• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akt zgonu

  Przeczytaj także...
  Księga stanu cywilnego – rejestr publicznoprawny prowadzony przez urząd stanu cywilnego w celu rejestracji stanu cywilnego osób. Księga taka ma obecnie postać papierową (strony księgi uzupełniane są ręcznie, maszynowo lub poprzez wydruk komputerowy); istnieje możliwość równoległego jej prowadzenia w systemie komputerowym.Styl potoczny, styl konwersacyjny – styl funkcjonalny mowy stosowany przede wszystkim do swobodnych kontaktów językowych, opozycyjny wobec języka książkowego. Główną cechą stylu potocznego, odróżniającą go od innych stylów, jest jego charakter ustny. Tworzy on formę języka zauważalnie nacechowaną pod względem ekspresywnym i emocjonalnym, niespecjalistyczną i antropocentryczną; charakteryzuje się gęstym występowaniem związków frazeologicznych, wyrazistą strukturą słowotwórczą wyrazów i ich konkretnością. W stylu potocznym występują liczne środki językowe oceniające rzeczywistość ujemnie; cechuje się on szybko zmieniającą się leksyką, w której duży udział mają wyrażenia o pochodzeniu środowiskowym i obcym. Obserwuje się w nim wiele skrótów oraz tzw. potok składniowy, czyli tendencję do luźnego, niepełnego porządkowania wyrazów pod względem logiczno-syntaktycznym. Na płaszczyźnie dźwiękowej styl potoczny cechuje się wyrazistą wymową, przejawiającą się przede wszystkim w większej rozciągłości zjawisk asymilacyjnych wewnątrz słów i w końcówkach wyrazowych.
  Karta zgonu – dokument wystawiany przez lekarza, konieczny do uzyskania aktu zgonu i pochowania zwłok, który musi być wydany dla każdej zmarłej osoby oraz dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na wiek ciąży, na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania.

  Akt zgonuakt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby.

  Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947).

  Dowód osobisty – dokument stwierdzający tożsamość osoby i poświadczający obywatelstwo. W wielu państwach, w tym w Polsce, jego posiadanie jest obowiązkowe.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

  Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład ochrony zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon jeden bezpłatny egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu.

  Archiwum państwowe w Polsce – instytucja (jednostka) prowadząca działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), działająca w oparciu o przepisy tej ustawy, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz nadanego jej statutu. Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC, a także połączyć kilka gmin w jeden okręg USC. Kierownika USC powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

  Do końca 2015 r. akt zgonu był częścią księgi stanu cywilnego. Przechowywano go w urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Od 2015 r. akty zgonu są przenoszone do rejestru stanu cywilnego. Obywatele mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać odpis aktu zgonu lub jego kserokopię. Odpisy takie potocznie nazywane są aktem zgonu.

  Śmierć (zgon) – zdarzenie prawne wynikające ze śmierci osoby fizycznej, z którą szereg przepisów prawa wiąże wiele skutków prawnych. Śmierć stwierdzana jest w akcie zgonu na podstawie karty zgonu, a w razie niemożliwości jej sporządzenia – poprzez postępowanie o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego.Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Oznacza to, że stan cywilny dowolnej osoby można stwierdzić tylko na podstawie takich aktów, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym (art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego).

  Akt zgonu zawiera:

 • dane osobowe zmarłego
 • datę i godzinę zgonu (albo znalezienia zwłok)
 • dane osobowe jego rodziców i ewentualnie jego małżonka
 • dane osobowe zgłaszającego zgon
 • ewentualnie dane osobowe biegłego lub tłumacza.
 • Galeria[ | edytuj kod]

  Odpisy aktów zgonu
  Odpis skrócony aktu zgonu
  Odpis zupełny aktu zgonu, strona 1
  Odpis zupełny aktu zgonu, strona 2
  Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, str. 1
  Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, str. 2


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463).
  2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zgłoszenie zgonu — informacje ogólne. obywatel.gov.pl, 15.12.2017. [dostęp 2019-05-02].
  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). obywatel.gov.pl, 19.10.2018. [dostęp 2019-05-02].
  4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 1994 r. (sygn. akt P. 2/94)
  5. Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.721 sek.