• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Alternatywny system obrotu

  Przeczytaj także...
  BondSpot S.A. – spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy. Pierwszą nazwą spółki była Centralna Tabela Ofert. W początkowym zamyśle Centralna Tabela Ofert miała być miejscem notowania akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Aktualnie przeznaczona jest do organizacji rynku pieniężnego oraz prowadzenia notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, akcji mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.Oferta – jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  Alternatywny system obrotu (ASO, wielostronna platforma obrotu) – wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, organizowany poza rynkiem regulowanym w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi regulacjami, które są łagodniejsze w porównaniu do rynku giełdowego i pozagiełdowego.

  Obrót pozagiełdowy – system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bez pośrednictwa giełdy, natomiast dokonują go domy maklerskie. Dotyczy on papierów wartościowych emitowanych przez mniej znane firmy i podlega ściśle określonym regułom.Giełda – organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji.

  Alternatywny system obrotu (inaczej niż rynek pozagiełdowy) nie jest rynkiem regulowanym, to znaczy, że nie ma obowiązku powszechnego, pełnego i jednakowego dostępu do informacji o ofertach, oraz do zapewnienia jednakowych warunków nabywania i zbywania instrumentów finansowych. Wymagana jest jedynie jednolita informacja o kursach i obrotach, a zasady odraczania informacji muszą być opublikowane. Dark pool może być zorganizowany tylko w postaci alternatywnego systemu obrotu.

  NewConnect – zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Pierwsza sesja odbyła się 30 sierpnia 2007. Pod koniec sierpnia 2012 r.na rynku NewConnect notowanych było ponad 400 spółek o łącznej kapitalizacji blisko 9 mld zł.Instrument finansowy – forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

  Alternatywny system obrotu, podobnie jak giełda, ma status rynku zorganizowanego, tzn. że transakcje są zestandaryzowane i zachowana jest zasada koncentracji obrotu w jednym miejscu.

  W Polsce alternatywny systemu obrotu jest często mylony z regulowanym rynkiem pozagiełdowym.

  Alternatywne systemy obrotu w Polsce[ | edytuj kod]

  Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Polski organizuje Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect) oraz BondSpot S.A (jeden z segmentów systemu Catalyst).

  Obrót giełdowy – ogół transakcji sprzedaży i kupna papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) na giełdzie papierów wartościowych w określonym przedziale czasowym.Rynek regulowany – pojęcie to pojawia się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i oznacza stale funkcjonujący system obrotu instrumentami finansowymi, znajdujący się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (pojęcie to dotyczy tylko rynków działających na terenie Polski).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (CELEX: 02004L0039-20060428).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89).
  3. Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GETBACK S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących, Najwyższa Izba Kontroli, s. 4.
  Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. Zgodnie z konstytucją Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. Jako rezultat przeprowadzonych kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi m.in. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.Catalyst – powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO S.A.).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.