• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akumulacja środków

  Przeczytaj także...
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Finanse publiczne – obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego. Podmiotowo finanse publiczne oznaczają instytucjonalne ramy w których dokonują się powyższe procesy.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

  W ekonomii akumulacja to przeznaczenie części dochodu narodowego na inwestycje oraz na zwiększenie zasobów środków obrotowych i rezerw.

  Proces akumulacji dzieli się na proces inwestowania i na proces tworzenia zapasów. Jest warunkiem reprodukcji oraz postępu techniczno- ekonomicznego i wzrostu wydajności pracy.

  Czynnikami określającymi rozmiary akumulacji są: stopień wyzysku siły roboczej; wydajność pracy; wysokość włożonego kapitału i szybkość jego obrotu W skutek akumulacji wzrasta kapitał, przy czym szybciej zwiększa się ta część kapitału, którą przeznacza się na środki produkcji w porównaniu z częścią zmienną kapitału, reprezentującą popyt na siłę roboczą.

  Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.Dochód narodowy (ekon.) inna nazwa dla Produktu Narodowego Netto, jest to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług, pomniejszona o koszty amortyzacji (czyli koszty zużycia czynników produkcyjnych).

  Proces ten prowadzący w rezultacie do zastępowania robotników w produkcji przez maszyny, przyczynia się do zmniejszenia popytu na siłę roboczą i wzrostu bezrobocia. Akumulacja powoduje wzrost rozmiarów kapitału w poszczególnych przedsiębiorstwach, czyli jego koncentrację. Uruchamiając potężną siłę konkurencji powoduje ruinę i wchłanianie przedsiębiorstw mniejszych, przez wielkie przedsiębiorstwa oraz dalszy ich wzrost. Jest to proces centralizacji kapitału.

  Zobacz też[]

 • Finanse publiczne
 • PKB
 • Budżet
 • Przypisy

  1. Adam Łopatka: Słownik Wiedzy Obywatelskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 17.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.