA 2000 in Bayern - Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele (Vollzugshinweise), Bayerisches Landesamt für Umwelt (niem.).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Monachium

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ammersee
 • Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA) – agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego.Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Azotany (nazwa systematyczna: trioksydoazotany(1−); w systemie Stocka: azotany(V)) − grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego (HNO3).
  Stan chemiczny wód – pojęcie z zakresu prawa wodnego służące do klasyfikacji jakości wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych.
  Konduktywność (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) to wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.
  Region Monachium (niem. Planungsregion München) – region planowania w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria. Siedzibą regionu jest miasto na prawach powiatu Monachium.
  Chlorofil A – organiczny związek chemiczny z grupy chlorofilii, występujący w chloroplastach komórek roślinnych o budowie zbliżonej do występującej w przyrodzie porfiryny, biorący udział w procesie fotosyntezy.
  Jon amonowy to jon powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Tworzy się w roztworze wodnym amoniaku:
  Amper - rzeka w Niemczech, lewy dopływ Izary. Jej źródła znajdują się w Alpach Bawarskich, niedaleko jeziora Ammersee i dlatego tez górny brzeg rzeki nazywany jest również Ammer.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.