• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aleksander Derszniak

  Przeczytaj także...
  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.Konfederacja gołąbska (lub konfederacja gołębiowska), konfederacja zawiązana i uchwalona przez szlachtę koronną przy królu Michale Korybucie Wiśniowieckim 16 października 1672. Przyłączyły się do niej również ugrupowania wiernej królowi magnaterii. Monarcha akt konfederacji podpisał 10 listopada 1672.
  Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik.

  Aleksander Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak (zm. ok. 1689) – starosta radoszycki, cześnik sandomierski, starosta małogoski i kasztelan małogoski.

  Rodzina[]

  Pochodził z rodziny od dawna osiadłej na Rusi Czerwonej i w Małopolsce. Pisali się z Rokitnicy w ziemi przemyskiej i używali herbu Korczak. Był synem Jacka Derszniaka, starosty radoszyckiego i Anny Gorlewskiej. W 1643 roku Jacek Derszniak otrzymał wspólnie z żoną konsens królewski na odstąpienie starostwa synowi Aleksandrowi.

  Konsens lub konsensus (od łac. consensus, zgoda) – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w znaczeniu węższym.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  Kariera[]

 • 1644starosta radoszycki,
 • 1659cześnik sandomierski,
 • 1664 – poślubił starościnę małogoską Teofilę z Raciborska Morsztyn, wdowę po Andrzeju Reju z Nagłowic,
 • 1668 – zrzekł się starostwa i postąpił na kasztelanię małogoską,
 • 1669 – był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku z województwa sandomierskiego.
 • 1670 – jako kasztelan małogoski podpisał z województwem sandomierskim potwierdzenie praw przez nowo obranego króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
 • 1673 – wyznaczony przez Sejm do komisji powołanej do oszacowania szkód poczynionych podczas konfederacji w 1672 roku w dobrach w województwie lubelskim i ziemi stężyckiej,
 • 1674 – podpisał z województwem sandomierskim elekcję króla Jana III Sobieskiego,
 • 1676 – na sejmie koronacyjnym podpisał potwierdzenie praw przez króla Jana III Sobieskiego,
 • 1685 – otrzymał konsens królewski na odstąpienie starostwa radoszyckiego synowi Stanisławowi,
 • zmarł ok. 1689 roku.
 • Pozostawił córkę Katarzynę i syna Stanisława.

  Ruś Czerwona, łac. Ruthenia Rubra lub Russia Rubra – kraina historyczna na południowo-zachodniej Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce.Wiktor Emanuel II, wł. Vittorio Emanuele II di Savoia-Carignano, właśc. Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia-Carignano (ur. 14 marca 1820 w Turynie, zm. 9 stycznia 1878 w Rzymie) – pierwszy król zjednoczonych Włoch od 1861, z dynastii sabaudzkiej. Jego ciało spoczywa w Panteonie w Rzymie.

  Córka Katarzyna w 1679 r. wyszła za mąż za Mikołaja Krasińskiego, późniejszego kasztelana małogoskiego.

  Ciekawostki[]

  Aleksander Derszniak był 5x-pradziadkiem pierwszego króla zjednoczonych Włoch Wiktora Emanuela II, co można zobrazować następująco:

 • Aleksander Derszniak X Zofia Maryanna Lipska
 • Katarzyna Derszniak X Mikołaj Krasiński
 • Aleksander Krasiński X Salomea Trzcińska
 • Stanisław Krasiński X Aniela Humiecka
 • Franciszka Krasińska X Karol Krystian Wettyn
 • Maria Krystyna Albertyna Wettyn X Karol Emanuel, książę Carignano
 • Karol Albert, król Sardynii X Maria Teresa Toskańska
 • Wiktor Emanuel II – pierwszy król Zjednoczonych Włoch (1861)
 • Zobacz też[]

 • szlachta w Polsce
 • kasztelani i starostowie małogoscy
 • Przypisy

  1. była siostrą Jana Andrzeja Morsztyna; Aleksander Derszniak był jej drugim meżem
  2. W XVI wieku miasto Radoszyce stało się siedzibą starostwa niegrodowego, które stanowić miało z nadania króla dożywotnio nagrodę za usługi publiczne (łac. panis bene merentium)
  3. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, s. B.
  4. Hanna Widacka: Polska prababka włoskiej dynastii. wilanow-palac.pl. [dostęp 2015-09-18].

  Bibliografia[]

 • Kasper Niesiecki, Herbarz polski, tom III, Lipsk 1839, s. 337
 • Adam Boniecki, Herbarz polski, tom IV, Warszawa 1901, s. 262-264
 • Encyklopedia Orgelbranda, Warszawa 1861, s. 16
 • Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.Radoszyce – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Radoszyce. Do 1869 roku miasto.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa (ur. 24 czerwca 1621, zm. 8 stycznia 1693 w Paryżu) – polityk, poeta, podskarbi wielki koronny, starosta tucholski, przywódca stronnictwa profrancuskiego, czołowy przedstawiciel polskiego baroku dworskiego, marinista, pradziad Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski oraz Michała Jerzego Poniatowskiego, ostatniego prymasa I Rzeczypospolitej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Ziemia przemyska – jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, (województwa ruskiego) w okresie I Rzeczypospolitej, 1340-1772. Stolicą ziemi przemyskiej był Przemyśl. Sejmiki ziemskie w Przemyślu.
  Województwo lubelskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca w latach 1474–1795, część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 10 230 km² posiadając 3 powiaty. Siedzibą wojewody oraz miejscem odbywania sejmików ziemskich był Lublin.
  Kasztelani i starostowie małogoscy od XIII wieku do czasów wojen napoleońskich. Wzmianki o pierwszych kasztelanach małogoskich pochodzą z XIII wieku. Około roku 1243 wcielono kasztelanię małogoską do ziemi sandomierskiej. Około połowy XIV wieku, z chwilą przeniesienia władz administracyjnych do Chęcin Małogoszcz utracił swą rangę i aż do roku 1796 wchodził w skład powiatu chęcińskiego, będąc siedzibą starostwa niegrodowego. Pierwszym starostą małogoskim był późniejszy miecznik krakowski Zyndram z Maszkowic herbu Słońce. Rezydencja starosty małogoskiego niegrodowego znajdowała się w Cieślach . Około 1638 roku starosta małogoski Samuel z Brzezia Lanckoroński wzniósł nowy dwór i utrzymywał w Cieślach chorągiew jazdy.
  Małopolska – kraina historyczna Polski, obejmująca obecnie południowo-wschodnią część kraju, w górnym i częściowo środkowym dorzeczu Wisły oraz w dorzeczu górnej Warty; dzielnica historyczna Polski. Stolicą Małopolski jest Kraków.
  Kasztelan (łac. comes castellanus, komes grodowy, żupan; nazwa kasztelan pojawia się w XII w.) – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.