• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Allel dominujący

  Przeczytaj także...
  Heterozygota – organizm posiadający zróżnicowane allele tego samego genu (np. Aa), w tym samym locus na chromosomach homologicznych. Gamety osobnika heterozygotycznego mogą być różne, tzn. mogą zawierać zupełnie odmienny materiał genetyczny.Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w przypadku homozygoty recesywnej. Ten sam allel może być dominujący u mężczyzn, ale już recesywny u kobiet i vice versa. Przyczyną, dla której allele są recesywne (a nie dominujące albo kodominujące) jest fakt, że kodują one uszkodzone białka albo nie kodują ich wcale.
  Chromosomy homologiczne - chromosomy o tym samym kształcie i wielkości, zawierają podobną informację genetyczną, czyli geny. Geny te jednak mogą występować w innych postaciach, czyli allelach. Jeden chromosom w parze pochodzi od ojca, a drugi od matki.

  Allel dominującyallel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego zarówno w przypadku genotypu homozygotycznego (gdy obydwa chromosomy homologiczne zawierają dany allel) jak i w przypadku heterozygoty w której jeden z chromosomów zawiera dany allel (wówczas allel obecny na drugim chromosomie nazywany jest allelem recesywnym).

  Dominacja niezupełna, dominacja niepełna, dziedziczenie typu Zea – zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy.Fenotyp (gr. phainomai - przejawiać; typos - wzór, norma) – zespół cech organizmu, włączając w to nie tylko morfologię, lecz również np. właściwości fizjologiczne, płodność, zachowanie się, ekologię, cykl życiowy, zmiany biologiczne, wpływ środowiska na organizm. Fenotyp jest ściśle związany z genotypem, bowiem to właśnie oddziaływanie między genotypem a środowiskiem daje fenotyp. Dlatego ten sam genotyp może dać różne fenotypy w różnych środowiskach (tzw. plastyczność fenotypowa), lub odwrotnie - mimo odmiennych genotypów uzyskać podobny fenotyp.

  Sytuację, w której jeden z alleli jest dominujący a drugi recesywny, nazywamy dominacją zupełną. Jej alternatywą jest ujawnianie się w heterozygocie cech związanych z obydwoma allelami, nazywane kodominacją, bądź też ujawnianie się cech pośrednich pomiędzy allelami, nazywane dominacją niezupełną.

  Allel – jedna z wersji genu w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie homologicznym. Allele tego samego genu różnią się jednym lub kilkoma nukleotydami. Występowanie więcej niż jednej wersji danego genu określa się jako polimorfizm. Dzięki zdegenerowaniu kodu genetycznego tylko część tych różnic przekłada się na różnice w budowie kodowanych białek. Powoduje to zróżnicowanie właściwości cząsteczek białka kodowanego przez różne allele tego samego genu.Dominacja zupełna, dominacja pełna, dominacja całkowita, dominacja, dziedziczenie typu Pisum – zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny.

  Ten sam allel może być dominujący u mężczyzn, ale już recesywny u kobiet i vice versa.

  Przyczyną, dla której allele są recesywne (a nie dominujące albo kodominujące) jest fakt, że kodują one uszkodzone białka albo nie kodują ich wcale.

  Przykładowo: Allel A oznaczający czerwoną barwę kwiatów jest dominujący, a allel a oznaczający białą barwę kwiatów jest recesywny. Heterozygota Aa będzie miała kwiaty czerwone.

  Przypisy

  Diplont (diplobiont, organizm diploidalny) – organizm, u którego komórki somatyczne są diploidalne, czyli zawierają 2n chromosomów (zwykle dwa allele każdego genu). Powstają w wyniku sparowania dwóch genomów haploidalnych, do którego dochodzi np. w procesie zapłodnienia. U organizmów tych jedynymi komórkami reprezentującymi fazę haploidalną są gamety. Przedstawicielami diplontów jest znakomita większość zwierząt i roślin.Homozygota – organizm posiadający identyczne allele danego genu (np. aa lub AA) w chromosomach. Homozygoty wytwarzają zawsze gamety jednakowego typu – identyczne pod względem materiału genetycznego (danej cechy). Homozygotyczność może dotyczyć jednego, kilku lub nawet wszystkich genów w organizmie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Allel kodominujący – allel, który wraz z drugim odmiennym allelem kodominującym daje mieszany fenotyp w heterozygocie, to znaczy taki fenotyp, w którym ujawniają się cechy kodowane zarówno przez pierwszy jak i drugi allel. Przykładem takowego allelu są allele ludzkich grup krwi A i B, które u osób z allelami A i B dają grupę krwi AB (oba antygeny są widoczne na powierzchni komórek). Obecność dwóch różnych alleli kodominujących tego samego genu nazywana jest kodominacją, dla odróżnienia od recesywności, czyli sytuacji, w której jeden z alleli jest allelem dominującym a drugi recesywnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.